en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1407 zo 16. augusta 2022, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2382, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy na poskytovanie informácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 18. 8. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu

EUR-Lex