en en

Otázky a odpovede k novinkám pre úvery zasahujúce do dôchodku

NBS čiastočne upravila ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) pre úvery zasahujúce do dôchodku. V súčasnosti nebude mať táto úprava takmer žiadny vplyv na trh, avšak predíde tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami.

Kovový vĺčik na drevenej doske
 • Ako sa zmenili pravidlá poskytovania úverov?

  Ak úver presahuje do dôchodku, t. j. jeho splatnosť nastane po dovŕšení 65. roku veku klienta, bude mať upravený limit na celkovú zadlženosť k príjmu. Nastavenie limitu vychádza z aktuálnej praxe na trhu. Vplyv na aktuálne poskytované úvery bude preto minimálny. Aj v súčasnosti sa s rastúcim vekom znižuje celková zadlženosť k príjmu.

  Nezavádza sa žiadny vekový strop ani sa nezakazuje poskytovanie úverov na dôchodku.

  Nové pravidlá sa týkajú len nových úverov a úverov na refinancovanie s výrazným navýšením.

 • Treba sa obávať zhoršenia dostupnosti hypoték?

  Nie. Táto úprava je navrhnutá tak, aby pôsobila predovšetkým preventívne a obmedzila kumuláciu rizík v budúcnosti. Vplyv na aktuálny trh úverov by mal byť minimálny. Dnes ešte pristupujú viaceré banky k strieborným hypotékam relatívne zodpovedne, ale silný konkurenčný tlak ich núti postupne uvoľňovať štandardy, čomu chce NBS do budúcna zabrániť.

 • Aké najvyššie DTI môžem získať?

  Hlavný limit DTI je určený vzorcom a vyjadruje maximálny násobok ročného príjmu. Pre zjednodušenie je možné využiť nasledujúcu tabuľku:

  Vek
  (v rokoch)
  do 4041424344454647484950515253545556575859od 60
  Limit
  (DTI)
  87,757,57,2576,756,56,2565,755,55,2554,754,54,2543,753,53,253

  Príklad: Klient vo veku 45 rokov s mesačným čistým príjmom 1 000 € si teda môže zobrať maximálny úver vo výške 6,75 x 12 mesiacov x 1 000 €  = 81 000 €.

  Ak o ten istý úver žiadajú dvaja klienti, maximálna zadlženosť sa vypočíta pre každého z nich samostatne. Napríklad, ak jednému z nich vyjde maximálna zadlženosť 100 000 € a druhému 150 000 €, spolu môžu požiadať o úver vo výške 250 000 €.

  Môže pritom nastať aj situácia, keď sa na jedného dlžníka aplikuje pôvodný limit vo výške 8 (ak napr. v jeho prípade bude splatený pred dovŕšením veku 65 rokov) a na druhého dlžníka sa aplikuje upravený limit v nižšej výške.

 • Existujú aj výnimky?

  Existujúce výnimky zostávajú nezmenené. Naďalej zostáva v platnosti výnimka, ktorá umožňuje poskytnúť 5 % úverov s DTI nad hlavným limitom. Zachováva sa aj dodatočná výnimka pre mladých klientov do 35 rokov. Poskytovanie výnimiek je v kompetencii bánk.

  Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na kreditné karty a povolené prečerpania poskytnuté do veku 65 rokov.

 • Prečo sa pravidlá menia?

  Pôvodné pravidlá boli pri väčšine úverov dobre nastavené. Riziká však NBS vidí pri úveroch presahujúcich do dôchodkového veku. Pri nich boli pravidlá doteraz stanovené pomerne voľne. Silná konkurencia však núti banky stále viac posúvať hranice.

  Na Slovensku tak vznikol trend posúvania splatnosti hypoték do vysokého veku, neraz až po sedemdesiatke. Špeciálne sa to týka opakovaného navyšovania úverov pri refinancovaní. Až štvrtina dlžníkov má dnes vyšší dlh ako pred troma rokmi, a to napriek pravidelným splátkam. Pri prechode na dôchodok však nárazovo poklesne príjem a môžu nastať problémy so splácaním úveru.

  Výška úverov klientom v strednom veku rastie výrazne rýchlejšie ako ich príjmy. Hlavným cieľom úpravy regulácie je zabrániť pokračovaniu takýchto rizikových trendov do budúcnosti.

  Pred zvýšeným rizikom varoval aj Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB).

 • Koho sa obmedzenie týka?

  NBS v žiadnom prípade nechce plošne obmedzovať trh. Obmedzenie sa týka len malej časti úverov, pri ktorých vidí rastúce riziko. Ide o úvery, ktoré budú splácané aj na dôchodku a zároveň je ich výška v porovnaní s príjmom príliš vysoká. Inými slovami, regulácia sa dotkne približne len 1 z 20 klientov. Títo klienti si budú môcť zobrať v priemere o 15 % nižší úver, než ako si bežne brali dnes.

 • Čo sa tým získa?

  Pomerne výrazne sa zníži pravdepodobnosť finančných ťažkostí na dôchodku. Cieľom je vyhnúť sa tomu, aby si ľudia niesli do dôchodku dlhové bremená, ktoré budú pre nich priveľké. Na jednej strane to chráni klientov, ktorí by inak boli ohrození stratou bývania. Na druhej strane sú nízke zlyhania úverov prospešné aj pre finančnú stabilitu a zdravie celého bankového sektora.

 • Čo sa tým stratí?

  Opatrenia sú preventívne a vplyv na aktuálny trh bude minimálny. Týka sa len malej časti súčasných úverov, a aj to len okrajovo.

  Očakáva sa veľmi mierne spomalenie celkového rastu úverov v bankovom sektore. Úvery však rastú rýchlo a mierne spomalenie ich rastu je preto pre finančnú stabilitu skôr prospešné.

 • Čo by sa stalo, keby NBS nezasiahla?

  Opatrenia NBS nemajú takmer žiadny vplyv na aktuálny trh, ale predchádzajú budúcim rizikám. Trend posúvania splatnosti úverov do dôchodkového veku však stále pokračuje. Čím neskôr by NBS zasiahla, tým prísnejšie opatrenia by bolo potrebné zaviesť.

 • Týkajú sa zmeny aj spotrebiteľských úverov?

  Bežné spotrebiteľské úvery prakticky nebudú zasiahnuté. Kvôli obchádzaniu pravidiel však bolo potrebné rovnako upraviť pravidlá pre úvery na bývanie aj pre spotrebiteľské úvery. V praxi budú zmeny mať vplyv len na hypotéky, prípadne dofinancovanie hypoték spotrebiteľskými úvermi. Spotrebiteľské úvery, ktoré nepresahujú do dôchodku, nebudú dotknuté vôbec.

 • Od kedy platia nové pravidlá?

  Nové pravidlá sú účinné od 1. januára 2023.

  Netýkajú sa úverov, ktoré sú v procese poskytnutia pred koncom roka 2022 a budú uzatvorené až po 31. decembri 2022.