en en

Avalanche SK, s. r. o.

Bratislava, 17. júl 2008
OPK-1752/3/2008

R O Z H O D N U T I E

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u k l a d á

spoločnosti AVALANCHE SK, s.r.o., Na Riviére 1, 841 04 Bratislava, IČO: 35 812 745 sankcie podľa ustanovenia § 144 ods. 12 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. d) zákona č. 561/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) skončiť nepovolenú činnosť a podľa ustanovenia § 144 ods. 12 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch pokutu v sume 500 000 Sk (slovom päťsto tisíc korún slovenských) za porušenie ustanovenia § 61 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platného v čase porušenia, tým že od roku 2002 vykonáva činnosť sprostredkovateľa investičných služieb, tak že prijíma a postupuje pokyny klientov týkajúce sa zastupiteľných cenných papierov obchodníkovi s cennými papiermi. Uložená pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Pokutu je potrebné poukázať na účet Správy finančnej kontroly Bratislava číslo 7000089422/8180, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 35 812 745 vedený v Štátnej pokladnici.

Banková rada NBS, ako druhostupňový orgán podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o dohľade rozhodnutím zo dňa 02.12.2008 č.: GUV-2354/2008 potvrdila prvostupňové rozhodnutie útvaru dohľadu a rozklad spoločnosti Avalanche SK, s.r.o. zamietla. Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť dňa 05.12.2008 a vykonateľnosť dňa 07.01.2009.

V Bratislave dňa 16. novembra 2010
Číslo: GUV-1644/2010

R O Z H O D N U T I E

Bankovej rady Národnej banky Slovenska

zo 16. novembra 2010

Banková rada Národnej banky Slovenska ako príslušný druhostupňový orgán podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade“ alebo „zákon o dohľade nad finančným trhom“) v konaní podľa tretej časti (§ 12 až § 34) zákona o dohľade a na základe rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sž 8/2009-26 zo dňa 9. 9. 2010, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. 10. 2010, vo veci spoločnosti AVALANCHE SK, s.r.o.; IČO: 35 812 745; so sídlom Na Riviére 1, 841 04 Bratislava 4, ktorej bola prvostupňovým rozhodnutím Národnej banky Slovenska (útvaru dohľadu nad finančným trhom) č. OPK-1752/3/2008 zo dňa 21. 7. 2008 v spojení s druhostupňovým rozhodnutím Národnej banky Slovenska (Bankovej rady NBS) č. GUV-2354/2008 zo dňa 2. 12. 2008 podľa ustanovení § 144 ods. 12 v spojení s § 144 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) uložená sankcia skončiť nepovolenú činnosť a ktorej bola podľa ustanovení § 144 ods. 12 v spojení s § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch uložená pokuta vo výške 500 000 Sk slovom: päťstotisíc slovenských korún [16 596,96 eura (slovom: šestnásťtisícpäťstodeväťdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť centov)], a to za porušenie ustanovení § 61 ods. 1 písm. a) v spojení s § 61 ods. 2 zákona o cenných papieroch platného v čase porušenia (rozhodnom čase) takto

r o z h o d l a :

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom m e n í prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom, č. OPK-1752/3/2008 zo dňa 21. júla 2008 vo výroku o uložení pokuty tak, že podľa ustanovení § 144 ods. 12 v spojení s § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch sa spoločnosti AVALANCHE SK, s.r.o.; IČO: 35 812 745; so sídlom Na Riviére 1, 841 04 Bratislava 4 ukladá pokuta vo výške 331,94 eura (slovom: tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov).