en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1122 z 8. júla 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1368, ktorým sa do zoznamu kritických referenčných hodnôt používaných na finančných trhoch zostaveného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 pridáva nórska medzibanková referenčná sadzba a vypúšťa sa z neho London Interbank Offered Rate
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu