en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1119 z 12. januára 2023, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy na účely výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu