en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/389 z 8. marca 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum ročného uverejňovania informácií, ktoré majú zverejňovať príslušné orgány
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 3. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu

Korigendum z 20. októbra 2022

Konsolidované znenie

EUR-Lex