en en

Konzultačný materiál k zámeru NBS vydať intervenčné opatrenie vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám

Národná banka Slovenska, ako orgán príslušný podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení (ďalej len „MiFIR“) v spojení s ustanovením § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, pripravila návrh intervenčného opatrenia vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám.

Cieľom návrhu je obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu, alebo predaj finančných rozdielových zmlúv definovaných v návrhu neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky.

Podľa návrhu má byť dovolené uvádzať na trh, distribuovať, alebo predávať finančné rozdielové zmluvy definované v návrhu neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky iba v prípadoch, keď budú splnené všetky podmienky stanovené v návrhu.

Predmetné obmedzenie sa má vzťahovať na investičné spoločnosti podľa článku 2 ods. 1 bod 1 MiFIR a úverové inštitúcie podľa článku 2 ods. 1 bod 19 MiFIR.

Verejnosť a intervenčným opatrením dotknuté osoby môžu podávať podnety k návrhu na adresu intervencie@nbs.sk v lehote do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto konzultačného materiálu.

Národná banka Slovenska sa doručenými podnetmi bude zaoberať a v súlade s ustanovením § 38g ods. 8 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s nimi vysporiada v odôvodnení intervenčného opatrenia.