en en

Regulácia

Trh s kryptoaktívami sa čoskoro stane súčasťou regulovaného finančného trhu. Na vykonávanie niektorých činností súvisiacich s kryptoaktívami bude potrebné získať povolenie od príslušného orgánu dohľadu, ktorým bude v rámci Slovenskej republiky Národná banka Slovenska.

Povinnosti subjektov, ktoré chcú činnosti súvisiace s kryptoaktívami vykonávať, bližšie špecifikujú príslušné právne predpisy.

MiCA - Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937

TFR - Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849

Nariadenie MiCA

MiCA je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/1114 o trhoch s kryptoaktívami (MiCA), ktoré sa týka regulácie kryptoaktív a digitálnych aktivít v rámci finančného trhu.

 • vytvára jednotný regulačný rámec pre kryptoaktíva a digitálne aktivity v rámci EÚ,
 • poskytuje právnu istotu v oblasti kryptoaktívnych služieb a aktív,
 • stanovuje pravidlá pre poskytovateľov kryptoaktívnych služieb, vrátane výmeny kryptoaktív, vydávania tokenov a ďalších súvisiacich činností,
 • kladie dôraz na transparentnosť a informovanosť,
 • zahrňuje ustanovenia týkajúce sa udelenia licencií, povinností správcov aktív, transparentnosti a ďalších aspektov regulácie trhu s kryptoaktívami v EÚ.

Uplatňovať sa bude od 30. decembra 2024 a vzťahuje sa na poskytovateľov služieb kryptoaktív. Hlavy III a IV, týkajúce sa tokenov naviazaných na aktíva a tokenov elektronických peňazí, sa uplatňujú od 30. júna 2024.

Viac informácií spojených s nariadením MiCA sa dá zistiť rovnako aj prostredníctvom otázok a odpovedí, ktoré na svojich stránkach zverejňujú EBA aj ESMA.

Nariadenie TFR

TFR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849.

 • má za cieľ vytvoriť jednotný rámec pre vykonávanie a dohľad nad prevodmi finančných prostriedkov v rámci Európskej únie,
 • prispieva k boju proti nelegálnym finančným aktivitám tým, že stanovuje pravidlá a postupy pre prevody finančných prostriedkov s cieľom prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,
 • nastavuje normy pre transparentnosť v prevodoch finančných prostriedkov, čo uľahčuje sledovanie a dohľad nad týmito transakciami,
 • týka sa subjektov poskytujúcich platobné služby a prevody finančných prostriedkov,
 • kladie požiadavky na finančné inštitúcie, aby zabezpečili dodržiavanie pravidiel v oblasti prevodov finančných prostriedkov.

Uplatňovať sa bude od 30. decembra 2024 a vzťahuje sa na poskytovateľov služieb kryptoaktív.

Nariadenie DORA

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce riziká kybernetických útokov EÚ posilňuje bezpečnosť finančného trhu prostredníctvom nového nariadenia 2022/2554 o digitálnej prevádzke a bezpečnosti (DORA).

 • harmonizuje pravidlá o IT bezpečnosti naprieč celým finančným trhom,
 • popri finančnom zdraví subjektov upriamuje pozornosť aj na ich udržateľnú prevádzku v prípade, ak dôjde ku kritickému narušeniu fungovania informačno-komunikačných technológií (IKT),
 • požiadavky na digitálnu prevádzkovú odolnosť rozdeľuje do piatich oblastí:
  • riadenie IKT rizík,
  • riadenie, klasifikácia, reporting IKT incidentov,
  • testovanie digitálnej prevádzkovej odolnosti,
  • riadenie IKT rizika externých poskytovateľov IKT služieb (vrátane rámca dozoru),
  • zdieľanie informácií.

Uplatňovať sa bude od 17. januára 2025 a vzťahuje sa na väčšinu kategórií dohliadaných subjektov s uplatnením viacerých výnimiek a tiež princípu proporcionality. Viac informácií o tomto nariadení nájdete stránke Digitálna prevádzková odolnosť (DORA).


Dátum poslednej aktualizácie 20. mar 2024