en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2454 zo 14. decembra 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokiaľ ide o hlásenie koncentrácií rizík a vnútroskupinových transakcií na účely dohľadu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 19. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 31. decembra 2023.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu