en en
5. Ako sa vykonáva makroprudenciálna politika?
Zmierňovanie rizík systémového charakteru a ich vplyvu patrí k základným článkom makroprudenciálnej politiky. Samotný výkon politiky v sebe zahŕňa pomerne veľa oblastí. Najdôležitejšou súčasťou výkonu politiky je aplikácia legislatívnych nástrojov. V súčasnosti sú to najmä kapitálové vankúše podľa zákona o bankách a právomoci sprísniť požiadavky na obozretné podnikanie bánk na základe čl. 458 nariadenia CRR. Ide o pomerne silnú formu reakcie na existenciu rizík. Výkon politiky však v sebe zahŕňa aj iné nástroje a prístupy. V prvom rade ide o aktívnu komunikáciu voči verejnosti prostredníctvom publikovania správ a analýz. Súčasťou komunikácie môžu byť komentáre, hodnotenia alebo odporúčania pre finančný sektor. Pod výkon politiky môžeme zaradiť aj priamu komunikáciu s finančnými inštitúciami s cieľom ovplyvniť ich správanie. Samostatným výkonom politiky sú podnety na výkon dohľadov na mieste alebo na diaľku, ktoré majú reagovať na zistené skutočnosti, prípadne podnety na zmeny v regulácii. Internou reakciou môžu tiež byť zmeny v modeloch na kvantifikáciu rizík. Ako reakciu na určité trendy alebo riziká môže NBS pristúpiť aj k zavedeniu nových vykazovacích povinností pre finančné inštitúcie. Niektoré nástroje, napr. proticyklický kapitálový vankúš, vyžadujú štvrťročné prehodnocovanie. NBS preto primárne rozhoduje o výkone makroprudenciálnej politiky na štvrťročnej báze a v prípade potreby aj častejšie.