en en

Kryptoaktíva

Trh s kryptoaktívami sa čoskoro stane súčasťou regulovaného finančného trhu. Na vykonávanie niektorých činností súvisiacich s kryptoaktívami bude potrebné získať povolenie od príslušného orgánu dohľadu, ktorým bude v rámci Slovenskej republiky Národná banka Slovenska.

Povinnosti subjektov, ktoré chcú činnosti súvisiace s kryptoaktívami vykonávať, bližšie špecifikujú príslušné právne predpisy.

MiCA - Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937

TFR - Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849

Legislatíva


Prezentácia

Národná banka Slovenska plánuje v najbližších mesiacoch zorganizovať stretnutia a semináre so širokou verejnosťou, ktorá bude venovaná práve novému nariadeniu MiCA.


FAQ

Nižšie uvádzame odpovede na často kladené otázky.