en en

EPM s.r.o.

V Bratislave, 26.január 2010
OPK-9476/3/2009R O Z H O D N U T I E


Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

odoberá

spoločnosti EPM s.r.o., Šancova 4, 811 04 Bratislava, IČO: 35 790 521 povolenie na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sprostredkovaní“) v spojení s ustanovením § 42 ods. 1 zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Úradom pre finančný trh podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o sprostredkovaní, pod č. GRUFT-013/2005/PAGP dňa 25. októbra 2005 za:

a) konanie v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 v spojení s ustanoveniami § 10 ods. 12 zákona o sprostredkovaní tým, že neinformovala Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o uzatvorení zmlúv s poisťovňami o sprostredkovaní poistenia: KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s., Bratislava – Zmluva o sprostredkovaní poistenia (č. 18 PAn 048) zo dňa 15. decembra 2006, Wüstenrot poisťovňa a.s., Bratislava – Zmluva o sprostredkovaní poistenia zo dňa 1. januára 2007, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava – Zmluva o obchodnom zastúpení pri sprostredkovaní poistenia zo dňa 1. septembra 2007. Spoločnosť má uzavreté zmluvy aj s nasledovnými poisťovňami: OTP Garancia životná poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa a.s. a Generali poisťovňa a.s.,

b) konanie v rozpore s ustanovením § 18 ods. 6 zákona o sprostredkovaní tým, že do 31. marca 2008 nepredložila Národnej banke Slovenska výkaz o sprostredkovaní poistenia podľa stavu k 31. decembru 2007,

c) konanie v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 v spojení s ustanoveniami § 5 ods. 1 a § 12 ods. 6 zákona o sprostredkovaní tým, že vykonávala sprostredkovanie poistenia prostredníctvom osôb (podriadených sprostredkovateľov), ktoré nespĺňali podmienky vykonávania sprostredkovania poistenia v zmysle zákona o sprostredkovaní tým, že neboli zapísané v zozname podriadených sprostredkovateľov poistenia vedeného Národnou bankou Slovenska, konkrétne išlo o 104 podriadených sprostredkovateľov poistenia menovite uvedených v Protokole o vykonanom dohľade na mieste na strane 13 až 40,

d) konanie v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 v spojení s ustanoveniami § 10 ods. 13 písm. b), § 10 ods. 14, § 10 ods. 15 a § 10 ods. 16 zákona o sprostredkovaní tým, že vykonávala sprostredkovanie poistenia prostredníctvom podriadených sprostredkovateľov poistenia tak, že neinformovala klientov o zákonom predpísaných skutočnostiach, resp. neinformovala svojich klientov úplne, presne, pravdivo a zrozumiteľne,

e) konanie v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 v spojení s ustanoveniami § 2 písm. e), § 12 ods. 2, § 17 ods. 5 písm. a) a § 17 ods. 6 zákona o sprostredkovaní tým, že nevykonávala sprostredkovanie poistenia s odbornou starostlivosťou, keďže ku dňu podania návrhu na zápis osôb do registra evidujúceho podriadených sprostredkovateľov vedeného Národnou bankou Slovenska nemala u 106 podriadených sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú menovite uvedení v Protokole o vykonanom dohľade na mieste na str. 43 a 44 preukázanú a preverenú odbornú spôsobilosť úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní. U 102 podriadených sprostredkovateľov poistenia, menovite uvedených na str. 44 v Protokole o vykonanom dohľade na mieste nemala preukázanú a preverenú dôveryhodnosť predpísaným spôsobom v súlade so zákonom o sprostredkovaní, t.j. odpisom z registra trestov (do 31. marca 2008 podľa vtedy platného právneho stavu). Šesť podriadených sprostredkovateľov poistenia nespĺňalo podmienku dôveryhodnosti ako to ustanovuje zákon o sprostredkovaní poistenia, menovite uvedení na str. 47 v Protokole o vykonanom dohľade na mieste, keďže neboli dôveryhodnými osobami v súlade s ustanovením § 2 písm. e) bod 1. zákona o sprostredkovaní, nakoľko mali kvalifikovaný záznam o odsúdení v odpise z registra trestov,

f) konanie v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 v spojení s ustanoveniami § 12 ods. 7 zákona o sprostredkovaní tým, že nevydal 138 podriadeným sprostredkovateľom poistenia, menovite uvedeným v Protokole o vykonanom dohľade na mieste na str. 46, osvedčenie o zápise do registra.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.2.2010.