en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/910 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o formu a obsah informácií, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s cezhraničnými činnosťami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a správcovských spoločností PKIPCP, ako aj výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi o cezhraničných oznámeniach, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 584/2010
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 25. 3. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie sa uplatňuje od 14. júla 2024 .
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu