en en

Výpisy klientom z RBUZ

Údaje z Registra bankových úverov a záruk (RBUZ) sa poskytujú formou výpisu na základe žiadosti podanej dotknutou právnickou osobou či fyzickou osobou podnikateľom (klientom). Takýto výpis obsahuje informácie týkajúce sa výlučne daného klienta a nástrojov, ktoré sú voči nemu v RBUZ evidované. Z registra sa neposkytujú výpisy týkajúce sa fyzických osôb nepodnikateľov nakoľko tieto záznamy nie sú predmetom vykazovania do RBUZ a je potrebné obrátiť sa na spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.

Podanie žiadosti

Žiadosť spoločne s prílohami je potrebné doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • vyplnením elektronického formulára žiadosti prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy s voľbou služby „Podávanie žiadosti o poskytnutie údajov z registra bankových úverov a záruk“,
 • zaslaním listinnej formy žiadosti na adresu:
  Národná banka Slovenska
  Register bankových úverov a záruk
  Imricha Karvaša 1
  813 25 Bratislava
 • odovzdaním listinnej formy žiadosti v podateľni NBS.

Poskytnutie výpisu

NBS poskytne klientovi výpis zvyčajne do 10 kalendárnych dní, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti. Samotný spôsob poskytnutia výpisu je možné zvoliť v podávanej žiadosti z nasledujúcich možností:

 • poskytnutie elektronického výpisu prostredníctvom UPVS
 • doručením na adresu sídla/miesta podnikania klienta alebo inú adresu,
 • osobným prevzatím žiadateľom v ústredí NBS,
 • osobným prevzatím splnomocnenou osobou v ústredí NBS.

Poplatky za poskytnutie výpisu

Za vystavenie výpisu z RBUZ je žiadateľovi (klientovi) účtovaný poplatok, ktorý je závislý od spôsobu podania žiadosti, spôsobu poskytnutia výpisu a počtu referenčných dátumov (mesiacov) uvedených v žiadosti:

 • Podanie elektronickej žiadosti s voľbou elektronické zaslanie výpisu prostredníctvom UPVS
  Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikovaný jeden referenčný dátum je 10 €. Za každý ďalší referenčný dátum je účtovaný poplatok vo výške 1 €.
  Napríklad: Ak klient požaduje výpis k referenčnému dátumu 31.12.2021, celkový poplatok za výpis bude 10 €. V prípade, že klient požaduje výpis k referenčnému dátumu 31.12.2021, 31.5.2022 a 31.8.2022, bude konečná cena výpisu 12 €.
 • Iný spôsob podania žiadosti a/alebo poskytnutia výpisu z registra
  Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikovaný jeden referenčný dátum je 20 €. Za každý ďalší referenčný dátum je účtovaný poplatok vo výške 2 €.
  Napríklad: Ak klient požaduje výpis k referenčnému dátumu 31.12.2021, celkový poplatok za výpis bude 20 €. V prípade, že klient požaduje výpis k referenčnému dátumu 31.12.2021, 31.5.2022 a 31.8.2022, bude konečná cena výpisu 24 €.

Platbu za výpis je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu z registra jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bankovým prevodom
  IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516
  Variabilný symbol: identifikačné číslo (IČO) alebo iné identifikačné číslo pri zahraničnej osobe
  Špecifický symbol: 1901

Žiadosť o výpis z registra a dodatočné povinné prílohy k žiadosti:

 • Žiadosť o výpis z registra

  Žiadosť o výpis z registra je možné podať v listinnej forme spolu s úradne osvedčenými podpismi všetkých relevantných osôb.

  V prípade elektronickej žiadosti podanej cez ústredný portál verejnej správy je možné vyplnenie žiadosti priamo prostredníctvom webového prehliadača. Žiadosť je potrebné podpísať kvalifikovanými elektronickými podpismi všetkých relevantných osôb.

 • Povinná príloha, ak je žiadateľom osoba so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia SR

  K žiadosti je potrebné priložiť výpis z príslušného registra právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorý nie je starší ako tri mesiace a obsahuje informácie o zástupcoch oprávnených konať v mene klienta. Doklad sa predkladá v listinnej podobe v origináli, alebo jeho úradne osvedčenej kópii alebo v prípade elektronického podania s kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak je tento doklad vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa aj v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka SR.