en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 28. 6. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2014. Články 9, 10 a 11 sa uplatňujú od 1. júla 2014. Článok 15 sa uplatňuje od 1. marca 2014.

Konsolidované znenie je možné nájsť na portáli EUR-Lex.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0680-20150221&ampqid=1439819809003&ampfrom=SK