en en

Poskytovanie finančných služieb na diaľku

 • na finančnú službu, ktorej cena závisí od zmien na finančnom trhu, na ktoré dodávateľ nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku,
 • na poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny alebo na iné poistné zmluvy uzavreté na dobu kratšiu ako jeden mesiac,
 • ak sa finančná služba splnila na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ako spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku.

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku je povinný zaplatiť dodávateľovi iba za finančnú službu skutočne poskytnutú v súlade so zmluvou na diaľku. Táto čiastka musí byť primeraná rozsahu už poskytnutej služby a nesmie mať charakter sankcie.Dodávateľ služby ju však nemôže požadovať v prípade, ak začal s plnením zmluvy na diaľku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.

Poskytovanie finančných služieb na diaľku

Zmluvy s poskytovateľmi finančných služieb usadenými v inom členskom štáte môžete uzatvárať aj bez súčasnej fyzickej prítomnosti oboch zmluvných strán za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. online, prostredníctvom telefónu, faxu). Táto možnosť sa vzťahuje na všetky finančné služby bankového, úverového, poistného, osobného dôchodkového, investičného alebo platobného charakteru, ktoré by mohli byť poskytované na diaľku.

Dohľad nad finančným trhom, Poskytovanie finančných služieb na diaľku

Na aké informácie, mate právo?
Podľa jednotných pravidiel sú dodávatelia finančných služieb na diaľku viazaní informačnými povinnosťami voči záujemcovi o službu. Finančný subjekt je povinný si splniť predzmluvné povinnosti tak, že spotrebiteľovi poskytne v primeranom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy na diaľku najmä

 • informácie identifikujúce finančný subjekt, označenie jeho sídla a registra v ktorom je zapísaný,
 • názov a adresu orgánu dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha,
 • charakteristiku finančnej služby,
 • celkovú cenu služby a ďalšie dodatočné náklady spotrebiteľa spojené s touto formou uzatvárania zmluvy,
 • upozornenia na možné riziká, ktoré sú spojené s ponúkanou službou,
 • poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a podmienkach uplatnenia tohto práva,
 • informáciu o právnom poriadku, ktorým sa bude zmluva spravovať a o komunikačnom jazyku počas trvania zmluvy.

Navyše, ak nakupujete online poskytovateľ služieb je povinný v takom prípade poskytnúť spotrebiteľovi ľahko a trvalo dostupné informácie týkajúce sa aj:

 • adresy elektronickej pošty na ktorej možno s poskytovateľom komunikovať,
 • daňového identifikačného čísla ako je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy,
 • spôsoboch, ktoré umožnia objednávateľovi služby zistiť a opraviť chyby v štádiu objednávania služby,
 • jazykov ponúkaných pre uzatvorenie zmluvy.

Všeobecné podmienky poskytovateľa služby musia byť v takom prípade zverejnené spôsobom, ktorý umožňuje ich uchovávanie spotrebiteľom.

Mám po uzatvorení zmluvy na diaľku právo na odstúpenie od zmluvy?
Odstúpiť od zmluvy o finančnej službe uzatvorenej na diaľku je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku alebo od doručenia zmluvných podmienok a predzmluvných informácií. V prípade zmlúv v oblasti životného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia sa táto lehota predlžuje na 30 kalendárnych dní.
Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa nevzťahuje

 • na finančnú službu, ktorej cena závisí od zmien na finančnom trhu, na ktoré dodávateľ nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku,
 • na poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny alebo na iné poistné zmluvy uzavreté na dobu kratšiu ako jeden mesiac,
 • ak sa finančná služba splnila na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ako spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku.

Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku je povinný zaplatiť dodávateľovi iba za finančnú službu skutočne poskytnutú v súlade so zmluvou na diaľku. Táto čiastka musí byť primeraná rozsahu už poskytnutej služby a nesmie mať charakter sankcie.Dodávateľ služby ju však nemôže požadovať v prípade, ak začal s plnením zmluvy na diaľku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.