en en

Podmienky - účty

P O D M I E N K Y

Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996

pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku

a zúčtovanie na týchto účtoch

Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) zriaďuje a vedie v

slovenskej mene účty bánk, štátneho rozpočtu, štátnych fondov, štátnych

finančných aktív a pasív, účty mimorozpočtových prostriedkov

rozpočtových organizácií, môže viesť účty právnických osôb a fyzických

osôb (podnikateľov), na základe dokladu oprávňujúceho čerpať

prostriedky zo štátneho rozpočtu (ďalej len „klient“) a

vykonáva korunový platobný styk na týchto účtoch za týchto podmienok:Časť I

Zriaďovanie a vedenie účtov
Oddiel A

Zmluva o vedení účtu

1. Útvar NBS, ktorý vykonáva účtovno-operatívnu činnosť, tzn. odbor

centrálna učtáreň, odbor 07, pobočky a expozitúry NBS (ďalej len

„pobočka“), zriaďuje klientovi účet na jeho žiadosť. Pobočka

uzatvára s klientom písomnú zmluvu o vedení účtu (ďalej len

„zmluva“) (príloha č. 1).

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Podmienky Národnej banky

Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného

styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len „Podmienky

NBS“). Predpokladom uzavretia zmluvy je súhlas klienta s obsahom

zmluvy, Podmienok NBS a súhlas pobočky so žiadosťou klienta. Ak požaduje

klient vedenie väčšieho počtu účtov v tej istej pobočke, uzatvára sa s

ním písomná zmluva pre každý účet. Podmienky NBS, ktoré boli klientovi

odovzdané pri uzatváraní zmluvy o vedení prvého účtu, platia pre všetky

jeho účty vedené v pobočke. Zmluva musí byť podpísaná za každú zo

zmluvných strán osobou na to oprávnenou, u klienta jeho štatutárnym

orgánom (majiteľom účtu) alebo ním poverenou osobou.

2. Bankové spojenie klienta je predmetom bankového tajomstva. Pobočka

oznamuje bankové spojenie klienta iným osobám len na základe jeho

písomného súhlasu. Bez súhlasu klienta oznamuje pobočka bankové spojenie

len v prípadoch ustanovených osobitným

predpisom1), správnym orgánom pre účely správneho

konania a bankám za účelom správneho zúčtovania platieb s tým, že tieto

inštitúcie sú povinné zaobchádzať s týmto údajom ako s predmetom

bankového tajomstva.

3. Pobočka nezriaďuje anonymné účty.1) § 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.Oddiel B

Podklady na zriadenie účtu

4. Ak je žiadateľom o zriadenie účtu banka, pobočka zahraničnej banky,

ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky, predkladá:

a) zmluvu o účte podpísanú žiadateľom a opatrenú odtlačkom pečiatky

(tlačivo zmluvy dostane od pracovníka pobočky),

b) výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, prípadne jeho

fotokópiu overenú notárom, orgánom štátnej správy, ktorý vedie matriku,

alebo pracovníkom pobočky, ktorý overenie vykoná na základe

predloženého originálu,

c) povolenie na založenie banky a povolenie na výkon bankových

činností,

d) podpisové vzory osôb oprávnených disponovať s prostriedkami na účte

(tlačivo dostane od pracovníka pobočky).

5. Ak je žiadateľom o zriadenie účtu právnická osoba, ktorá nie je bankou

a zapisuje sa do obchodného registra, predkladá:

a) zmluvu o účte podpísanú žiadateľom a opatrenú odtlačkom pečiatky

tlačivo zmluvy dostane od pracovníka pobočky),

b) výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, prípadne jeho

fotokópiu overenú notárom, orgánom štátnej správy, ktorý vedie matriku,

alebo pracovníkom pobočky, ktorý overenie vykoná na základe

predloženého originálu,

c) podpisové vzory osôb oprávnených disponovať s prostriedkami na účte

tlačivo dostane od pracovníka pobočky),

d) doklad oprávňujúci čerpať prostriedky zo štátneho rozpočtu pri

zriaďovaní výdavkových účtov štátneho rozpočtu a ak právnická osoba

vznikla zo zákona oznámi pobočke, na základe ktorého zákona vznikla,

aby si pobočka preverila jej právnu existenciu.

6. Žiadateľ o zriadenie účtu, ktorý sa nezapisuje do obchodného registra

predkladá:

a) zmluvu o účte podpísanú žiadateľom a opatrenú odtlačkom pečiatky

(tlačivo zmluvy dostane od pracovníka pobočky),

b) podpisové vzory osôb oprávnených disponovať s prostriedkami na účte

(tlačivo dostane od pracovníka pobočky),

c) originál zriaďovacej listiny (organizačného poriadku, stanov,

štatútu a pod.), príp. overenú fotokópiu spôsobom uvedeným v bode 4,

písm. b),

d) ďalšie doklady, ktoré obsahujú meno, priezvisko, funkciu oprávnených

osôb a spôsob akým sa podpisujú, ak tieto údaje nie sú uvedené v

zriaďovacej listine (napr. dekrét, živnostenský list a pod. ),

e) doklad oprávňujúci čerpať prostriedky zo štátneho rozpočtu pri

zriaďovaní výdavkových účtov štátneho rozpočtu,

f) preddavkové organizácie predkladajú naviac „Povolenie na

otvoreniu účtu“ vydané štatutárnym orgánom rozpočtovej

organizácie, ktorej je preddavková organizácia súčasťou a doklad

obsahujúci mená osôb splnomocnených štatutárnym orgánom konať za

preddavkovú organizáciu. Zmluvu o účte a podpisové vzory podpisuje za

preddavkovú organizáciu štatutárny orgán príslušnej rozpočtovej

organizácie, prípadne ním splnomocnená osoba.

7. Klient predkladá vyplnené tlačivo podpisových vzorov, v ktorom

splnomocňuje osoby na disponovanie s prostriedkami na svojom účte. Klient

podpisuje platobné príkazy spôsobom uvedeným v podpisových vzoroch.

Nevyplnené riadky podpisových vzorov musia byť prečiarknuté tak, aby v

nich nebolo možné nič dopisovať.

8. V podpisových vzoroch klient ďalej uvedie osoby, ktoré sú oprávnené

podpisovať doklady, pričom sa neberie ohľad na poradie, v ktorom sú

podpisy uvedené. Predložené podpisové vzory platia pre všetky účty, ktoré

má klient v NBS zriadené, pokiaľ nepredloží pre niektorý účet samostatný

podpisový vzor.

9. Podpisové vzory k účtu klienta musia byť opatrené odtlačkom pečiatky a

podpisom štatutárneho orgánu alebo ním poverenej osoby. Tlačivo

podpisových vzorov musí byť podpísané klientom pred pracovníkom pobočky,

alebo pred notárom, ktorý svojím podpisom a odtlačkom pečiatky potvrdí

pravosť podpisu. Podpisové vzory nadobúdajú platnosť nasledujúci pracovný

deň po dni doručenia.

10. Ak má pobočka pri zriaďovaní účtu alebo po jeho zriadení pochybnosti

o správnosti údajov v predložených dokladoch, je oprávnená si od klienta

vyžiadať predloženie ďalších dokladov, prípadne potvrdenie alebo overenie

týchto údajov.

11. O zriadení účtu informuje pobočka klienta písomne, zaslaním oznámenia

o otvorení účtu s uvedením jeho bankového spojenia, názvu účtu a dátumu,

od ktorého môže s prostriedkami na účte disponovať.Oddiel C
Zmeny údajov uvedených v zmluve

12. Zmenu údajov uvedených v zmluve alebo podpisových vzoroch oznamuje

klient pobočke písomne okamžite po zmene príslušných skutočností, a to:

a) pri zmene názvu, sídla alebo štatutárneho orgánu klienta predložením

príslušných dokladov ako pri uzatváraní zmluvy o účte (body 4 až 6),

b) pri zmene osôb splnomocnených klientom na disponovanie s

prostriedkami na účte, ich podpisu alebo zmeny pečiatky zaslaním nových

podpisových vzorov.

13. Písomnosti týkajúce sa zmien údajov musia byť podpísané oprávnenou

osobou. Pre pobočku sa stávajú záväznými počnúc nasledujúcim pracovným

dňom po dni, kedy jej boli doručené.Oddiel D
Druhy účtov

14. Pobočka zriaďuje pre svojich klientov najmä tieto druhy účtov:

a) bežný účet, ktorý môže byť vedený ako:

1. jednostranný a môže vykazovať len kreditný zostatok,

2. obojstranný a môže vykazovať kreditný zostatok alebo debetný

zostatok do výšky stanoveného limitu,

b) príjmový, ktorý slúži len na sústreďovanie príjmov štátneho

rozpočtu,

c) výdavkový, ktorý slúži len na úhradu výdavkov štátneho rozpočtu.Časť II

Formy disponovania s prostriedkami na účte

15. S prostriedkami na účte disponuje klient formou platobných príkazov

odovzdávaných: a) písomnou formou (tlačivá uvedené v bode 17), b) na

technických nosičoch dát odovzdávaných fyzicky alebo diaľkovým prenosom

dát (ďalej len „kompatibilné médium“).

16. Platobné príkazy odovzdáva klient spravidla pobočke, ktorá vedie jeho

účet.Oddiel A

Písomné platobné príkazy

17. Písomný platobný príkaz (ďalej len „platobný príkaz“)

predkladá klient na tlačivách vydaných, alebo schválených NBS, ku ktorým

patrí najmä:

a) príkaz na úhradu,

b) príkaz na inkaso,

c) hromadný príkaz na úhradu,

d) hromadný príkaz na inkaso,

e) trvalý príkaz na úhradu/inkaso,

f) príkaz na odvolanie/zmenu príkazu,

g) šek,

h) pokladničná zloženka.

18. Klient môže predložiť platobné príkazy uvedené v bode 17, písm. a) až

f) vyhotovené tlačiarňami výpočtovej techniky, ak obsah, formát a

usporiadanie ich tlačového vyhotovenia boli vopred s pobočkou dohodnuté

písomne s priloženým vzorom platobného príkazu vyhotoveného na

prostriedkoch výpočtovej techniky, za predpokladu, že takto predkladané

platobné príkazy sú správne, úplné a podpísané v súlade s bodom 19.

19. Platobné príkazy musia byť vyhotovené na predpísaných tlačivách,

vyplnené úplne, čitateľne a správne podľa predtlače, musia byť opatrené

odtlačkom pečiatky a podpísané podľa platných podpisových vzorov. Údaje

na platobnom príkaze nesmú byť prepisované, prečiarkované alebo inak

menené. Vyplňujú sa spôsobom zaručujúcim trvanlivosť napísaného (nie

obyčajnou ceruzou a pod.). Klient zodpovedá za úplnosť a správnosť údajov

uvedených na platobnom príkaze.

20. Šek musí byť vyplnený úplne, čitateľne a správne podľa predtlače a

musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených osobitným

zákonom2) aj bankové spojenie platiteľa a

konštantný symbol. Všetky údaje musia byť vyplnené tak, aby nezasahovali

do bieleho pruhu v dolnej časti tlačiva. Kópia šeku musí obsahovať všetky

predpísané náležitosti tak, ako originál.

21. Pobočka vráti klientovi bez vykonania platobný príkaz, ktorý nespĺňa

podmienky uvedené v bode 19 a 20.

22. Odmietnutie platobného príkazu (napr. pri príkaze na inkaso pre

nesúhlas majiteľa účtu) oznamuje pobočka klientovi písomne s uvedením

dôvodu.

23. Do hromadného príkazu na úhradu a do hromadného príkazu na inkaso

môže klient zahrnúť len príkazy s rovnakým dátumom splatnosti. Hromadný

platobný príkaz môže obsahovať najviac 15 položiek.

24. Do hromadného príkazu na úhradu nemožno zahrnúť príkazy na zúčtovanie

úhrad súdnych, či správnych poplatkov, ak klient požaduje potvrdenú kópiu

príkazov na úhradu (bod 52).

25. Ak klient požaduje potvrdiť prevzatie platobného príkazu, je povinný

predložiť spolu s originálom i kópiu platobného príkazu, na ktorom mu

poverený pracovník NBS potvrdí prevzatie.

26. Odovzdané a pobočkou prijaté platobné príkazy archivuje pobočka po

dobu ustanovenú predpismi o archivácii.

27. Šekové knižky vydáva pobočka klientovi na základe písomnej žiadosti

podpísanej podľa podpisových vzorov.2) Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.Oddiel B

Kompatibilné médiá

28. O podmienkach disponovania formou kompatibilných médií sa uzatvára

osobitná zmluva.3)

29. Formou kompatibilného média nie je možné pobočke odovzdávať:

a) žiadosť o rezervovanie prostriedkov na účte (bod 43),

b) žiadosť o zmenu údajov v rezervovaní (bod 46),

c) príkaz na odvolanie/zmenu príkazu (body 39 až 41),

d) zadania trvalého príkazu a automatického prevodu (body 37 až 39),

e) príkaz na úhradu súdnych alebo správnych poplatkov, ak klient

požaduje potvrdenú kópiu príkazu na úhradu (bod 52),

f) príkaz na úhradu platby, ktorú je potrebné doložiť avízom.Časť III

Vykonávanie platobného styku
Oddiel A

Bezhotovostný platobný styk

30. Klient na platobných príkazoch uvádza:

a) povinne

1. bankové spojenie platiteľa (číslo účtu/kód banky),

2. bankové spojenie príjemcu (číslo účtu/kód banky),

3. sumu,

4. konštantný symbol (príloha č.

2[/category]),

5. variabilný symbol (správa pre príjemcu platby),

6. odtlačok pečiatky a podpisy podľa platných podpisových vzorov

(identifikačný kód)4),

7. dátum a miesto vystavenia,

b) nepovinne

1. špecifický symbol,

2. dátum splatnosti (dátum, kedy majú byť peňažné prostriedky

odpísané z účtu klienta),

c) doplňujúci údaj, ak s tým pobočka súhlasí.3) Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 14. apríla 1994 naodovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilnýchmédií (čiastka 6/1994 Vestníka NBS).4) Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 14. apríla 1994 naodovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilnýchmédií ( čiastka 6/1994 Vestníka NBS, čl. II, bod 3).

31. Konštantný, variabilný a špecifický symbol sa uvádzajú ako číselné

údaje v rozsahu najviac 10 znakov. Konštantný symbol sa uvádza záväzne

podľa zoznamu uvedeného v príloha č.

2.

Ak je konštantný symbol uvedený v záhlaví hromadného príkazu na úhradu,

neuvádza sa pri jednotlivých položkách. Variabilný symbol sa uvádza tak,

ako to požaduje príjemca platby, ak príjemca platby nepožaduje tento

údaj, môže v ňom platiteľ uviesť údaj podľa svojho uváženia (napr. číslo

faktúry, vyúčtovania, zmluvy, reklamácie, poistky atď.), alebo uvedie v

tejto rubrike číslicu 9. Pri platbách v prospech sporožírových účtov

klientov Slovenskej sporiteľne, a.s. sa v špecifickom symbole uvádza

číslo sporožírového účtu.

32. Zúčtovanie na účtoch klienta vykonáva pobočka z podnetu klienta alebo

z podnetu ním splnomocnených osôb na základe jednorazového alebo trvalého

príkazu na úhradu alebo na inkaso, s výnimkou prípadov uvedených v bode

33.

33. Bez príkazu klienta je pobočka oprávnená odpísať peňažné prostriedky

z jeho účtu:

a) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu alebo

príslušného orgánu,5)

b) v prípadoch, ak je tento spôsob platenia ustanovený všeobecne

záväznými právnymi predpismi,

c) v prípadoch, ak bol tento spôsob platenia písomne dohodnutý medzi

klientom a pobočkou,

d) na úhradu cien a skutočných výdavkov za poskytnuté služby v

platobnom styku a na úhradu splatných debetných úrokov,

e) pri vykonávaní opravného zúčtovania chybne zaúčtovanej platby,

f) pri vysporiadaní účtov štátneho rozpočtu v rámci ročnej účtovnej

závierky.

34. Pobočka zabezpečí, aby bez príkazu klienta boli vykonávané platby len

v prípadoch uvedených v bode 33.

35. Pobočka zúčtováva vykonateľné príkazy do výšky voľných prostriedkov

na účte, do výšky určeného limitu debetného zostatku, alebo do výšky

povoleného limitu výdavkov uvedeného na tlačive „Oznámenie limitu

výdavkov“.

36. Ak voľné prostriedky (napr. limit výdavkov) nestačia na vykonanie

predložených príkazov, pobočka takéto príkazy eviduje a zúčtováva ich

postupne, ako to prostriedky na účte (limit) dovoľujú. Ak nestačia

prostriedky na účte na vykonanie celého príkazu, nie je pobočka povinná

vykonávať jeho čiastočnú úhradu, s výnimkou prípadov ustanovených

zákonom5).5) § 303 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

37. Opakujúce sa platby pre rovnakého príjemcu splatné v určitom termíne

môže klient vykonávať na základe trvalého príkazu. Trvalý príkaz pobočka

vykonáva po určitý čas alebo do odvolania. Opakujúce sa prevody

prostriedkov medzi účtami klienta, alebo prevody pre rovnakého príjemcu,

môže klient vykonávať na základe automatického prevodu vo výške

a) celého zostatku účtu,

b) sumy vo výške limitu,

c) sumy nad určený limit zostatku účtu.

38. Trvalý príkaz a príkaz na automatický prevod dáva klient len písomnou

formou na tlačive „Trvalý príkaz na úhradu/inkaso“. Trvalý

príkaz klient predkladá najneskôr 10 pracovných dní pred dátumom prvého

požadovaného zúčtovania platby. Príkaz na automatický prevod dáva klient

so splatnosťou nasledujúceho pracovného dňa alebo s neskoršou

splatnosťou. Platby na základe trvalého príkazu vykonáva pobočka v

termínoch určených klientom. Trvalý príkaz na inkaso je možné používať

iba v rámci NBS.

39. Klient môže príkaz na automatický prevod zmeniť alebo odvolať. Trvalý

príkaz môže odvolať a nahradiť ho novým. Zmena alebo odvolanie sa

vykonáva písomnou formou na tlačive „Príkaz na odvolanie/zmenu

príkazu“. Pobočke musí byť doručený príkaz na odvolanie trvalého

príkazu alebo automatického prevodu najneskôr 10 pracovných dní pred

dátumom požadovaného odvolania. Zmena automatického prevodu sa vykonáva

so splatnosťou nasledujúceho pracovného dňa.

40. Klient môže jednorazový príkaz evidovaný v pobočke, ktorého splatnosť

ešte neuplynula, alebo ktorý nebol zúčtovaný pre nedostatok prostriedkov

zmeniť alebo odvolať. Na odvolanie alebo zmenu príkazu používa klient

tlačivo „Príkaz na odvolanie/zmenu príkazu“. Ak ide o príkaz,

ktorého splatnosť ešte neuplynula, pobočka takúto dispozíciu vykoná, ak

jej bola doručená dva pracovné dni pred splatnosťou pôvodného príkazu.

41. Ak odvolá klient jednorazový alebo trvalý príkaz, vyplňuje na tlačive

„Príkaz na odvolanie/zmenu príkazu“ všetky údaje zhodné s

pôvodným príkazom. Pri zmene údajov vyplňuje jednotlivé údaje podľa

pôvodného príkazu s výnimkou menených údajov, ktoré vyplňuje už zmenené.

Jedným príkazom sa môže meniť najviac 9 údajov. Zmenu dátumu splatnosti

môže klient v ten istý deň požadovať len raz.

42. Klient môže požiadať, aby predkladaný príkaz na úhradu bol zúčtovaný

prednostne. V tomto prípade uvedie v konštantnom symbole na prvom mieste

sprava číslicu „4“. Takéto platby sa realizujú pri zachovaní

časového poradia v rámci prednostných platieb. Toto poradie nemožno

meniť. O prednostné uhradenie platby môže klient požiadať na predkladanom

príkaze aj slovnou dispozíciou o prednostné uhradenie platby. Tieto

platby sa realizujú len v prípade, ak na ich realizáciu sú voľné

prostriedky. Klient môže dodatočne požiadať, aby príkaz, ktorý je v banke

evidovaný a ktorého splatnosť ešte nenastala alebo nebol ešte

realizovaný, bol zúčtovaný prednostne. V tomto prípade uvedie na tlačive

„Príkaz na odvolanie/zmenu príkazu“ určený konštantný symbol s

premennou číslicou „4“. Príkaz musí pobočke predložiť najmenej

2 pracovné dni pred splatnosťou príkazu.

43. Klient môže požiadať o rezervovanie prostriedkov tlačivom

„Žiadosť o rezervovanie prostriedkov na účte“. Klient uvádza na

tlačive príslušný znak rezervy a znak účelu čerpania podľa prílohe č. 2. Pobočka vykonáva rezervovanie

prostriedkov po dobu požadovanú klientom alebo po dobu potrebnú na

nahromadenie potrebnej sumy. Doba požadovaného rezervovania prostriedkov

na mzdy nemôže prekročiť 4 pracovné dni, v prípade výberu prostriedkov

krátkou cestou mimo NBS 5 až 6 pracovných dní. Doba rezervovania

prostriedkov na iné účely nemôže prekročiť 10 pracovných dní. Žiadosť o

rezervovanie prostriedkov musí byť pobočke predložená najmenej 1 pracovný

deň pred začiatkom doby požadovaného rezervovania. Ak ju dostane neskôr,

skracuje sa tým doba rezervovania. Klient môže požiadať o 15 rezerv na

účte súbežne.

44. Ak klient požiada o prednostné uhradenie platby v čase rezervovania

prostriedkov, v dôsledku prednostnej úhrady nemusí dôjsť k rezervovaniu

sumy v požadovanej výške. Tento príkaz môže byť zrealizovaný len so

súhlasom pobočky.

45. Klient môže viazať použitie rezervovaných prostriedkov na ďalšie

podmienky (napr. na možnosť prevodu týchto prostriedkov len na určený

účet príjemcu).

46. Po dobu rezervovania prostriedkov na účte môže klient žiadať o zmenu

údajov uvedených v žiadosti o rezervovanie, a to na tlačive „Žiadosť

o zmenu údajov v rezervovaní“. Žiadosť musí dostať pobočka najneskôr

2 pracovné dni pred skončením požadovaného rezervovania.

47. Rezervované a nevyčerpané prostriedky, pobočka podľa dispozície

klienta ponechá počas dohodnutej lehoty na účte klienta, alebo ich

rozpustí pre bežné použitie na účte klienta.

48. Klient môže požiadať o vinkulovanie (viazanie) prostriedkov na svojom

účte v prospech určitého subjektu predložením tlačiva „Žiadosť o

vinkulovanie“, ktoré vyplní podľa predtlače.

49. Žiadosť o vinkulovanie prostriedkov klient pobočke predloží najneskôr

3 pracovné dni pred začiatkom doby požadovaného začatia vinkulovania.

50. Pobočka vydá klientovi na požiadanie potvrdenie o tom, že na jeho

účte sú viazané prostriedky v prospech určitého subjektu po obstaraní

neúčtovných vstupov a po prijatí zostavy o rezervovaní prostriedkov.

51. Na príjmových a výdavkových účtoch štátneho rozpočtu je možné

uskutočniť vinkuláciu s dátumom ukončenia viazania najneskôr 20.12.

príslušného kalendárneho roka.6)

52. Ak klient potrebuje od pobočky doklad o zaplatení niektorej platby

(napr. súdneho alebo správneho poplatku), vystaví jednotlivý príkaz na

úhradu dvojmo a druhé vyhotovenie výrazne označí doložkou DUPLIKÁT.

Duplikát opatrí pracovník pobočky odtlačkom dispozičnej pečiatky až po

úhrade, overenej na výpise z účtu a potom ho vráti dohodnutým spôsobom

klientovi.Oddiel B
Hotovostný platobný styk

53. Klient môže vykonávať platby v hotovosti:

a) zložením hotovosti v pobočke na pripísanie peňažných prostriedkov v

prospech účtu príjemcu, ktorého účet je vedený v NBS (klienta NBS),

b) šekom vystaveným na výplatu sumy v hotovosti (pokladničný šek) .

54. Ak klient zloží hotovosť podľa bodu 53, písm. a) a platba nebola

zrealizovaná z dôvodu neexistujúceho čísla účtu príjemcu, pobočka pripíše

zloženú sumu na účet klienta – zložiteľa hotovosti.

55. Pri každom zložení a výbere hotovosti je klient povinný preukázať

svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu7). Cudzí štátny

príslušník alebo štátny príslušník Slovenskej republiky s trvalým pobytom

v zahraničí je povinný sa preukázať cestovným pasom.

56. Klient môže vyberať prostriedky zo svojho účtu na pokladničný šek v

pobočke, ktorá vedie jeho účet. Táto pobočka vyplatí klientovi sumu do

výšky zostatku na účte, prípadne určeného limitu debetného zostatku. Ak

na účte nie je dostatok prostriedkov alebo je prekročený určený limit

debetného zostatku, vráti šek bez vyplatenia šekovej sumy.6) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z.o rozpočtových pravidlách. 7) § 1 ods. 1 zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch.

57. Pokladničný šek musí byť vyplnený spôsobom uvedeným v bode 20. Ak má

byť šek vyplatený určitej osobe, musí byť vystavený na jej meno, s

uvedením jej neskráteného mena, priezviska a adresy. U právnickej osoby

musí byť uvedený neskrátený názov vrátane sídla. Ak ide o dlhé názvy,

alebo o zaužívané skrátené podoby, ktoré sa používajú v skrátenej forme

(ako napr. trieda SNP), možno použitie skrátenej podoby pripustiť. Ak má

byť šek vyplatený majiteľovi šeku (jeho predložiteľovi), uvádza sa na

šeku text „majiteľovi“.

58. Šek, ktorý má byť vyplatený alebo zúčtovaný vnútroštátne, treba

pobočke predložiť v lehote do 8 kalendárnych dní odo dňa jeho vystavenia;

deň vystavenia sa do tejto lehoty nepočíta.8)

59. Klient môže pravidelne vyberať na základe písomnej zmluvy (ďalej len

„vyberanie hotovosti krátkou cestou“) peňažné prostriedky zo

svojho účtu pokladničným šekom v pobočke NBS (v ktorej nemá vedený účet),

v inej banke, prípadne na pošte, v dohodnutých prípadoch (napr. na bežné

výdavky, na mzdy), v dohodnutej výške a termínoch. Bližšie podmienky

vyberania hotovosti krátkou cestou sú ustanovené v prílohy č. 3.

60. Klient je povinný chrániť šeky pred stratou, zneužitím, poškodením a

dodržiavať podmienky používania šekov, s ktorými bol vopred pobočkou

oboznámený.

61. V prípade straty alebo odcudzenia šekov je klient povinný ihneď

nahlásiť túto skutočnosť pobočke, ktorá tieto šeky vydala.Časť IV
Lehoty zúčtovania

62. Klient predkladá platobné príkazy pobočke najneskôr 2 pracovné dni

pred dňom, v ktorom požaduje odpísať prostriedky zo svojho účtu, ak nie

je dohodnutá iná lehota. Deň odpísania prostriedkov z účtu uvádza na

príkaze ako deň splatnosti. Lehota na odovzdanie trvalých príkazov a

príkazov na automatické prevody je uvedená v bode 38.

63. Príkazy prostredníctvom kompatibilných médií odovzdáva klient v

lehote dohodnutej v zmluve o odovzdávaní dát na kompatibilných médiách.

64. Pobočka odpíše prostriedky z účtu klienta v deň splatnosti, ktorý je

vyznačený na príkaze.8) § 29 zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb.

65. Ak neuvedie klient na príkaze dátum splatnosti, alebo ak dostane

pobočka vykonateľný príkaz s vyznačeným dňom splatnosti 1 pracovný deň

pred splatnosťou alebo neskôr, odpíše peňažné prostriedky z účtu

najneskôr druhý pracovný deň po dni, kedy príkaz dostala.

66. Ak pripadne deň splatnosti príkazu na deň pracovného pokoja alebo

pracovného voľna, odpíše pobočka prostriedky z účtu klienta nasledujúci

pracovný deň po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

67. Odpísanie peňažných prostriedkov z účtu platiteľa a ich pripísanie na

účet príjemcu sa z hľadiska počítania lehoty považuje za dve samostatné

účtovania.Časť V

Správa o zúčtovaní, chyby zúčtovania
Oddiel A

Správa o zúčtovaní

68. Pobočka informuje klienta o stave a pohybe prostriedkov na účte a o

vykonaní platieb správou o zúčtovaní, ktorá má formu výpisov z účtu a

súpisiek alebo zostáv. Jedna strana výpisu obsahuje maximálne 3 položky.

Ak bolo v rámci dňa realizovaných maximálne 6 položiek, klient dostane

dve strany výpisu. Výpis obsahuje jednotlivé položky a ich súhrn. Ak bolo

v rámci dňa realizovaných viac než 6 položiek, k výpisu z účtu klient

dostane súpisku, pričom jedna strana súpisky obsahuje maximálne 15

položiek.

69. Pobočka zasiela klientovi správy o zúčtovaní poštou, alebo ich

odovzdáva osobne, alebo iným spôsobom, napr. výberom z osobitných

schránok. Konkrétny spôsob odovzdávania správ o zúčtovaní sa dohodne v

zmluve o účte.

70. Správu o zúčtovaní pobočka klientovi odovzdáva pri každom pohybe na

účte nasledujúci pracovný deň po zúčtovaní platieb alebo v dohodnutých

intervaloch a to formou správ o zúčtovaní za jednotlivé dni spolu.

71. Ak má klient uzavretú s NBS zmluvu o odovzdávaní a preberaní dát

platobného styku formou kompatibilných médií, odovzdáva pobočka okrem

správy o zúčtovaní kompatibilné médium so záznamom jednotlivých položiek,

z ktorých boli vytvorené súhrny zahrnuté v správe o zúčtovaní. V tomto

prípade pobočka už nevyhotovuje súpisky. Bližšie podmienky upravuje

zmluva o odovzdávaní a preberaní dát platobného styku formou

kompatibilných médií.

72. Správa o zúčtovaní obsahuje najmä:

a) označenie klienta,

b) dátum vykonania platby,

c) identifikáciu zúčtovaných položiek,

d) počiatočný a konečný zostatok účtu.

73. Zúčtovanie úrokov, cien a náhrad označuje pobočka v správe o

zúčtovaní uvedením príslušných údajov v rubrike pre konštantný,

variabilný prípadne špecifický symbol.

74. Klient je povinný po tom, čo dostal správu o zúčtovaní skontrolovať

nadväznosť zúčtovania, správnosť stavu prostriedkov na účte, správnosť

vykonania platieb a na zistené chyby, prípadne na nezúčtovanie

vykonateľných príkazov bez meškania upozorniť pobočku, ktorá prevzala

platobný príkaz.

75. O zostatku na účte k poslednému dňu v roku informuje pobočka klienta

samostatnou správou o zúčtovaní (Oznámenie zostatkov účtov k 31.12.

………).

76. Správnosť zostatku na účte k poslednému dňu v roku potvrdzuje majiteľ

účtu, prípadne osoby ním splnomocnené v podpisových vzoroch, pobočke

najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania oznámenia zostatkov

účtov, prípadne v tejto lehote uplatní námietky. Ak pobočka nedostane v

uvedenej lehote námietky klienta, ani potvrdenie o správnosti zostatku na

účte, pokladá zostatky účtov za schválené. Tým nie je dotknuté právo

majiteľa účtu reklamovať zistené chyby.

77. Na žiadosť klienta ako osobitnú službu môže pobočka vyhotovovať

jednotlivé doklady k položkám, ktoré boli na účtoch klienta zúčtované z

podnetu iných príkazcov. Doklady obsahujú rovnaké údaje ako jednotlivé

položky uvedené v súpiske. Pobočka môže na žiadosť klienta poskytnúť ako

osobitnú službu i vyhotovenie:

a) kópie správ o zúčtovaní,

b) zostavu o nevykonaných platbách klienta, ktoré pobočka eviduje, a to

spravidla jedenkrát mesačne.Oddiel B
Chyby v zúčtovaní

78. Klient je povinný oznámiť chyby v zúčtovaní a uplatniť požiadavku na

ich odstránenie v pobočke, ktorá vedie jeho účet bez zbytočného odkladu,

najneskôr v lehote do 6 mesiacov od vzniku chyby. Pobočka prešetrí

požiadavku klienta a odstráni chyby, ktoré spôsobila chybným zúčtovaním.

Ak bolo chybné zúčtovanie zavinené inou bankou, požiada túto banku o

opravu chybného zúčtovania.

79. Ak vykoná pobočka platbu chybne, odstráni chybu opravným zúčtovaním v

ten istý, alebo nasledujúci pracovný deň po dni, kedy chybné zúčtovanie

zistila, alebo sa o ňom dozvedela. Pobočka vykoná opravu zúčtovanej

položky tiež na oprávnený podnet banky obchodného partnera klienta. O

vykonaní opravného zúčtovania informuje pobočka klienta v správe o

zúčtovaní. Položka, u ktorej bolo vykonané opravné zúčtovanie, je

označená v konštantnom symbole na prvom mieste sprava číslicou

„5“.

80. Ak pobočka stornuje platbu v inom účtovnom dni ako bolo realizované

pôvodné účtovanie, vystaví k stornovanej platbe avízo pre prijímateľa

platby, alebo platiteľa. V avíze uvedie všetky údaje pôvodného príkazu

klienta a vysvetlí dôvody vykonania storna. Avízo zašle spolu so správou

o zúčtovaní. Ak ide o klienta inej pobočky, zašle avízo príslušnej

pobočke, ktorá doručí zaslané avíza svojim klientom. K platbám

stornovaným z podnetu pobočky v ten istý deň pobočka avíza nevystavuje.

81. Ako súčasť opravného zúčtovania nahradí pobočka klientovi škodu vo

výške úroku z peňažných prostriedkov na účte za obdobie, kedy s nimi

klient nemohol disponovať. Ak vznikne v dôsledku chybného zúčtovania,

alebo nezúčtovania vykonateľného príkazu klientovi ďalšia škoda,

uplatňuje si ju v pobočke, ktorá prevzala príkaz na zúčtovanie.

82. Ak neoznámi klient pobočke chyby v zúčtovaní v lehote uvedenej v bode

78, nemá nárok na náhradu vzniknutej škody.9)

83. Ak klient na príkaze uviedol neexistujúce bankové spojenie príjemcu v

inej banke, vráti pobočka platbu na účet klienta spravidla v ten istý

deň, kedy platbu dostala. Ak je zistené neexistujúce bankové spojenie

príjemcu len v niektorých položkách hromadného platobného príkazu,

pobočka tieto nesprávne platby vráti späť na účet platiteľa a správne

platby zúčtuje podľa platobného dokladu klienta. Platbu s neexistujúcim

bankovým spojením príjemcu má klient v správe o zúčtovaní. Táto platba je

označená v konštantnom symbole na piatom mieste sprava číslicou 6 (pri

inkase), alebo číslicou 7 (pri úhrade). Ak klient na príkaze uviedol

neexistujúce bankové spojenie príjemcu v NBS, platba nie je realizovaná a

klient je informovaný dokladom o odmietnutí platby.Časť VI
Ceny za služby v platobnom styku

84. Za úkony a činnosti vykonané v platobnom styku účtuje pobočka

klientovi ceny, ktorých výška je uvedená v platnom Sadzobníku cien

Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom styku a

zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku (ďalej len

„sadzobník“) (prílohe č. 4).

Ak pobočka na žiadosť klienta kreditný zostatok na účte neúročí, neúčtuje

klientovi ceny za vedenie tohto účtu a zúčtovanie položiek. Za úkony a

činnosti v sadzobníku neuvedené, účtuje pobočka ceny dohodnuté s

klientom.9) § 376 Obchodného zákonníka.

85. Okrem cien uvedených v sadzobníku alebo dohodnutých s klientom,

účtuje pobočka klientovi náhradu skutočných výdavkov za úkony vykonané z

podnetu alebo v prospech klienta, (napr. telegram, ďalekopis, poštovné) a

tiež náhradu cien uhradzovaných bankou v záujme klienta iným inštitúciám.

86. Splatné ceny zúčtováva pobočka z vlastného podnetu na ťarchu bežného

účtu klienta alebo účtu dohodnutého s klientom (netýka sa účtov štátneho

rozpočtu).

87. Ceny za vedenie účtu a za položky zúčtované na účtoch štátneho

rozpočtu NBS účtuje z vlastného podnetu na ťarchu dohodnutého účtu s

Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len

„ministerstvo“). Ostatné ceny za služby v platobnom styku si

hradí každý klient sám.

88. Ceny za služby v platobnom styku sa účtujú:

a) paušálnou sumou

1. za vedenie účtov,

2. za opakujúce sa osobitné služby a mimoriadne práce poskytované

klientovi,

b) sumou evidovanou počítačom za každú položku,

c) sumou vypočítanou pobočkou

1. za osobitné služby a mimoriadne práce poskytované klientovi

jednorázovo,

2. za skutočné vlastné a cudzie výdavky,

3. za služby na pokladničnom úseku.

89. Ceny zúčtované automatizovane, teda paušálnou sumou, alebo sumou

evidovanou počítačom za každú likvidačnú položku sa zúčtujú spravidla

štvrťročne spätne, ostatné sa zúčtujú spravidla po ich zistení, najneskôr

k poslednému dňu v mesiaci podľa dohody s klientom.

90. Ceny možno účtovať i podľa osobitných dohôd (položka 11,12 príloha č. 5).Časť VII
Úročenie účtov

91. Zostatky účtov úročí pobočka klientovi platnými úrokovými sadzbami,

ktoré pre príslušné obdobie schvaľuje Banková rada NBS. Aktuálne úrokové

sadzby sú pre informáciu klienta k dispozícií v pobočke. Klient sa môže

úročenia svojich kreditných zostatkov na účte vzdať s tým, že mu pobočka

nebude účtovať z týchto účtov ceny za vedenie účtu a ceny za zúčtované

položky. Klient oznámi túto požiadavku pobočke listom podpísaným

oprávnenou osobou. Tento list klient predkladá len pri zmene skutočnosti

uvedenej v zmluve o účte (napr. ak v zmluve žiadal účet úročiť a teraz sa

rozhodol pre neúročenie).

92. Úročenie na účte klienta začína dňom zúčtovania peňažných

prostriedkov na jeho účte a končí dňom predchádzajúcim dňu ich výberu

alebo prevodu. Pri úročení sa počíta mesiac za 30 dní a rok za 360 dní.

93. Pobočka zúčtuje klientovi úroky z vlastného podnetu štvrťročne na

ťarchu, prípadne v prospech príslušného účtu, alebo účtu dohodnutého s

klientom, prípadne ministerstvom, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. O

ich zúčtovaní informuje klienta v správe o zúčtovaní.Časť VIII
Zrušenie účtov

94. Klient môže zmluvu o vedení účtu, ktorého vedenie nevyplýva zo

všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. dohody s ministerstvom,

vypovedať písomne s účinnosťou k poslednému dňu mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom bola pobočke výpoveď doručená.

95. Pobočka môže zmluvu o vedení účtu, ktorého vedenie nevyplýva zo

všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. dohody s ministerstvom,

vypovedať písomne s účinnosťou k poslednému dňu mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom bola klientovi doručená výpoveď. Pobočka môže zrušiť

účty klienta z vlastného podnetu, príp. z podnetu ministerstva ak pominie

dôvod, na ktorý bol účet zriadený, po uplynutí lehoty, na ktorú bol

zriadený alebo na základe oznámenia o zániku klienta.

96. Zostatok na účte vysporiada pobočka podľa dispozície oprávnenej

osoby, alebo ustanoveného likvidátora. Ak neurčí oprávnená osoba, alebo

ustanovený likvidátor do doby účinnosti výpovede zmluvy, ako má byť

zostatok na účte vysporiadaný, eviduje pobočka zostatok na účte do doby,

pokiaľ má klient podľa všeobecne záväzného právneho

predpisu10) naň nárok. Pokiaľ pobočka eviduje

nezúčtované príkazy, naloží s nimi podľa dispozície oprávnenej osoby,

alebo ustanoveného likvidátora. Zostatok na účte od nadobudnutia

účinnosti výpovede pobočka neúročí.

97. Pri zrušení účtu klienta prevádza pobočka jeho zostatok po odpočítaní

svojich splatných pohľadávok voči klientovi a nákladov spojených s

prevodom zostatku na iný účet podľa dispozície oprávnenej osoby, prípadne

ustanoveného likvidátora, alebo vyplatí sumu v hotovosti. Ku dňu zrušenia

účtu vypočíta pobočka úroky, ktoré spolu s pomernou časťou cien a náhrad

zúčtováva do 14 kalendárnych dní po dni, ku ktorému bol účet zrušený.

98. Klient vráti pobočke, ktorá vydala šeky, nespotrebované tlačivá šekov

najneskôr 8 pracovných dní pred dňom, ku ktorému má byť posledný účet

klienta zrušený. Ak nemá tlačivá šekov, odovzdá pobočke písomné

vyhlásenie, v ktorom uvedie túto skutočnosť. Toto vyhlásenie eviduje

pobočka v dokumentácii k účtu klienta.10) § 396 a § 397 Obchodného zákonníka.Časť IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

99. Podmienky NBS neupravujú zriaďovanie a vedenie účtov peňažných rezerv

bánk.

100. Ak dôjde k zmene týchto Podmienok NBS alebo ich príloh, poskytne

pobočka klientovi ich nové znenie.

101. Zrušujú sa Podmienky NBS z 5. augusta 1993 pre vedenie účtov

klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch.

102. Podľa týchto Podmienok NBS vrátane ich prílohy č. 5 sa postupuje dňom 1.10.1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

príloh Podmienok NBS pre

vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a

zúčtovanie na týchto účtoch