en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/699 zo 6. mája 2019, ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 31. marca 2019 do 29. júna 2019 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 7. 5. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 31. marca 2019.
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).