en en

2022

Vestník NBS čiastka 54/2022 vydaná dňa 22. decembra 2022

Čiastka pre verejnosť 34/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2022 č. 10/2022, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2022 č. 11/2022 o poskytovaní informácií poskytovateľmi celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu Národnej banke Slovenska

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2022 č. 10/2022 k zásadám a postupom vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a  povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s  predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu u veriteľov a devízových miest

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2022 č. 11/2022, ktorým sa zrušuje Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 4/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí na území Slovenskej republiky

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2022 č. 12/2022, ktorým sa zrušuje Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 5/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností platobných inštitúcií na území Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Vestník NBS čiastka 52/2022 vydaná dňa 15. decembra 2022

Čiastka pre verejnosť 33/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2022 č. 9/2022 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitných predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2022 č. 9/2022 k princípu proporcionality pri vytváraní vnútorných predpisov regulujúcich činnosť finančných agentov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2022 č. 440/2022 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia prvej transfúzie krvi na Slovensku

Vestník NBS čiastka 49/2022 vydaná dňa 24. novembra 2022

Čiastka pre verejnosť 32/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 18/2022 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 48/2022 vydaná dňa 22. novembra 2022

Čiastka pre verejnosť 31/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 17/2022 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2022 z  20.  júna  2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK) v znení rozhodnutia NBS č. 15/2022

Vestník NBS čiastka 46/2022 vydaná dňa 16. novembra 2022

Čiastka pre verejnosť 30/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. novembra 2022 č. 8/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2022 z 15. novembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2022 z 15. novembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2022, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2022 č. 369/2022 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej

Vestník NBS čiastka 44/2022 vydaná dňa 20. októbra 2022

Čiastka pre verejnosť 29/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2022 z 11. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2022 č. 6/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020

Vestník NBS čiastka 42/2022 vydaná dňa 10. októbra 2022

Čiastka pre verejnosť 28/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti Silverside, a. s.

Vestník NBS čiastka 40/2022 vydaná dňa 30. septembra 2022

Čiastka pre verejnosť 27/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 13/2022 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 39/2022 vydaná dňa 29. septembra 2022

Čiastka pre verejnosť 26/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2022 z 27. septembra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.  1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre  Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 37/2022 vydaná dňa 28. septembra 2022

Čiastka pre verejnosť 25/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2022 č. 4/2022, ktorým sa preberajú zmenené Usmernenia k oceňovaniu technických rezerv pre poisťovne a zaisťovne vydané Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Vestník NBS čiastka 36/2022 vydaná dňa 22. septembra 2022

Čiastka pre verejnosť 24/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z  5. septembra 2022 č. 6/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z  13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a  finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020

Opatrenie Národnej banky Slovenska z  5. septembra 2022 č. 7/2022 o predkladaní výkazov obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2022 č. 3/2022, ktorým sa preberajú zmenené Usmernenia k hraniciam zmlúv pre poisťovne a zaisťovne vydané Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Vestník NBS čiastka 35/2022 vydaná dňa 19. septembra 2022

Čiastka pre verejnosť 23/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2022 č. 2/2022 k vlastnému posúdeniu rizík a správe o investičnej politike

Vestník NBS čiastka 34/2022 vydaná dňa 6. septembra 2022

Čiastka pre verejnosť 22/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2022 č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 32/2022 vydaná dňa 16. augusta 2022

Čiastka pre verejnosť 21/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2022 č. 285/2022 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 220. výročia začatia osídľovania Kovačice Slovákmi

Vestník NBS čiastka 30/2022 vydaná dňa 14. júla 2022

Čiastka pre verejnosť 20/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 11/2022 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu spoločnosti SWAN, a. s.

Vestník NBS čiastka 29/2022 vydaná dňa 12. júla 2022

Čiastka pre verejnosť 19/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 2/2022 k vnútornému riadeniu bánk

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 3/2022 k riadeniu problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 4/2022 k zdravým politikám odmeňovania bánk

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 5/2022 k monitorovaniu prahovej hodnoty a ďalším procesným aspektom týkajúcim sa zriadenia sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 6/2022 ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 7/2022 k stanoveniu kritérií na posudzovanie výnimočných prípadov, ak inštitúcie presiahnu limity veľkej majetkovej angažovanosti, a času a opatrení na návrat k plneniu požiadaviek

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 8/2022 k preukazovaniu vhodnosti osôb navrhovaných a zastávajúcich funkcie podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách

Vestník NBS čiastka 28/2022 vydaná dňa 1. júla 2022

Čiastka pre verejnosť 18/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2022 č. 3/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení opatrenia zo 6. februára 2018 č. 2/2018

Vestník NBS čiastka 26/2022 vydaná dňa 29. júna 2022

Čiastka pre verejnosť 17/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2022 z  20.  júna  2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK)

Vestník NBS čiastka 24/2022 vydaná dňa 24. júna 2022

Čiastka pre verejnosť 16/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2022 z 20. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 22/2022 vydaná dňa 22. júna 2022

Čiastka pre verejnosť 15/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2022 z 20. júna 2022 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 6. júna 2022 č. 215/2022 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 6. júna 2022 č. 216/2022 Z. z. o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 6. júna 2022 č. 217/2022 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 300. výročia zostrojenia prvého parného stroja na odčerpávanie vody z baní v kontinentálnej Európe

Vestník NBS čiastka 20/2022 vydaná dňa 16. júna 2022

Čiastka pre verejnosť 14/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2022 zo 6. júna 2022 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2023

Vestník NBS čiastka 18/2022 vydaná dňa 27. mája 2022

Čiastka pre verejnosť 13/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2022 z 24. mája 2022 o určení lokálne systémovo významných bánk

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2022 z 24. mája 2022 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

Vestník NBS čiastka 17/2022 vydaná dňa 23. mája 2022

Čiastka pre verejnosť 12/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 9. mája 2022 č. 1/2022, ktorým sa preberajú Usmernenia k identifikátoru právneho subjektu (LEI kód) pre poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní a pre doplnkové dôchodkové spoločnosti

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 10. mája 2022 č. 173/2022 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Kysuce

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 10. mája 2022 č. 174/2022 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa

Vestník NBS čiastka 16/2022 vydaná dňa 12. mája 2022

Čiastka pre verejnosť 11/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o.

Vestník NBS čiastka 15/2022 vydaná dňa 6. mája 2022

Čiastka pre verejnosť 10/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 4/2022 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 14/2022 vydaná dňa 5. mája 2022

Čiastka pre verejnosť 9/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 3/2022 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 13/2022 vydaná dňa 29. apríla 2022

Čiastka pre verejnosť 8/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2022 z 26. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2022 z 26. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 11. apríla 2022 č. 140/2022 Z. z. o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský

Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 15. marca 2022 č. 97/2022 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 35. výročia programu Erasmus

Vestník NBS čiastka 10/2022 vydaná dňa 20. apríla 2022

Čiastka pre verejnosť 7/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. apríla 2022 č. 1/2022 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k výkladu niektorých ustanovení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy

Vestník NBS čiastka 9/2022 vydaná dňa 13. apríla 2022

Čiastka pre verejnosť 6/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. marca 2022 č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 15. marca 2022 č. 97/2022 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 35. výročia programu Erasmus

Vestník NBS čiastka 8/2022 vydaná dňa 12. apríla 2022

Čiastka pre verejnosť 5/2022

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. marca 2022 č. 1/2022 o predkladaní výkazov pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne

Vestník NBS čiastka 6/2022 vydaná dňa 21. marca 2022

Čiastka pre verejnosť 4/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2022 zo 7. marca 2022, ktorým sa zrušuje Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 16. mája 2011 č. 1/2011 k vykonávaniu činností úverových inštitúcií, finančných inštitúcií, zahraničných úverových inštitúcií a zahraničných finančných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o.

Vestník NBS čiastka 5/2022 vydaná dňa 17. februára 2022

Čiastka pre verejnosť 3/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti Payment Institution NFD, a. s.

Vestník NBS čiastka 3/2022 vydaná dňa 24. januára 2022

Čiastka pre verejnosť 2/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 11. januára 2022 č. 15/2022 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudmily Podjavorinskej

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti VÚB Leasing, a. s.

Vestník NBS čiastka 1/2022 vydaná dňa 4. januára 2022

Čiastka pre verejnosť 1/2022

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 7. decembra 2021 č. 549/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Kráľa