en en

Sporenie

Sporenie je jednorazové alebo pravidelné odkladanie si peňazí s cieľom ich neskoršej spotreby. Na rozdiel od investovania sa sporenie uskutočňujem prostredníctvom produktov, ktoré poskytujú garanciu minimálne vloženej sumy finančných prostriedkov a spadajú pod ochranu peňažných vkladov. Sporiacimi produktmi sú termínovaný účet, vkladná knižka, vklad na bežnom účte príp. sporiacom účte alebo vkladové listy. Pravidelné vklady do podielových fondov, investičné životné poistenie dôchodkové sporenie alebo investovanie do zlata nie sú sporením.
Sporiť môžete tak, že si časť svojho príjmu odložíte doma alebo v banke. Základný rozdiel medzi domácim sporením a sporením, pri ktorom využijete služby banky, spočíva v tom, že pri sporení prostredníctvom sporiacich produktov bánk sa nasporené peniaze zhodnocujú pripísaním úroku. Nasporené peniaze uložené v banke spadajú pod ochranu Fondu ochrany vkladov.

Ako sú úspory v bankách chránené?
Na ochranu vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk slúži zákonný systém – Fond ochrany vkladov. Ak niektorá banka nebude schopná vyplatiť vložené peniaze, fond je povinný zo zákona ich vyplatiť do výšky 100.000 EUR v jednej banke. To znamená, že ak máte viac vkladov v rôznych bankách, v každej banke bude váš vklad chránený do výšky 100.000,00 EUR. Fond nechráni všetky vaše vklady, ale len niektoré. Ide predovšetkým o vklady na bežných účtoch, termínovaných vkladoch, vkladných knižkách a sporiacich účtoch (musia byť na meno). Banka je povinná poskytnúť vám informáciu o tom, či fond chráni vaše peniaze v prípade neschopnosti banky vyplatiť vklady.
Zoznam bánk, ktoré sú zapojené v tomto systéme nájdete na stránke Fond ochrany vkladov.

Dohľad nad finančným trhom, Sporenie

Úrok

Úrok je peňažná odmena banky za to, že ste jej dočasne umožnili disponovať s Vašimi nasporenými peňažnými prostriedkami. Úrok je uvedený alebo inak dohodnutý v zmluve. Banka je povinná vyplatiť vám úrok, v prípade ak dodržíte zmluvné podmienky (napr. obdobie, počas ktorého si nemôžete vybrať z banky nasporené peniaze). Úrok je väčšinou určený úrokovou sadzbou, teda percentom z nasporenej sumy, o ktoré sa navýšia vaše nasporené peniaze po uplynutí istého obdobia. To znamená, že ak je v zmluve uvedený úrok 2 % ročne, tak banka vám po uplynutí roka navýši vašu nasporenú sumu o 2 % z nasporenej sumy.

Ako si vybrať sporenie?

  • Pred tým ako sa rozhodnete podpísať zmluvu o sporiacom produkte je potrebné, aby ste si odpovedali na otázku: Akú časť svojho príjmu si viete odložiť na budúce potreby a na akú dlhú dobu? Výška peňažných prostriedkov určených na sporenie závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí výška vášho príjmu a výška vašich výdavkov. Ak si sporíte pre prípad nečakaných výdavkov, nie je vhodné, aby ste si zvolili sporiaci produkt, pri ktorom nie je možné si napr. jeden rok peniaze vybrať bez sankcie. Na druhej strane ak viete, že napr. najbližšie dva roky nebudete potrebovať istú časť nasporenej sumy, je pre vás vhodný produkt, pri ktorom sú Vaše peňažné prostriedky časovo viazané.
  • Pri výbere sporiaceho produktu hrá najdôležitejšiu úlohu výška úroku. Porovnajte si preto ponuky viacerých bánk. Avšak je potrebné si v zmluve pozorne prečítať podmienky vyplatenia úroku. Niektoré sporiace produkty (termínované vklady) sú viazané na čas. To znamená, že peňažné prostriedky si nemôžete bez sankcie vybrať a banka vám nemusí pripísať úrok, ak si vyberiete peniaze pred uplynutím istého času. Rovnako nie je povinnosťou banky úročiť ročne a takto vyjadrovať úrok v zmluvách. V zmluve môžete mať uvedený úrok vo výške 2 % z nasporenej sumy po uplynutí dvoch rokov. Nezamerajte sa preto len na číselné vyjadrenie úroku ale aj na údaje za aké časové obdobie vám banka pripíše úrok.
    Príklad: Prvá banka vám ponúka terminovaný vklad s viazanosťou na dva roky s úrokom 1,5 %. Druhá banka vám ponúka terminovaný vklad s viazanosťou na dva roky s úrokom 1 % ročne. Aké úročenie je výhodnejšie? Na prvý pohľad sa môže zdať, že prvá banka vám ponúka lepší úrok. Avšak prvá banka vám pripíše úrok vo výške 1,5 % z nasporenej sumy až po uplynutí dvoch rokov. Druhá banka vám prvý rok pripíše úrok 1 %. Avšak po uplynutí druhého roka vám opäť pripíše úrok vo výške 1 % z nasporenej sumy. Teda dokopy po uplynutí dvoch rokov vám banka pripíše úrok vo výške 2 %, čo je viac ako v prípade prvej banky.
  • Niektoré produkty bánk, aj keď môžu byť prezentované ako sporenie, nie sú sporením. Typickým znakom sporenia je, že banka sa zaviaže Vám vrátiť nasporené peniaze spolu s úrokom. To znamená, že produkty, kde výplata toho, čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu, nie sú sporením a nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Medzi takéto produkty, ktoré nie sú sporením patria: investičné životné sporenie, pravidelné vklady do podielových fondov, dôchodkové sporenie, investovanie do zlata a podobne.

Sporiaci účet

Sporiaci účet vám môže banka zriadiť popri bežnom účte, no nie je to jej povinnosť. V prípade, ak zvažujete otvorenie bežného účtu, opýtajte sa banky vopred na možnosť zriadenia si sporiaceho účtu a jeho podmienky. Môže to zásadne ovplyvniť výber banky v ktorej si nakoniec účet otvoríte.
Sporiaci účet je najčastejšie podúčet k vášmu bežnému účtu. Preto aj disponovanie s prostriedkami môže byť obmedzené len na presun zo sporenia na bežný účet. Prostredníctvom sporiaceho účtu si odkladáte časť peňažných prostriedkov, ktoré ste si určili na sporenie. Takto určené peňažné prostriedky vám banka na základe vášho pokynu presunie z bežného účtu na sporiaci účet. Banky rovnako umožňujú sporiť aj špeciálnymi nastaveniami na bežnom účte, napríklad zvýšením každej platby z bežného účtu o určitú sumu či percento, ktoré potom pripíše na sporiaci účet. Alebo špeciálnou zrážkou pri každej platbe kartou. Takto sa dá sporiť aj keď nakupujete. Peňažné prostriedky na vašom sporiacom účte sú úročené. Úrok na sporiacom účte je zvyčajne vyšší ako úrok na bežnom účte. Preto sa oplatí, ak si nadbytočné peniaze presuniete z bežného účtu na sporiaci účet.

Sporiaci účet je vhodný spôsob, ak si chcete sporiť pre prípad nečakaných výdavkov (vytvorenie rezervy). Peniaze na sporiacom účte sú dostupnejšie ako pri termínovanom vklade a väčšinou nie ste viazaný minimálnou výškou vkladu.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je ak do banky vložíte peňažné prostriedky na určitú vopred dohodnutú dobu a banka vám, po uplynutí zmluvného určeného obdobia, peňažné prostriedky vyplatí navýšené o úrok. Časové obdobie, po uplynutí ktorého vám banka vyplatí peňažné prostriedky spolu s úrokom, je určené v zmluve. Obvykle býva niekoľko mesiacov až rokov. Pri rozhodovaní sa o tom, aký termínovaný vklad si zvolíte, je potrebné, aby ste zohľadnili nie len výšku úroku ale aj časové obdobie viazania finančných prostriedkov. Ak by ste si chceli vybrať vložené peňažné prostriedky z termínovaného vkladu pred uplynutím obdobia viazania finančných prostriedkov, banka vám nemusí úrok vyplatiť alebo vám môže naúčtovať rôzne sankcie. To, ako bude banka postupovať v takomto prípade, musí byť uvedené v zmluve o vkladovom účte (termínovanom vklade), preto tejto časti zmluvy venujte náležitú pozornosť.

Sporenie prostredníctvom termínovaného vkladu je vhodným spôsobom sporenia, ak viete, že peniaze nebudete potrebovať určitý čas. Platí pravidlo, že čím dlhšie bude časové obdobie, počas ktorého sa zmluvne zaviažete nedisponovať s peňažnými prostriedkami, tým vyšší bude úrok.

Vkladná knižka

Vkladná knižka je druhom sporenia, ktoré je istou alternatívou k sporiacemu účtu. Najviac bola obľúbená, keď ešte sporiace účty neexistovali. Základný rozdiel medzi vkladnou knižkou a sporiacim účtom spočíva v tom, že ak by ste chceli disponovať s vloženými peniazmi na vkladnej knižke, musíte banke preukázať vkladnú knižku. Do vkladnej knižky sa zapisuje každé disponovanie s peňažnými prostriedkami, tzn. každý vklad a výber z vkladnej knižky.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelovým sporením. Jeho účelom je financovanie bytových potrieb a s bývaním súvisiacich potrieb. Stavebné sporenie jednak znamená, že stavebná sporiteľňa od vás prijíma vklady a jednak, že stavebná sporiteľňa vám po splnení podmienok poskytne stavebný úver.
Vklady do stavebného sporenia sú úročené zmluvne dojednaným úrokom a zároveň každý rok po splnení zmluvne dojednaných podmienok štátnou prémiou. Štátna prémia je príspevok od štátu, ktorý je pripísaný k vašim nasporeným peniazom. Vo vyplácaní štátnej prémie spočíva najzákladnejší rozdiel oproti iným druhom sporenia (termínovaný vklad, sporiaci účet). Podmienky vyplatenia štátnej prémie sú napísané v zmluve o stavebnom sporení a vyplývajú aj zo zákona. Zo zákona máte nárok na štátnu prémiu len na jednu uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení.

Ak chcete uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení, tak je to možné len s bankou, ktorá je stavebnou sporiteľňou. Iba takáto banka môže používať názov stavebná sporiteľňa.