en en

Bankovníctvo

Rok 2010

 • NBS udelila predchádzajúci súhlas 21. júla 2010 Komerční banke, a. s. Praha, na základe ktorého došlo k zlúčeniu spoločnosti Komerční banka Bratislava a. s. s materskou spoločnosťou – Komerční bankou, a. s. Praha, v dôsledku toho Komerční banka Bratislava a. s. ukončila svoju činnosť k decembru 2010 a následne zanikla. Od 1. januára 2011 pôsobí Komerční banka, a. s. Praha na území SR prostredníctvom svojej pobočky.

Rok 2009

 • NBS udelila 11. júna 2009 predchádzajúci súhlas na zlúčenie Československej obchodnej banky, a. s. a ISTROBANKY, a. s. Nástupníckou spoločnosťou je Československá obchodná banka, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť pod pôvodným obchodným menom a ISTROBANKA, a. s. zanikla bez likvidácie.

Rok 2008

 • NBS udelila predchádzajúci súhlas 25. septembra 2008 na zlúčenie Citibank Europe plc., Írsko a Citibank (Slovakia) a. s. V dôsledku zlúčenia Citibank (Slovakia) a. s. zanikla. Citibank Europe plc., Írsko začala vykonávať bankovú činnosť prostredníctvom svojej pobočky na základe jedného bankového povolenia 1. januára 2009.
 • NBS udelila predchádzajúci súhlas 14. januára 2008 Československej obchodnej banke, a.s. na nadobudnutie podielu a základnom imaní a hlasovacích právach v ČSOB stavebnej sporiteľni, a. s.

Rok 2007

 • NBS udelila predchádzajúci súhlas 15. januára 2007 na zlúčenie UniBanky, a. s. a HVB Bank Slovakia, a. s. Nástupníckou spoločnosťou je UniBanka, a. s., ktorá vykoná svoju činnosť pod novým obchodným menom UniCredit Bank Slovakia, a. s. HVB Bank Slovakia a.s. zanikla bez likvidácie.
 • NBS udelila 19. novembra 2007 bankové povolenie Československej obchodnej banke, a. s. (výkon povolených činností začal 1. januára 2008 a k tomuto dátumu zanikla organizačná zložka zahraničnej banky Československá obchodní banka, a. s.).

Rok 2006

 • NBS predchádzajúci súhlas 10. mája 2006 na predaj podniku banky a predaj podniku obchodníka s cennými papiermi predávajúcemu CALYON BANK SLOVAKIA a. s. nadobúdateľovi CALYON S. A., Francúzska republika.
 • NBS udelila predchádzajúci súhlas 10. mája 2006 na zrušenie CALYON BANK SLOVAKIA a. s. Spoločnosť CALYON S. A., Francúzska republika presunula všetky aktivity spoločnosti CALYON BANK SLOVAKIA a. s. v SR na novovytvorenú pobočku zahraničnej banky CALYON S. A.

Rok 2005

 • NBS udelila predchádzajúci súhlas 21. októbra 2005 HVB Bank Slovakia a. s. na to, aby sa banka stala dcérskou spoločnosťou UniCredito Italiano S.p.A., Taliansko.
 • NBS udelila predchádzajúci súhlas Banke Slovakia, a. s. na zmenu obchodného mena na Privatbanka, a. s. od 1. novembra 2005. NBS udelila predchádzajúci súhlas 22. februára 2005 Banke Slovakia, a. s. na zmenu jej sídla z Banskej Bystrice do Bratislavy.

Rok 2004

 • NBS odobrala 23. apríla 2004 povolenie pôsobiť ako banka DEVÍN BANKE, a. s., Bratislava

Rok 2003

 • NBS udelila 12. augusta 2003 bankové povolenie COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Mohanom, na zriadenie pobočky a na vykonávanie bankových činností prostredníctvom svojej pobočky s názvom COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 • NBS udelila 5. augusta 2003 povolenie PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKE a. s., Žilina na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS odobrala 28. februára 2003 povolenie pôsobiť ako banka Dopravnej banke, a. s., Banská Bystrica

Rok 2002

 • NBS udelila 13. augusta 2002 povolenie OTP Banka Slovensko, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS udelila 29. júla 2002 povolenie ĽUDOVEJ BANKE, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS udelila 16. mája 2002 povolenie UniBanke, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov

Rok 2001

 • NBS udelila 2. novembra 2001 povolenie Československé obchodní banke, a. s., Praha pre jej pobočku v SR na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS zaviedla 24. augusta 2001 nútenú správu v DEVÍN BANKE, a. s., Bratislava. Na majetok spoločnosti bol 28. septembra 2001 vyhlásený konkurz.
 • NBS udelila 8. júna 2001 súhlas na zlúčenie spoločností Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s., Bratislava a HypoVereinsbank Slovakia, a. s., Bratislava, kde zanikajúcou spoločnosťou bude HypoVereinsbank Slovakia, a. s., Bratislava a preberajúcou spoločnosťou bude Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s., Bratislava

Rok 2000

 • NBS udelila 24. októbra 2000 povolenie pôsobiť ako banka pre ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., Bratislava. Banka začala výkon činnosti 1. decembra 2000.
 • NBS udelila 12. októbra 2000 povolenie Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS zaviedla 1. júla 2000 nútenú správu v Dopravnej banke, a. s., Banská Bystrica. Na majetok spoločnosti bol 22. augusta 2000 vyhlásený konkurz.
 • NBS odobrala 3. mája 2000 povolenie pôsobiť ako banka AG Banke, a. s., Nitra. Na majetok spoločnosti bol 13. apríla 2000 vyhlásený konkurz.
 • NBS zaviedla 19. apríla 2000 nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke, a. s., Bratislava. Vyhlásením konkurzu na majetok spoločnosti 4. júla 2000 zaniklo Slovenskej kreditnej banke, a. s. povolenie pôsobiť ako banka.
 • NBS udelila 27. januára 2000 povolenie Tatra banke, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov

Rok 1999

 • NBS ukončila 17. decembra 1999 nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke, a. s., Bratislava. Banka obnovila bankové činnosti v plnom rozsahu.
 • NBS udelila 16. decembra 1999 súhlas na predaj Priemyselnej banky, a. s., Košice Slovenskej sporiteľni, a. s., Bratislava
 • NBS zaviedla 19. októbra 1999 nútenú správu v Priemyselnej banke, a. s., Košice.

Rok 1998

 • NBS udelila 16. novembra 1998 povolenie ISTROBANKE, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS udelila 13. júla 1998 súhlas na zlúčenie BANK AUSTRIA (SR), a. s., Bratislava a Creditanstalt, a. s., Bratislava, kde zanikajúcou spoločnosťou bola BANK AUSTRIA (SR), a. s., Bratislava a preberajúcou spoločnosťou bola Creditanstalt, a. s., Bratislava, s novým obchodným menom Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s., Bratislava
 • NBS udelila 25. marca 1998 súhlas pre MORAVIA BANKU, a. s., Frýdek-Místek na predaj jej pobočky v Žiline AG Banke, a. s., Banská Bystrica
 • NBS udelila 6. januára 1998 súhlas pre BANKU HANÁ, a. s., Brno na predaj jej pobočky v Nitre AG Banke, a. s., Banská Bystrica

Rok 1997

 • NBS udelila 31. decembra 1997 povolenie Slovenskej sporiteľni, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS udelila 23. decembra 1997 povolenie na HYPO-BANK Slovakia, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS zaviedla 19. decembra 1997 nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke, a. s., Bratislava
 • NBS udelila 3. júna 1997 povolenie Všeobecnej úverovej banke, a. s., Bratislava na vykonávanie hypotekárnych obchodov
 • NBS udelila 23. apríla 1997 súhlas pre Agrobanku Praha, a. s., Praha na predaj jej pobočky v Banskej Bystrici AG Banke, a. s., Banská Bystrica
 • NBS udelila 14. apríla 1997 povolenie na založenie banky spoločnosti AG Banka, a. s., Banská Bystrica

Rok 1996

 • NBS udelila 2. októbra 1996 súhlas pre Ekoagrobanku, a. s., Ústí nad Labem na predaj jej pobočky v Piešťanoch Dopravnej banke, a. s., Banská Bystrica
 • NBS udelila 10. augusta 1996 súhlas pre COOP BANKU, a. s., Brno na predaj jej pobočky v Bratislave Dopravnej banke, a. s., Banská Bystrica
 • NBS odobrala 20. marca 1996 povolenie pôsobiť ako banka pobočke Interbanky, a. s., Praha, v Bratislave, k 1. máju 1996
 • NBS odobrala 20. marca 1996 povolenie pôsobiť ako banka pobočke Banky Bohemia, a. s., Praha, v Košiciach v likvidácii, k 1. aprílu 1996

Rok 1995

 • NBS vydala 30. augusta 1995 povolenie pôsobiť ako banka pre HYPO-BANK Slovakia, a. s., Bratislava
 • NBS vydala 24. augusta 1995 povolenie pôsobiť ako banka pre Citibank (Slovakia), a. s., Bratislava
 • NBS vydala 13. júla 1995 povolenie pôsobiť ako banka pre Banku Slovakia, a. s., Banská Bystrica
 • NBS odobrala 23. júna 1995 povolenie pôsobiť ako banka pobočke AB BANKY, a. s., Mladá Boleslav v Bratislave,k 30. júnu 1995
 • NBS vydala 15. mája 1995 povolenie pôsobiť ako banka pre Bank Austria (SR), a. s., Bratislava
 • NBS vydala 27. apríla 1995 povolenie pôsobiť ako banka pre Komerční banku Bratislava, a. s., Bratislava
 • NBS vydala 24. apríla 1995 povolenie pôsobiť ako banka pre Všeobecnú úverovú banku, a. s., Bratislava
 • NBS vydala 1. marca 1995 povolenie pôsobiť ako banka pre Slovenskú sporiteľňu, a. s., Bratislava

Rok 1994

 • NBS vydala 6. mája 1994 povolenie pôsobiť ako banka pre Creditanstalt, a. s., Bratislava

Rok 1993

 • NBS vydala 2. novembra 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku AB Banky, a. s., v Bratislave
 • NBS vydala 6. júla 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku ING Bank N. V., v Bratislave
 • NBS vydala 1. júna 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre Stavebnú sporiteľňu VÚB-Wüstenrot, a. s., Bratislava
 • NBS vydala 9. apríla 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku Interbanky, a. s., Praha, v Bratislave
 • NBS vydala 8. apríla 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku Československej obchodní banky, a. s., Praha, v Bratislave
 • NBS vydala 11. marca 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku Moravia banky, a. s., Frýdek-Místek, v Žiline
 • NBS vydala 11. marca 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku Banky Bohemia, a. s., Praha, v Košiciach
 • NBS vydala 9. marca 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre Credit Lyonnais Bank Slovakia, a. s., Bratislava
 • NBS vydala 23. februára 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku COOP banky, a. s., Brno, v Bratislave
 • NBS vydala 19. februára 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku Banky Haná, a. s., Prostějov, v Nitre
 • NBS vydala 17. februára 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku Ekoagrobanky, a. s., Ústí nad Labem, v Piešťanoch
 • NBS vydala 16. februára 1993 povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku Agrobanky Praha, a. s., v Banskej Bystrici