en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2365 z 2. decembra 2022, ktorým sa menia vykonávacie technické predpisy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/1801, pokiaľ ide o tabuľky zaraďovania, v ktorých sa uvádza zhoda medzi hodnoteniami kreditného rizika od externých ratingových agentúr pre sekuritizáciu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu