en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2318 z 13. decembra 2017 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľného na finančné trhy v Austrálii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 14. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie rozhodnutie).