en en

Poskytovanie údajov do registra

Vykazovaciu povinnosť do Registra bankových úverov a záruk (RBUZ) majú všetky banky a pobočky zahraničných bánk so sídlom na Slovensku spolu s Exportno-importnou bankou SR, pričom okrem vlastných záznamov je banka povinná vykazovať aj údaje svojich pobočiek so sídlom mimo Slovenska. Vykazovanie údajov je rozdelené do 10 tabuliek v závislosti od charakteru a frekvencie vykazovania.

RBUZ slúži okrem zberu údajov aj na poskytovanie výstupov pre vykazujúce subjekty ako napríklad:

 • prehľad záznamov evidovaných od daného vykazujúceho subjektu,
 • informácie o právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch,
 • súhrnné informácie o stave úverov v bankovom sektore,
 • prehľad úverovej angažovanosti vlastného či potenciálneho klienta banky v rámci:
  • zberu RBUZ,
  • medzinárodnej výmeny údajov o úveroch medzi centrálnymi bankami (BE, IT, AT, PT, ES).

Údaje zbierané prostredníctvom RBUZ sa zároveň využívajú pre plnenie požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia Európskej centrálnej banky o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13). Na základe tohto nariadenia vznikla národným centrálnym bankám krajín eurozóny (vrátane Slovenska) od 1.9.2018 povinnosť vykazovať do ECB systému AnaCredit individuálne údaje o nástrojoch, kde celková hodnota záväzkov evidovaných voči právnickej osobe dosiahne alebo prekročí v rámci referenčného dátumu 25 000 EUR.

Aktuality

Dokumenty súvisiace s poskytovaním údajov z/do registra • Špecifikácia prenosových formátov


  Výmena údajov medzi vykazujúcimi subjektami a systémom RBUZ je zabezpečená prostredníctvom štandardizovaných súborov vo formáte xlsx a xml. V tomto zip súbore je možné nájsť vzory všetkých podporovaných formulárov, podrobnejší popis spôsobu ich použitia, ako aj popis validačných kontrol.

 • Prevádzkový poriadok registra bankových úverov a záruk

  Dokument obsahuje informácie ohľadne práv a povinností používateľov RBUZ, ako aj informácie o spôsobe pridania/zrušenia/zmeny používateľských prístupov do systému. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky subjekty, ktoré poskytujú alebo sú im poskytované údaje prostredníctvom RBUZ.