en en

Odklad splátok - podnikatelia

Na tomto mieste nájdete najčastejšie otázky a odpovede pre malých zamestnávateľov a pre iných podnikateľov – fyzické osoby k odkladu splácania úveru počas pandémie COVID-19.

 1. Kto môže požiadať o odklad splácania úveru?
  O odklad môže požiadať malý zamestnávateľ* alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý s veriteľom uzavrel zmluvu o úvere** a dostal sa do omeškania so splácaním úveru alebo mu takéto omeškanie reálne hrozí v dôsledku pandémie COVID-19, alebo je ručiteľom za takýto úver. Veriteľom nie je len banka, ale aj iný podnikateľ, ktorý poskytuje úvery malým zamestnávateľom a fyzickým osobám – podnikateľom podľa Obchodného zákonníka**, napríklad niektoré lízingové spoločnosti.

 2. Ako zistím, že som malým zamestnávateľom?
  Pojem malý zamestnávateľ je definovaný v § 25 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 rovnako pre všetky ustanovené opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur.*** Podrobnosti k vysvetleniu jednotlivých skutočností rozhodujúcich pre splnenie definičných znakov pojmu malý zamestnávateľ nájdete na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SK

 3. Týka sa odklad splácania úveru zmlúv o poskytnutí povoleného prečerpania na bežnom účte alebo na platobnej karte?
  Odklad splácania úveru sa netýka zmlúv o poskytnutí povoleného prečerpania na bežnom účte alebo úverového rámca čerpaného platobnou kartou.

 4. Čo znamená odklad splácania úveru?
  Žiadosť o odklad splácania úveru veriteľom kladne vybavená zjednodušeným spôsobom v určenej lehote, bez účtovania poplatkov alebo iných náhrad za odklad splácania úveru a bez požiadaviek na ďalšie zabezpečenie úveru alebo iných dodatočných podmienok. Odkladom splácania úveru nesmie dôjsť ku zvýšeniu istiny úveru.

  O odklad splácania toho istého úveru počas pandémie COVID-19 je možné požiadať len jeden raz.

  O odklad splácania úveru nemožno požiadať, ak ide o schému pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk, ani v prípade, ak ide o úver zo zmluvy o úvere, ktorý je splácaný zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie.

  Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie COVID-19 platí až do uplynutia doby povoleného odkladu splácania.

 5. Ktorých splátok sa odklad splácania úveru týka?
  Odklad splácania úveru sa môže týkať splátok istiny úveru, istina a úrokov z úveru alebo splatnosti jednorazovo splatného úveru počas pandémie COVID-19.

  Môžete požiadať o odklad splácania úveru pre splátku, ktorej splatnosť nastala po dni doručenia žiadosti. Ak ste z dôvodov pandémie COVID-19 nezaplatili splátku úveru splatnú pred podaním žiadosti, nie však viac ako 30 kalendárnych dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru, môžete požiadať aj o odloženie tejto splátky.

 6. Na aký čas môžem požiadať o odklad splácania úveru?
  Ak ide o veriteľa, ktorý je bankou, odklad splácania úveru je možný najviac o deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej splátky istiny úveru alebo úroku, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru a ktorá nebola zaplatená do dňa povolenia odkladu.

  Ak ide o iného veriteľa ako je banka, môžete požiadať o odklad splácania úveru najdlhšie na tri mesiace. Aj táto doba sa počíta odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Pred uplynutím 3-mesačnej doby odloženého splácania, môžete oznámiť veriteľovi, že máte záujem o predĺženie odkladu splácania o ďalšie tri mesiace. Toto oznámenie nie je formalizované, musí však obsahovať minimálne označenie úverovej zmluvy jej číslom a dobu, na ktorú predĺženie odkladu žiadate, najviac tri mesiace od uplynutia pôvodnej doby odkladu splátok.

  Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. je dlžník povinný v žiadosti o odklad splácania úveru (podľa prílohy č. 3 tohto zákona) uviesť, na akú dobu žiada o odklad splácania úveru a od ktorej splátky. Keďže zákon pripúšťa odloženie splatnosti aj nezaplatenej splátky, ktorá bola splatná v období 30 kalendárnych dní pred dňom doručenia žiadosti, môžete v žiadosti uviesť už túto splátku. Doba odkladu splácania úveru potom začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky. Do dňa povolenia odkladu splácania úveru môžete úver splácať spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere, preto môžete v žiadosti uviesť ako prvú odloženú splátku aj takú, ktorej splatnosť je po dni doručenia žiadosti. Zaplatenie splátok po dni povolenia odkladu splácania by však mohlo byť posudzované ako úmysel ukončiť odklad splácania úveru.

 7. Odpustí mi veriteľ úroky a poplatky, ktoré sú splatné počas odkladu splácania úveru?
  Dlžník je povinný počas odkladu splácania splátok úveru alebo odkladu splatnosti jednorazovo splatného úveru platiť veriteľovi úrok vo výške podľa pôvodnej zmluvy o úvere. O platení úrokov počas odkladu splácania úveru sa môžete dohodnúť s Vašim veriteľom, inak platí, že nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí doby odkladu splácania úveru.

  Rovnako odkladom splácania úveru nie je dotknutá Vaša povinnosť platiť poistné alebo iné dohodnuté odplaty, ak boli predmetom dohody v pôvodnej úverovej zmluve, lebo nesúvisia s odkladom splácania úveru.

 8. Aký vplyv má odklad splácania úveru na jeho zabezpečenie?
  Povolenie odkladu splácania úveru nemá vplyv na zabezpečenie úveru. Z dôvodu odkladu splácania úveru nemôže veriteľ žiadať o zmenu zabezpečenia úveru. Povolením odkladu splácania úveru nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb, ktoré poskytli zábezpeku za úver. Súhlas osôb, ktoré zabezpečujú dotknutý úver, sa na odklad splácania nevyžaduje. Právne účinky exekučného titulu sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru.

 9. Ako je to so splatnosťou úveru?
  Ak je Váš úver splatný jednorazovo počas pandémie COVID-19, môžete požiadať o odklad jeho splatnosti za podmienok rovnakých ako pri odklade splátok úveru.

  Ak podľa Vašej zmluvy o úvere je úver splatný na požiadanie veriteľa, počas pandémie COVID-19 veriteľ nemôže o zaplatenie úveru požiadať.

  Počas povoleného odkladu splácania úveru veriteľ nemôže vyhlásiť jeho predčasnú splatnosť. To neplatí pri vyhlásení predčasnej splatnosti úveru z dôvodov, ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru a vyplývajú z iných ustanovení zmluvy o úvere. Takými dôvodmi sú napríklad vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, neplnenie iných podmienok alebo záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o úvere ako je splácanie úveru – zákaz vyplácania dividend ap., podvodné konanie dlžníka.

 10. Aké podmienky musím splniť, aby mi veriteľ povolil odklad splácania?
  Z formálneho hľadiska je základnou podmienkou doručenie riadne vyplnenej žiadosti a predloženie príloh, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. dlžníkom. Odporúča sa komunikovať s veriteľom najmä elektronicky, žiadosť však môže byť vyhotovená a doručená aj v listinnej podobe. Nezáleží na tom, v akej podobe bola uzavretá úverová zmluva. Žiadosť musí byť podpísaná osobou, ktorá je oprávnená konať v mene dlžníka (štatutárny zástupca, prokurista) alebo za dlžníka (poverený zamestnanec alebo splnomocnená osoba). Pri elektronickej komunikácii platia ustanovenia § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

  Dlžník nesmie byť v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru a tiež nesmie byť v omeškaní so splácaním iného úveru u toho istého veriteľa vo výške dlžnej sumy 100 eur a viac k 29. februáru 2020. Ďalšou podmienkou povolenia odkladu splácania úveru je, že dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru nebol v stave zlyhaný****, napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči úverovej inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad zabezpečenie, alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči úverovej inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 kalendárnych dní po termíne splatnosti.

 11. Kde sa dozviem ako podať žiadosť o odklad splácania úveru a kde nájdem jej vzor?
  Zákon č. 67/2020 Z. z. obsahuje aj vzor žiadosti o odklad splácania úveru z dôvodu pandémie COVID-19, a to v prílohe č. 3. Vzor žiadosti nájdete aj na webových stránkach veriteľov a v ich prevádzkach, ak nie sú počas pandémie COVID-19 uzavreté.

 12. Aký je postup pri vybavení žiadosti o odklad splácania úveru?
  Po doručení žiadosti o odklad splácania úveru je veriteľ povinný najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti skontrolovať, či je žiadosť úplná, t. j. či obsahuje všetky náležitosti a všetky prílohy ustanovené zákonom, a ak nie je úplná, o zistenom nedostatku žiadosti a príloh dlžníka upovedomiť. Dlžník je povinný žiadosť bezodkladne doplniť. Až po odstránení všetkých nedostatkov žiadosti a jej príloh sa žiadosť považuje za úplnú.

  Ak je žiadosť úplná, veriteľ overí vecnú správnosť žiadosti a jej príloh a do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti o odklad splácania úveru je povinný dlžníka informovať o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru.

  Ak si veriteľ povinnosť o informovaní povolenia alebo odmietnutia odkladu splácania úveru nesplní do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú, teda odklad splácania úveru je povolený podľa žiadosti dlžníka. Do lehoty 30 kalendárnych dní sa nepočíta čas od doručenia informácie o nedostatkoch žiadosti dlžníkovi až do doručenia opravy alebo doplnenia žiadosti veriteľovi.

 13. Kedy môže veriteľ zamietnuť žiadosť o odklad splácania úveru?
  Žiadosť o odklad splácania úveru je možné zamietnuť len z dôvodov, ktoré ustanovuje zákon č. 67/2020 Z. z. Informáciu o zamietnutí žiadosti, resp. o odmietnutí odkladu splácania úveru, je veriteľ povinný dlžníkovi doručiť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Zamietnutie žiadosti je veriteľ povinný odôvodniť.

 14. Ako sa budú platiť odložené splátky úveru?
  Osobitný zákon ponecháva v tejto veci veriteľovi a dlžníkovi zmluvnú voľnosť, či dôjde po ukončení odkladu splácania úveru ku zvýšeniu splátok pri zachovaní konečnej splatnosti úveru alebo sa predĺži konečná splatnosť úveru.

 15. Môžem po povolení odkladu splácania úveru začať úver splácať?
  Povolenie odkladu splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti splácať úver alebo jeho časť aj počas obdobia odkladu splácania úveru, pričom dlžník je povinný podať veriteľovi žiadosť o ukončenie odkladu splácania úveru. Táto žiadosť nie je formalizovaná.

 16. Aký dopad má povolenie odkladu splácania úveru na úverovú zmluvu a dokumentáciu súvisiacu so zabezpečením úveru?
  Povolenie odkladu splácania úveru (informácia o povolení odkladu splácania úveru) sa aj bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve o úvere považuje za zmenu zmluvy o úvere. Súhlas spoludlžníka, ručiteľa a iných osôb, ktoré úver zabezpečili sa v tomto prípade nevyžaduje a účinky existujúceho zabezpečenia zostávajú zachované bez potreby vyhotovenia dodatkov.. Ak zabezpečením úveru bolo zriadenie exekučného titulu, jeho právne účinky sa predlžujú o dobu odkladu splácania úveru podľa zákona, zmena exekučného titulu teda nastáva zo zákona.

 17. Bude mať odklad splácania úveru vplyv na hodnotenie mojej bonity?
  Odklad splácania úveru nemá vplyv na bonitu klienta, t. j. odložené splátky úveru nemajú vplyv na príznak zlyhania a nezhoršujú kreditnú kvalitu dlžníka (stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

  V registri úverov a záruk, ktorý vedie NBS, sa odklad nebude evidovať ako omeškanie.

 18. Čo mám robiť, keď som sa už s veriteľom dohodol o odklade splátok?
  Ak ste v súvislosti s pandémiou podali veriteľovi žiadosť o odklad splácania úveru pred účinnosťou zákona č. 75/2020 Z. z. t. j. pred 9. 4. 2020, môžete veriteľovi podať žiadosť podľa tohto zákona. Ak veriteľ povolí odklad splácania úveru na základe Vašej žiadosti podľa tohto zákona, zruší dodatok k zmluve o úvere alebo inú dohodu o odklade splácania úveru podľa skoršej žiadosti.

  Doba odkladu splácania úveru v takomto prípade však začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej nezaplatenej splátky úveru po dni podania skoršej žiadosti, t. j. žiadosti podanej pred účinnosťou zákona č. 67/2020 Z. z.

* § 25 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

** § 497 až 507 Obchodného zákonníka

*** podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení

**** podľa čl. 178 nariadenia EÚ č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013)

Aktualizácia k 20. 5. 2020