en en

H&H Partnership s.r.o.

V Bratislave, 21. september 2010
OPK-18093/4/2009

R O Z H O D N U T I E


Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o d o  b e r á

spoločnosti H&H Partnership s.r.o., Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 930 298 podľa ustanovenia § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, vydané Národnou bankou Slovenska pod č. OPK-8568/2008-PLP dňa 06. júna 2008 podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sprostredkovaní poistenia“). Uvedená sankcia sa ukladá za porušenie:

a) ustanovenia § 10 ods. 1 v spojení s ustanoveniami § 2 písm. e), § 17 ods. 5 písm. a) a § 17 ods. 6 zákona o sprostredkovaní poistenia účinného v čase porušenia tým, že spoločnosť H&H Partnership s.r.o., Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica nevykonávala sprostredkovanie poistenia s odbornou starostlivosťou, keďže ku dňu podania návrhu na zápis osôb do registra evidujúceho podriadených sprostredkovateľov poistenia vedeného Národnou bankou Slovenska nemala v dohliadanom období od 1. júla 2008 do 31. mája 2009 u troch podriadených sprostredkovateľov poistenia (Miroslav Černecký – PSP č. 086387, Mário Cestický – PSP č. 086388, Martina Jackuliaková – PSP č. 086389) preukázanú a preverenú dôveryhodnosť výpisom z registra trestov a nemala preukázanú a preverenú odbornú spôsobilosť dokladom o dosiahnutom vzdelaní, u dvoch podriadených sprostredkovateľov poistenia (Marián Chamula – PSP č. 086385 a Simona Odrášková – PSP č. 094479) nemala preukázanú a preverenú odbornú spôsobilosť úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a u jedného podriadeného sprostredkovateľa poistenia (Anna Hlivová – PSP č. 094476) nemala preukázanú a preverenú odbornú spôsobilosť dokladom o dosiahnutom vzdelaní. Spoločnosť H&H Partnership s.r.o., Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica zároveň nemala podpísanú zmluvu o sprostredkovaní poistenia s jedným podriadeným sprostredkovateľom poistenia (Simona Odrášková – PSP č. 094479),

b) ustanovenia § 10 ods. 1 v spojení s ustanoveniami § 5 ods. 1 a § 12 ods. 6 zákona o sprostredkovaní poistenia účinného v čase porušenia tým, že spoločnosť H&H Partnership s.r.o., Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica v dohliadanom období od 1. júla 2008 do 31. mája 2009 vykonávala sprostredkovanie poistenia prostredníctvom osôb, piatich podriadených sprostredkovateľov poistenia (Jana Kundrová, Barbora Papajová, Mária Kocourková, Tatiana Janeková, Rastislav Brisuda), ktorí nespĺňali podmienky vykonávania sprostredkovania poistenia v zmysle zákona o sprostredkovaní poistenia tým, že neboli zapísaní v registri – zozname podriadených sprostredkovateľov poistenia vedeného Národnou bankou Slovenska a teda neboli na výkon sprostredkovateľskej činnosti oprávnení. Ďalej spoločnosť vykonávala v dohliadanom období sprostredkovanie poistenia prostredníctvom osôb, štrnástich podriadených sprostredkovateľov poistenia (Michal Staško, Jana Grečová, Simona Odrášková, Ernestína Posztósova, Štefan Odráška, Marcela Kurthyová, Roman Maron, Stanislav Chamula, Martin Novotka, Ingrid Jamrichová, Tomáš Žiak, Anna Hlivová, Mário Cestický, Miroslav Černecký), ktorí začali vykonávať sprostredkovanie poistenia skôr, ako na to boli oprávnení, teda pred zapísaním do registra – zoznamu podriadených sprostredkovateľov poistenia a priradením registračného čísla,

c) ustanovenia § 10 ods. 1 v spojení s ustanoveniami § 10 ods. 13 písm b), § 10 ods. 14 písm. a), § 10 ods. 16 a 10 ods. 19 písm. b) zákona o sprostredkovaní poistenia účinného v čase porušenia tým, že spoločnosť H&H Partnership s.r.o., Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica v dohliadanom období od 1. júla 2008 do 31. mája 2009 vykonávala sprostredkovanie poistenia prostredníctvom podriadených sprostredkovateľov poistenia tak, že neinformovala klientov o zákonom predpísaných skutočnostiach, resp. neinformovala svojich klientov úplne, presne, pravdivo a zrozumiteľne. Spoločnosť v informačnom letáku, ktorý slúžil na plnenie si tzv. informačnej povinnosti podľa § 10 ods. 13 až ods. 19 zákona o sprostredkovaní poistenia nezaznamenávala označenie zoznamu registra, v ktorom je sprostredkovateľ poistenia zapísaný a registračné číslo skutočnosť či vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou poisťovňou alebo s viacerými, dôvody klienta, na základe ktorých sprostredkovateľ poistenia poskytuje svoje odporúčanie pre výber poistného produktu. Spoločnosť H&H Partnership s.r.o., Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica ďalej klientov nepravdivo informovala, že vykonáva sprostredkovanie poistenia výhradne buď pre Generali Slovensko poisťovňa, a.s. alebo pre AXA poisťovňa, a.s.,

d) ustanovenia § 18 ods. 6 zákona o sprostredkovaní poistenia účinného v čase porušenia tým, že do 31. marca 2009 spoločnosť H&H Partnership s.r.o., Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica nepredložila Národnej banke Slovenska výkaz o sprostredkovaní poistenia podľa stavu k 31. decembru 2008.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2010.