en en
Môžu kryptoaktíva distribuovať aj finanční agenti alebo finanční poradcovia? Môžu finanční agenti alebo finanční poradcovia poskytovať poradenstvo ku kryptoaktívam?
Zhrnutie: Distribúcia a poradenstvo ku kryptoaktívam nie je finančným sprostredkovaním alebo finančným poradenstvom. Finanční agenti a finanční poradcovia môžu tieto činnosti vykonávať len do 30. 12. 2024, a to ako neregulovanú činnosť, nad ktorou NBS nevykonáva dohľad. Nariadenia MiCA,  ktoré určuje pravidlá pre poskytovanie služieb v oblasti kryptoaktív, sa bude uplatňovať od 30. 12. 2024. Služby kryptoaktív nespadajú do definície finančnej služby v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 186/2009 Z. z.“). Podnikateľský subjekt, ktorý je finančným agentom alebo finančným poradcom, však môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť, keďže predmet jeho činnosti regulovaný zákonom 186/2009 Z. z. nemá výhradnú povahu. Uvedené osoby teda môžu distribuovať a poskytovať poradenstvo ku kryptoaktívam, avšak len do 30. 12. 2024 a len za podmienok uvedených v zákone (napr. zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na predmetnú činnosť vzťahuje), a v tejto odpovedi. Ak takýto podnikateľský subjekt poskytuje služby kryptoaktív alebo ich ponúka, nesmie túto činnosť prezentovať ako vykonávanie finančného sprostredkovania, prípadne finančného poradenstva, alebo ju prezentovať takým spôsobom, ktorý by navodzoval u klienta alebo potenciálneho klienta dojem, že ide o finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo alebo ktorý by navodzoval, že ide o činnosť pod dohľadom NBS. Od 30. 12. 2024 môžu na základe čl. 59 nariadenia MiCA služby kryptoaktív poskytovať len poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie NBS alebo príslušným orgánom a taktiež určité typy finančných inštitúcií na základe naplnenia notifikačných pravidiel podľa čl. 60 nariadenia MiCA. Oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na základe povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, alebo zápisu podriadeného finančného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri nie sú stotožniteľné s povolením NBS na výkon činnosti poskytovateľa služieb kryptoaktív. Iné subjekty nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív a nariadenie MiCA neustanovuje akúkoľvek výnimku z tohto pravidla, ktorá by bola uplatniteľná napr. pre finančných agentov alebo finančných poradcov. Ak finančný agent chce vykonávať činnosť, ktorá napĺňa znaky poskytovania služieb kryptoaktív, je potrebné, aby požiadal NBS o udelenie povolenia na vykonávanie niektorej z činností služieb kryptoaktív (napr. „poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív“). Podanie žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív bude možné od 30. 12. 2024, predlicenčný dialóg medzi žiadateľom a NBS však môže začať skôr. Kritériá pre udelenie povolenia a rámcové náležitosti žiadosti upravuje nariadenie MiCA. Podrobnosti upravia vykonávacie predpisy predstavujúce tzv. level 2 legislatívu. Bližšie informácie k legislatívnemu procesu a prebiehajúcich verejných konzultáciách k level 2 legislatíve sú uvedené na webovom sídle NBS.