en en

Konzultačný materiál k zámeru NBS vydať intervenčné opatrenie vo vzťahu k binárnym opciám

Národná banka Slovenska, ako orgán príslušný podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení (ďalej len „MiFIR“) v spojení s ustanovením § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, pripravila návrh intervenčného opatrenia vo vzťahu k binárnym opciám.

Cieľom návrhu je zakázať uvádzanie na trh, distribúciu, alebo predaj binárnych opcií definovaných v návrhu neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky.

Zákaz sa má vzťahovať na investičné spoločnosti podľa článku 2 ods. 1 bod 1 MiFIR a úverové inštitúcie podľa článku 2 ods. 1 bod 19 MiFIR. Zákaz sa nemá vzťahovať na binárne opcie, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v návrhu.

Verejnosť a intervenčným opatrením dotknuté osoby môžu podávať podnety k návrhu na adresu intervencie@nbs.sk v lehote do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto konzultačného materiálu.

Národná banka Slovenska sa doručenými podnetmi bude zaoberať a v súlade s ustanovením § 38g ods. 8 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s nimi vysporiada v odôvodnení intervenčného opatrenia.