en en

Finančné produkty dostupné v EÚ

Ak sa chystáte nakupovať v inom členskom štáte, mali by ste si uvedomiť, že európske pravidlá umožňujú členským štátom v niektorých oblastiach prispôsobiť úpravu vo svojich vnútroštátnych predpisoch podmienkam na domácom trhu, preto si preverte informácie o pravidlách nakupovania príslušného finančného produktu v inom členskom štáte.
Pokiaľ si neviete poradiť s výberom najvhodnejšieho cezhraničného produktu, ktorý by vyhovoval vašim požiadavkám, potrebné informácie a pomoc môžete získať aj prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a nezávislých porovnávacích webových stránok.

Účet v banke

Ako občan EÚ nemôžete byť v prípade, že žiadate o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami v inom členskom štáte diskriminovaní z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta svojho pobytu. Prístup k platobnému účtu vám nemôže byť podmienený kúpou ďalších úverových služieb. Toto právo sa však neuplatňuje na iné typy účtov – napr. sporiace účty, účty ku kreditným kartám.
Platobný účet so základnými funkciami je účet, prostredníctvom ktorého môžete minimálne:

 • vkladať finančné prostriedky na platobný účet
 • vyberať hotovosť z platobného účtu
 • vykonávať platobné transakcie v rámci EÚ (inkaso, platby kartou vrátane platieb online, úhrady vrátane trvalých príkazov)

Ako si otvoriť účet v inom členskom štáte EÚ?
Finančná inštitúcia musí spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia úplnej žiadosti, buď zriadiť platobný účet so základnými funkciami alebo zamietnuť takúto žiadosť spotrebiteľa.
Spotrebiteľ má možnosť požiadať nového poskytovateľa platobných služieb, aby na novom platobnom účte zriadil všetky trvalé príkazy na úhrady alebo ich časť, akceptoval inkasá od dátumu, ktorý určí spotrebiteľ, a poskytol spotrebiteľovi informácie obsahujúce údaje o novom platobnom účte.
Starý poskytovateľ platobného účtu by po doručení žiadosti mal spotrebiteľovi:

 • bezplatne poskytnúť zoznam všetkých aktívnych trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s inkasom zadaných dlžníkom, opakujúcich sa prichádzajúcich úhrad a inkás zadaných veriteľom, za posledných 13 mesiacov,
 • previesť akýkoľvek kladný zostatok z platobného účtu spotrebiteľa na platobný účet u nového poskytovateľa platobných služieb, ak žiadosť obsahuje údaje identifikujúce tento subjekt a platobný účet spotrebiteľa,
 • zrušiť platobný účet spotrebiteľa.

Tieto úkony by mali byť uskutočnené k dátumu, ktorý určí spotrebiteľ a ktorý bude najskôr šesť pracovných dní po doručení žiadosti spotrebiteľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Môže banka odmietnuť zriadiť bankový účet so základnými funkciami?
Banka odmietne zriadenie účtu, ak nedodržiavate predpisy EÚ o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu alebo ak v danom členskom štáte už máte takýto bankový účet zriadený.
Niektoré členské štáty tiež môžu od spotrebiteľov, ktorí si želajú zriadiť platobný účet so základnými funkciami na ich území žiadať, aby preukázali, že oň majú skutočný záujem.

Kedy môže banka vypovedať zmluvu o základnom platobnom účte?
Inštitúcia môže jednostranne vypovedať zmluvu o základnom platobnom účte vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • spotrebiteľ úmyselne používal platobný účet na nezákonné účely
 • na platobnom účte neprebehla žiadna transakcia počas viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov,
 • spotrebiteľ poskytol nesprávne informácie, aby získal platobný účet so základnými funkciami, pričom na základe správnych informácií by mu toto právo nevzniklo,
 • spotrebiteľ už nemá riadny pobyt v EÚ,
 • spotrebiteľ si následne zriadil druhý platobný účet so základnými funkciami v členskom štáte, v ktorom už má základný platobný účet.

Cezhraničné platby

Rozdiely medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými elektronickými platbami v eurách zotrel SEPA priestor. Tento celoúniový platobný systém poskytol spotrebiteľom bezpečné, rýchle a spoľahlivé platobné služby v eurách. Umožnil vykonávanie SEPA platieb za rovnakých základných podmienok a v súlade s rovnakými právami a povinnosťami bez ohľadu na miesto v rámci EÚ.
Pri platbách v eurách môže banka od spotrebiteľa za cezhraničnú platbu účtovať rovnaký poplatok ako za vnútroštátnu platbu v tej istej hodnote a v rovnakej mene.
Toto pravidlo sa uplatňuje na všetky elektronicky spracovávané platby:

 • prevody medzi bankovými účtami v EÚ,
 • výbery z bankomatov v krajinách EÚ,
 • platby debetnou alebo kreditnou kartou v EÚ,
 • inkasá,
 • poukázanie peňažných prostriedkov.

Zrozumiteľné a pravdivé informácie o výške poplatkov za cezhraničné platby je vám banka povinná poskytnúť ľahko dostupným spôsobom ešte pred uskutočnením transakcie. Ďalšie informácie o SEPA získate tu.

Spotrebiteľské úvery

Spotrebiteľským úverom sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov vo výške 100 – 75 000 EUR veriteľom konajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľskými úvermi napr. nie sú:

 • úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti,
 • úvery na nákup pozemku alebo nehnuteľnosti,
 • lízingové zmluvy bez povinnosti kúpiť predmet zmluvy,
 • úvery vo forme povoleného prečerpania, ktoré sa musia splatiť do jedného mesiaca,
 • bezúročné úvery poskytované bez ďalších poplatkov,
 • úvery pri ktorých sa zodpovednosť spotrebiteľa obmedzuje len na predmet zábezpeky, ktorý uložil do úschovy veriteľa,
 • úvery poskytnuté na základe súdneho rozhodnutia,
 • úvery, ktoré sú poskytované obmedzenému okruhu verejnosti.

Jednotné pravidlá pre poskytovanie spotrebiteľských úverov prijaté na úrovni EÚ vám zaručujú porovnateľnosť ponúk domácich i cezhraničných úverov prostredníctvom ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) určenej rovnakým spôsobom v rámci Spoločenstva. Rovnako ako poskytovateľ(veriteľ) na domácom trhu, je vám aj poskytovateľ cezhraničných spotrebiteľských úverov povinný poskytnúť predzmluvné informácie, posúdiť vašu schopnosť splácania úveru a umožniť vám predčasne splatiť úver.

Musí mi veriteľ z iného členského štátu poskytnúť spotrebiteľský úver?
Každý veriteľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere posúdiť vašu schopnosť splácať úver. Z tohto dôvodu majú veritelia prijaté postupy a stanovené kritéria, ktoré aplikujú na záujemcov o úver. Veriteľ vám neposkytne úver, ak takéto kritéria nesplníte. Nesmie vás však diskriminovať len na základe štátnej príslušnosti a teda odmietnuť vám poskytnutie úveru len z tohto dôvodu. Ak máte podozrenie, že veriteľ sa k vám diskriminačne správal a ak dôvodom zamietnutia vašej žiadosti bude iná štátna príslušnosť, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na člena FIN-NET siete príslušného podľa sídla veriteľa.

Aké informácie by som mal získať pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere?
Spotrebiteľom sa pred uzavretím zmluvy musia poskytnúť informácie o podmienkach a nákladoch spojených s úverom a o ich povinnostiach. Za týmto účelom im musia byť poskytnuté informácie prostredníctvom formulára pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere, ktorý obsahuje:

 • druh spotrebiteľského úveru a opis jeho ďalších podstatných charakteristík,
 • výšku úveru a výšku úrokovej sadzby úveru,
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov (čiže celkové náklady ako napr. úroky, provízie, dane, poplatky vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru),
 • informácie o počte, frekvencii a výške splátok,
 • informácie o práve na odstúpenie od zmluvy,
 • informácie o práve na vlastnú žiadosť dostať bezplatne vyhotovenie návrhu zmluvy o úvere,
 • informácie o práve na predčasné splatenie úveru.

Môžem od zmluvy o cezhraničnom spotrebiteľskom úvere odstúpiť?
Od uzatvorenej zmluvy o spotrebiteľskom úvere ste oprávnení odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo odo dňa doručenia zmluvných podmienok.
S tým sa viaže povinnosť spotrebiteľa vrátiť veriteľovi poskytnutý úver spolu s úrokom z úveru za obdobie od jeho poskytnutia až do dňa splatenia. Veriteľ nemá v prípade odstúpenia od zmluvy právo na žiadnu inú kompenzáciu od spotrebiteľa okrem práva na úhradu nenávratných poplatkov, ktoré veriteľ zaplatil orgánu verejnej správy.

Úver na bývanie

Úver na bývanie v európskom priestore ponúkajú banky, stavebné sporiteľne a iní hypotekárni veritelia.Je harmonizovaný právnym rámcom EÚ s cieľom zabezpečenia rovnocennej úrovne ochrany spotrebiteľov. Vo všetkých členských štátoch sú rovnako uplatňované požiadavky na poskytovanie predzmluvných informácií prostredníctvom Európskeho štandardizovaného informačného formulára (v skratke „formulár ESIS“) a na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).

Musí mi veriteľ z iného členského štátu poskytnúť úver na bývanie?
Veriteľ musí pred uzavretím zmluvy o úvere vykonať dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa. Medzi zohľadňované kritéria patrí okrem finančnej situácie spotrebiteľa (príjmy, výdavky, predpokladaná výška splátky úveru na bývanie) aj hodnota nehnuteľnosti, ktorou má byť zabezpečený úver. Pravidlá oceňovania nehnuteľnosti určených na bývanie ako aj výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať úver, sú bližšie upravené jednotlivými členskými štátmi. Výsledok posúdenia úverovej bonity spotrebiteľa v rôznych členských štátoch preto nemusí byť rovnaký.
Veriteľ môže zamietnuť žiadosť spotrebiteľa z iného členského štátu ak na základe posúdenia zistí, že spotrebiteľ nebude schopný splácať hypotekárny úver. Veriteľ z iného členského štátu vás však nesmie diskriminovať len na základe štátnej príslušnosti a teda odmietnuť vám poskytnutie úveru len z tohto dôvodu. Ak máte podozrenie, že veriteľ sa k vám diskriminačne správal, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na člena FIN-NET siete príslušného podľa sídla veriteľa.

Budú mi poskytnuté všetky podstatné informácie o úvere ešte pred uzatvorením zmluvy?
Veriteľ je povinný spotrebiteľovi poskytnúť informácie potrebné na porovnanie ponúk rôznych poskytovateľov úverov na bývanie, ako aj na posúdenie toho, či podmienky ponúkaného úveru na bývanie vyhovujú jeho predstavám v prehľadnej podobe prostredníctvom formulára ESIS, ktorý obsahuje najmä tieto informácie:

 • výška a druh úveru,
 • trvanie úveru,
 • celková suma, ktorú je potrebné splatiť,
 • druh a výška úrokovej sadzby,
 • ročná percentuálna miera nákladov predstavujúca celkové náklady spotrebiteľa vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky úveru,
 • všetky ostatné náklady, ktoré je potrebné platiť pravidelne alebo jednorazovo,
 • informácie o počte, frekvencii a výške splátok,
 • informácie o podmienkach pre predčasné splatenie a poplatkoch v prípade predčasného splatenia úveru,
 • právo na odstúpenie od zmluvy,
 • rozhodné právo a komunikačný jazyk,
 • orgán dohľadu.

Mám možnosť si ponuku cezhraničného úveru na bývanie vopred premyslieť?
Štáty EÚ si musia stanoviť lehotu najmenej sedem dní, počas ktorej bude mať spotrebiteľ čas na zváženie ponuky. Závisí od vnútroštátnej právnej úpravy toho ktorého členského štátu, či uvedená lehota bude lehotou na premyslenie pred uzatvorením zmluvy o úvere, alebo lehotou na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy o úvere po jej uzatvorení, alebo ich kombináciou.
Ak členský štát stanoví lehotu na premyslenie pred uzatvorením zmluvy o úvere, ponuka je počas lehoty na premyslenie pre veriteľa záväzná a spotrebiteľ môže ponuku prijať kedykoľvek počas lehoty na premyslenie.
Informáciu o tom, či vám právna úprava daného členského štátu priznáva právo na premyslenie ponuky získate z formulára ESIS.

Musím si kúpiť u veriteľa aj iné produkty, ktoré mi ponúka?
V tomto prípade je potrebné rozlišovať, či sa jedná o produkty, ktorými veriteľ podmieňuje získanie úveru na bývanie alebo nie. Ak je produkt ponúkaný v jednom balíku s úverom na bývanie bez toho, aby spotrebiteľovi bolo umožnené uzatvoriť zmluvu o úvere samostatne bez ponúkaného ďalšieho produktu, pôjde o viazanie produktov, ktoré je zakázané.
Ak je produkt ponúkaný spolu s úverom na bývanie spotrebiteľovi s tým, že ho môže získať napr. za výhodnejších podmienok, avšak zakúpenie produktu nie je podmienkou získania úveru, keďže zmluva o úvere je spotrebiteľovi k dispozícii aj samostatne, pôjde o spájanie produktov do balíkov, ktoré je veriteľom dovolené. Spotrebiteľovi je v takom prípade ponechaná slobodná voľba rozhodnúť sa, či si kúpi aj ďalší ponúkaný produkt bez toho, aby to malo vplyv na poskytnutie hlavného produktu, ktorým je úver na bývanie.
Ak veriteľ od spotrebiteľa požaduje, aby k zmluve o úvere na bývanie uzatvoril aj náležité poistenie, musí akceptovať aj poistenie od iného subjektu, ako uprednostňuje on sám, pokiaľ toto poistenie zaručí rovnocennú úroveň poistenia, ktoré navrhol veriteľ.

Aké sú moje práva, keď mi bol poskytnutý úver na bývanie v cudzej mene?
V závislosti od právnej úpravy členského štátu, ktorým sa riadi takýto zmluvný vzťah, má spotrebiteľ minimálne:

 • právo za stanovených podmienok zmeniť menu zmluvy o úvere na alternatívnu menu, ktorou sa rozumie mena, v ktorej poberá príjem alebo mena štátu, v ktorom má bydlisko alebo
 • právo súvisiace s obmedzením rizika výmenného kurzu, ktorému je spotrebiteľ vystavený v súvislosti so zmluvou o úvere.

Ak je spotrebiteľovi priznané právo na zmenu meny zmluvy o úvere na alternatívnu menu, výmenný kurz, na základe ktorého sa zmena vykoná, musí byť výmenným kurzom platným v deň podania žiadosti o zmenu meny, ak sa inak neuvádza v zmluve o úvere.
Veriteľ je tiež povinný spotrebiteľa pravidelne upozorňovať, keď sa celková nesplatená čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, alebo výška pravidelných splátok odlišuje o viac ako 20 % od toho, koľko by predstavovali po prepočítaní podľa výmenného kurzu platného v čase uzavretia zmluvy o úvere.

Poistné produkty

Na jednotnom trhu je možné si vyberať aj poistné produkty (napr. životné poistenie či poistenie auta alebo domácnosti) z rôznych členských štátov. Priamo na domácom trhu získate prístup k takýmto produktom na pobočke, ktorú si tam môže zriadiť poisťovňa z iného členského štátu, príp. prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia.

Aké požiadavky sa uplatňujú na poistného sprostredkovateľa?
Sprostredkovateľ poistenia musí disponovať znalosťami a schopnosťami stanovenými členským štátom sprostredkovateľa. Musí sa jednať o dôveryhodnú osobu, ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní tejto činnosti na celom území Spoločenstva.
Sprostredkovateľ poistenia musí klientovi pred uzavretím každej zmluvy poskytnúť aspoň tieto informácie v zrozumiteľnej a dostupnej forme pre spotrebiteľa:

 • identifikáciu sprostredkovateľa a označenie registra v ktorom je zapísaný,
 • údaje o spôsobe podávania sťažností na sprostredkovateľa poistenia,
 • či je zmluvne zaviazaný vykonávať činnosť sprostredkovania výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami a či poskytuje nestrannú analýzu (odporúčania sú vtedy založené na analýze dostatočne veľkého počtu zmlúv dostupných na trhu s cieľom výberu poistných zmlúv primeraných potrebám zákazníka.

Členské štáty môžu stanoviť aj prísnejšie pravidlá na informačné požiadavky uplatňujúce sa voči poskytovateľovi.
Sprostredkovateľ poistenia musí tiež v písomnej podobe zdokumentovať:

 • požiadavky spotrebiteľa na poistenie a jeho potreby,
 • zdôvodnenie každého odporúčania poistného produktu, ktorý ponúkol.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Vnútroštátne právne predpisy každého členského štátu stanovujú povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel, ktoré sa vzťahuje na celé územie Spoločenstva. Toto poistenie poskytuje poistné krytie v prípade nehody, ktorá spôsobí škodu na majetku alebo ujmu na zdraví inej osobe ako vodičovi.
Pre uzatváranie doplnkového, nepovinného poistenia, ktoré pokrýva ďalšie riziká (napr. poranenie vodiča, poškodenie príp. odcudzenie auta) sa neuplatňujú jednotné európske pravidlá
Príslušný orgán vášho domovského štátu musí akceptovať poistenie poisťovňou, ktorá má sídlo alebo pobočku vo vašej krajine príp. v nej má aspoň povolenie na poskytovanie služieb.

Minimálne poistné krytie.
Právne predpisy EÚ garantujú minimálne limity poistného krytia, ktoré sú dôležitým prvkom zabezpečenia ochrany poškodených.
V každom členskom štáte uzatvorené povinné poistenie kryje minimálne:

 • v prípade ujmy na zdraví výšku 1 120 000 € na poškodeného alebo 5 600 000 € na nehodu bez ohľadu na počet poškodených;
 • v prípade škody na majetku 1 200 000 € na nehodu bez ohľadu na počet poškodených.

Členské štáty si však môžu stanoviť aj vyššie minimálne poistné krytie. V prípade stretu právnych poriadkov členských štátov s rozdielne stanovenou minimálnou výškou poistného krytia sa uplatňuje krytie, ktoré je vyššie.

Náhrada škody v prospech osôb poškodených pri dopravných nehodách v inom členskom štáte.
Poškodené osoby môžu v takomto prípade svoju žiadosť o náhradu škody uplatniť v poisťovni osoby, ktorá nehodu zavinila. Nárok si však môžu uplatniť aj u vnútroštátneho likvidačného zástupcu poisťovne, ktorého sú poisťovne povinné určiť aj v ostatných členských štátoch, ako v členskom štáte, v ktorom im bolo udelené úradné povolenie. Nájsť zodpovedajúceho likvidačného zástupcu môžete tu.
Do troch mesiacov odo dňa, kedy poškodená osoba uplatní svoju pohľadávku na náhradu škody buď priamo voči poisťovni osoby, ktorá spôsobila nehodu, alebo voči jej likvidačnému zástupcovi, by mala byť predložená primeraná ponuka na náhradu škody alebo odôvodnená odmietavá odpoveď.
Ak poisťovňa z inej krajiny EÚ nemá v krajine poškodenej osoby likvidačného zástupcu, môže si uplatniť svoj nárok na vnútroštátnom orgáne pre náhradu škôd. Tento orgán pomôže poškodenej osobe aj v prípade, ak vozidlo druhej osoby nie je poistené alebo sa poisťovňa nedá identifikovať.

Investovanie

Právny rámec EÚ zahŕňa aj úpravu aktivít orientovaných na investorov s cieľom poskytnutia ochrany klientom a zachovania celistvosti trhu prostredníctvom harmonizovaných požiadaviek.
Investičná spoločnosť, ktorá získala povolenie vo svojom domovskom členskom štáte, má oprávnenie poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti v rámci celého Spoločenstva bez toho, aby žiadala o zvláštne povolenie od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má záujem poskytovať takéto služby alebo vykonávať takéto činnosti. Investičná spoločnosť poskytuje služby v inom členskom štáte prostredníctvom pobočky zriadenej na jej území alebo cez viazaných sprostredkovateľov, ak tento zámer oznámi prostredníctvom domovského orgánu dohľadu.

Mám ako investujúci spotrebiteľ osobitné postavenie a ochranu?
Spotrebiteľovi je priznané postavenie drobného (neprofesionálneho) klienta. Investičné spoločnosti by mali poznať vlastnosti ponúkaných alebo odporúčaných služieb a vedieť identifikovať kategórie klientov, ktorým sa majú produkty poskytovať. Službu by mali odporúčať iba po posúdení jej zlučiteľnosti s potrebou klienta, keď ponúkaný alebo odporúčaný nástroj je v jeho záujme. Úroveň znalostí a skúseností konkrétneho spotrebiteľa v oblasti investícií týkajúcich sa ponúkaného alebo žiadaného druhu produktu je preto investičná spoločnosť povinná zohľadňovať pri posudzovaní, či je daný produkt preňho vhodný a primeraný. Keď sa investičná spoločnosť na základe získaných informácií bude domnievať, že produkt nie je pre spotrebiteľa primeraný, mala by ho na to upozorniť.

Čo musia investičné spoločnosti dodržiavať vo vzťahu ku klientovi?
Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie, ktoré adresujú investičné spoločnosti klientom, musia byť jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Klientom musia byť včas poskytnuté informácie týkajúce sa investičnej spoločnosti, jej služieb a všetkých nákladov a súvisiacich poplatkov. Informácie sa musia poskytnúť v zrozumiteľnej podobe, aby klienti mohli správne porozumieť charakteru a rizikám služby vrátane toho, pre akú kategóriu klientov je služba určená.
Investičné spoločnosti musia prijať všetky náležité opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov získali najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadnení najmä ceny, nákladov, rýchlosti, povahy alebo iných aspektov týkajúcich sa vykonania pokynu.

Viazaný sprostredkovateľ v oblasti investícii
Viazaný sprostredkovateľ (viazaný investičný agent) je osoba, ktorá môže konať v mene iba jednej investičnej spoločnosti, a to formou propagácie investičných služieb pre klientov, prijímania a postupovania pokynov od klienta v súvislosti s investičnými službami alebo poskytovania poradenstva klientom. Viazaní sprostredkovatelia sa zapisujú do verejne prístupného registra v členskom štáte, kde sú usadení.
Viazaný sprostredkovateľ je povinný pri kontaktovaní klienta alebo pred rokovaním s ním uviesť, v akom postavení koná a akú investičná spoločnosť zastupuje. Ak viazaný sprostredkovateľ koná v mene investičnej spoločnosti, investičná spoločnosť je zodpovedná za konanie tejto osoby. Za účelom dodržania všetkých povinností zo strany viazaných sprostredkovateľov monitorujú investičné spoločnosti ich činnosť.