en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/913 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy pre uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o formu a obsah informácií, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov alternatívnych investičných fondov, a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi o cezhraničných oznámeniach
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 25. 3. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie sa uplatňuje od 14. apríla 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu