en en

Príloha č. 1 rozhodnutia č. 6/1999

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu NBS č. 6 /1999Rámcová zmluva
o poskytovaní úverov
so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov

uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa § 18, 23, 24 a 27 zákona NR SR č.

566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, podľa § 269 odseku 2 a § 497 až

507 Obchodného zákonníka, podľa § 553 občianskeho zákonníka a podľa § 17

až 27 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších

predpisov.1. Národná banka Slovenska
so sídlom

Štúrova 2, 813 25 Bratislava 1

IČO: 30 844 789

DIČ: 30 844 789/600
zastúpená

………………. (meno, priezvisko, funkcia zástupcu)

(ďalej aj „NBS“)

na jednej strane

a
2. ………. [obchodné meno (názov)]

so sídlom

…………………. …, ……………….. (adresa sídla)

IČO: .. … …

DIČ: .. … …/…
zastúpená

………………. [meno, priezvisko, funkcia zástupcu(ov)]

(ďalej aj „banka“)
na druhej strane

uzavreli po vzájomnej dohode ako zmluvné strany

podľa ustanovení vyššie uvedených zákonov
a dňa, mesiaca a roka nižšie uvedeného
túto

rámcovú zmluvu

o poskytovaní úverov
so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov
(ďalej len „rámcová zmluva“):
Článok 1

Predmet rámcovej zmluvy

(1) Predmetom tejto rámcovej zmluvy je úprava základných podmienok a

ďalších právnych vzťahov, ktoré platia pre NBS a banku pri poskytovaní

úverov jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane, pričom uspokojenie

pohľadávok a splnenie záväzkov z týchto úverov musí byť zabezpečené

zabezpečovacími prevodmi cenných papierov z dlžníka na veriteľa.

(2) Zmluvné strany si na základe tejto rámcovej zmluvy poskytujú úvery so

zabezpečovacími prevodmi cenných papierov formou REPO obchodov vrátane

REPO tendrov uzatváraných v súlade s touto rámcovou zmluvou a s

rozhodnutím NBS č. 6/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa ustanovujú

podmienky NBS na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a

pobočkami zahraničných bánk (ďalej len „Rozhodnutie NBS“).

Rozhodnutie NBS je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy. NBS

poskytla banke Rozhodnutie NBS, s ktorým sa banka oboznámila.

(3) Každá zmluvná strana vyhlasuje, že je riadne oboznámená s Rozhodnutím

NBS, súhlasí s týmto Rozhodnutím NBS a zaväzuje sa riadiť týmto

Rozhodnutím NBS pri poskytovaní úverov so zabezpečovacími prevodmi

cenných papierov na základe tejto rámcovej zmluvy.

(4) Zmeny a doplnky Rozhodnutia NBS je aj po nadobudnutí platnosti tejto

rámcovej zmluvy oprávnená vydávať (vykonávať) jednostranne NBS s tým, že

zmeny a doplnky Rozhodnutia NBS, vydané po nadobudnutí platnosti tejto

rámcovej zmluvy, NBS bezodkladne poskytne banke. Banka je povinná

bezodkladne sa riadne oboznámiť s týmito zmenami a doplnkami Rozhodnutia

NBS a riadiť sa nimi.Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto rámcovej zmluvy

a) „úverom“ sa rozumie úver, ktorý bol v rámci REPO obchodu

uzavretého v súlade s touto rámcovou zmluvou poskytnutý jednou zmluvnou

stranou druhej zmluvnej strane podľa § 497 až 507 Obchodného zákonníka

a podľa ustanovení zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke

Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o

NBS“),

b) „REPO obchodom“ sa rozumie poskytnutie úveru jednou

zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane so zabezpečovacím prevodom

cenných papierov z dlžníka na veriteľa: „REPO tendrom“ sa

rozumie REPO obchod, ktorý vykonáva NBS hromadnou formou, jednotlivé

REPO obchody je možné uzatvoriť ústne (telefonicky) alebo

elektronickými prostriedkami (systémom REUTERS) a následne písomne

potvrdiť (konfirmácia) v súlade s touto rámcovou zmluvou, pričom dňom

ich uzavretia vznikajú medzi zmluvnými stranami dohody (zmluvy) o

jednotlivých REPO obchodoch,

c) skratkou „Prevádzkový poriadok CR“ sa rozumie Prevádzkový

poriadok centrálneho registra vedeného v NBS; v tomto centrálnom

registri sú registrované cenné papiere s dobou splatnosti do jedného

roku, ktoré vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky na krytie

schodku štátneho rozpočtu (ďalej len „štátne pokladničné

poukážky“), a ktoré vydáva NBS na usmernenie peňažného trhu (ďalej

len „pokladničné poukážky NBS“),

d) skratkou „BCPB“ sa rozumie Burza cenných papierov

Bratislava, a. s.,

e) „cennými papiermi“ sa rozumejú štátne pokladničné

poukážky, pokladničné poukážky NBS a štátne dlhopisy, ak z tejto

rámcovej zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné,

f) „zabezpečovacím prevodom cenných papierov“ sa rozumie

zabezpečovací prevod práv k cenným papierom z dlžníka na veriteľa podľa

§ 553 Občianskeho zákonníka a podľa ustanovení zákona č. 600/1992 Zb. o

cenných papieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o

cenných papieroch“), ktorý slúži na zabezpečenie uspokojenia

pohľadávok veriteľa a splnenia záväzkov dlžníka z úveru poskytnutého na

základe tejto rámcovej zmluvy, na zabezpečovací prevod možno použiť len

cenné papiere, ktorých obchodovateľnosť a prevoditeľnosť nie je

obmedzená a ktoré ani nie sú zaťažené nijakými záložnými právami alebo

inými právami tretích osôb,

g) „zastupiteľnými cennými papiermi“ sa rozumejú cenné

papiere podľa písmena

e) tohto článku, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 2 odseku 1 zákona o

cenných papieroch, teda sú rovnakého druhu, jednej emisie, sú vydané

rovnakou osobou v rovnakej forme a vznikajú z nich rovnaké práva ako z

cenných papierov použitých na zabezpečovací prevod cenných papierov,

h) „spätným prevodom zastupiteľných cenných papierov“ sa

rozumie prevod práv z veriteľa na dlžníka k zastupiteľným cenným

papierom s cennými papiermi použitými na zabezpečovací prevod cenných

papierov, prípadne priamo k cenným papierom použitým na zabezpečovací

prevod cenných papierov, a to pri uspokojení pohľadávok veriteľa a

splnení záväzkov dlžníka z úveru poskytnutého na základe tejto rámcovej

zmluvy, na spätný prevod možno použiť len cenné papiere, ktorých

obchodovateľnosť a prevoditeľnosť nie je obmedzená a ktoré ani nie sú

zaťažené nijakými záložnými právami alebo inými právami tretích osôb,

i) „REPO sadzbou“ sa rozumie úroková sadzba, za ktorú veriteľ

poskytuje dlžníkovi úver v rámci jednotlivých REPO obchodov, pričom

výška tejto sadzby sa určuje buď ako absolútne číslo (pevná sadzba)

alebo sa určuje spôsob jej výpočtu (predpis),

j) „dobou trvania REPO obchodu“ sa rozumie doba odo dňa

poskytnutia úveru v rámci REPO obchodu do dňa splatnosti tohto úveru,

k) „istinou“ sa rozumie celková čiastka istiny úveru,

l) „úrokom“ sa rozumie čiastka úroku vypočítaná z istiny

úveru na základe

1. REPO sadzby, a súčasne

2. zmluvnými stranami dohodnutej nevyvrátiteľnej právnej domnienky,

že za 1 rok sa považuje 360 dní, pričom takýto rok tvorí ročnú bázu

pre výpočet úroku, a súčasne

3. skutočného počtu dní, uplynutých odo dňa poskytnutia úveru,

vrátane dňa poskytnutia úveru do dňa splatnosti úveru, vypočítaná

čiastka úroku sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny (ďalej len

„Sk“), a to do 50 halierov nadol a nad 50 halierov

(vrátane) nahor,

m)“dlžnou čiastkou“ sa rozumie súčet istiny úveru a úroku z

tohto úveru,

1. zvýšený o peňažné čiastky, na ktoré má podľa tejto rámcovej zmluvy

nárok veriteľ voči dlžníkovi v súvislosti s týmto úverom, napríklad o

čiastky zmluvných pokút, a súčasne

2. znížený o peňažné čiastky, na ktoré má podľa tejto rámcovej zmluvy

nárok dlžník voči veriteľovi v súvislosti s týmto úverom, napríklad o

čiastky zmluvných pokút,

n) „dňom poskytnutia úveru“ sa rozumie deň, kedy má byť

vykonaný zabezpečovací prevod cenných papierov z dlžníka na veriteľa a

súčasne má veriteľ poskytnúť dlžníkovi istinu úveru,

o) „dňom splatnosti“ sa rozumie deň, kedy má dlžník splatiť

veriteľovi dlžnú čiastku a súčasne má byť vykonaný spätný prevod

zastupiteľných cenných papierov z veriteľa na dlžníka, ak takéto cenné

papiere v období medzi dňom poskytnutia úveru a dňom splatnosti ich

emitent úplne alebo čiastočne vykúpil a zrušil, vykoná sa vyrovnanie

medzi veriteľom a dlžníkom v Sk, pričom veriteľ ako náhradu za takéto

cenné papiere prevedie na dlžníka peňažnú čiastku rovnajúcu sa peňažnej

čiastke, za ktorú takéto cenné papiere emitent vykúpil od veriteľa, a

to po vykonaní (odpočítaní) všetkých povinných zrážok daní, poplatkov a

odvodov, ktoré sú uložené priamo zákonom alebo na základe zákona, a po

odpočítaní výnosov z vykúpených cenných papierov, ktoré veriteľ uhradil

dlžníkovi pred dňom splatnosti v súlade s článkom 4 odsekom 1 tejto

rámcovej zmluvy,

p) „neplnením záväzku“ sa rozumie neplnenie akéhokoľvek

záväzku, ktorý vyplýva z tejto rámcovej zmluvy alebo z REPO obchodu

uzavretého na základe tejto rámcovej zmluvy, najmä nevykonanie riadneho

a včasného zabezpečovacieho prevodu cenných papierov, spätného prevodu

zastupiteľných cenných papierov, prípadne prevodu (platby) istiny

úveru, dlžnej čiastky alebo inej peňažnej čiastky podľa tejto rámcovej

zmluvy,

r) „trhovou cenou cenného papiera“ sa rozumie cena cenného

papiera, za ktorú možno na peňažnom trhu, alebo na BCPB kúpiť a predať

príslušný cenný papier v deň, ku ktorému sa táto cena zisťuje,

s) „výnosom z cenného papiera“ sa rozumejú všetky úroky,

kupóny alebo inak vyjadrené výnosy (príjmy) z cenných papierov, ktoré

sú alebo budú splatné a určené na výplatu k cennému papieru kedykoľvek

počas doby trvania REPO obchodu,

t) skratkou „SCP“ sa rozumie Stredisko cenných papierov

Slovenskej republiky, a.s., Bratislava, ktoré podľa § 55 až 70a zákona

o cenných papieroch zabezpečuje vedenie zákonnej evidencie

zaknihovaných cenných papierov s výnimkou vedenia zákonnej evidencie

štátnych pokladničných poukážok a pokladničných poukážok NBS centrálnym

registrom NBS podľa písmena u) tohto článku,

u) skratkou „CR“ sa rozumie Centrálny register NBS, ktorý

podľa § 98 odseku 2 zákona o cenných papieroch zabezpečuje vedenie

zákonnej evidencie štátnych pokladničných poukážok a pokladničných

poukážok NBS.Článok 3
Uzavretie REPO obchodu a plnenie REPO obchodu

(1) REPO obchod sa považuje za uzavretý v súlade s touto rámcovou

zmluvou, ak sa zmluvné strany dohodnú na konkrétnych podmienkach

jednotlivých REPO obchodov, najmä o podmienkach poskytnutia úveru a o

cenných papieroch slúžiacich na zabezpečovací prevod v rámci REPO

obchodu, a to ústnou formou prostredníctvom telefónu, alebo

elektronickými prostriedkami (systémom REUTERS); každý jednotlivý REPO

obchod musí v mene každej zo zmluvných strán uzavrieť jej jednoznačne

identifikovateľný oprávnený zástupca v súlade so zoznamom oprávnených

zástupcov podľa odseku 4 tohto článku.

(2) Uzavretím dohody o jednotlivom REPO obchode v súlade s odsekom 1

tohto článku vznikne medzi zmluvnými stranami dohoda (zmluva) o

poskytnutí úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov, a to zmluva

o poskytnutí úveru podľa § 497 až 507 Obchodného zákonníka a podľa

ustanovení zákona o NBS a súčasne zmluva o zabezpečovacom prevode cenných

papierov podľa § 553 Občianskeho zákonníka a podľa ustanovení zákona o

cenných papieroch. Obsah dohody (zmluvy) o poskytnutí úveru so

zabezpečovacím prevodom cenných papierov je daný predovšetkým touto

rámcovou zmluvou a dohodou o jednotlivom REPO obchode uzavretou v súlade

s odsekom 1 tohto článku s tým, že v prípade sporov a iných pochybností

sa prihliada na údaje uvedené v potvrdení (konfirmácii) podľa odseku 5

tohto článku; právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto

rámcovou zmluvou a dohodou o jednotlivom REPO obchode, sa riadia

ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o NBS, Občianskeho zákonníka,

zákona o cenných papieroch a ďalších všeobecne záväzných právnych

predpisov. Dohody o jednotlivých REPO obchodoch, uzavreté medzi zmluvnými

stranami, a zmluvné vzťahy z nich vyplývajúce sa posudzujú navzájom

samostatne, ak táto rámcová zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zmluvné

strany písomne nedohodnú inak; to neplatí v prípade zániku tejto rámcovej

zmluvy z dôvodu výpovede alebo z akéhokoľvek iného dôvodu v čase, keď

medzi zmluvnými stranami nie je čo len čiastočne vysporiadaný jeden REPO

obchod alebo viac REPO obchodov s tým, že všetky čo len čiastočne

nevysporiadané REPO obchody sa vysporiadajú spoločne v súlade s

ustanoveniami článku 7 tejto rámcovej zmluvy.

(3) Pre prípad, keby dohoda o jednotlivom REPO obchode obsahovala

dohovory, ktoré sú v rozpore s touto rámcovou zmluvou, zmluvné strany sa

dohodli na nevyvrátiteľnej právnej domnienke, že takéto dohovory nie sú

vážne urobeným prejavom vôle v mene zmluvných strán, sú neplatné a

považujú sa za nedohodnuté. Pokiaľ by však dohoda o jednotlivom REPO

obchode obsahovala dohovory, ktoré sa odchyľujú od podmienok dohodnutých

touto rámcovou zmluvou, pričom táto rámcová zmluva takúto odchylnú úpravu

podmienok pre jednotlivé REPO obchody výslovne pripúšťa, príslušný

jednotlivý REPO obchod sa uskutoční v súlade s podmienkami dohodnutými

pre tento jednotlivý REPO obchod.

(4) Zoznam osôb, ktoré sú oprávnenými zástupcami jednotlivých zmluvných

strán, na uzatváranie jednotlivých REPO obchodov tvorí neoddeliteľnú

súčasť tejto rámcovej zmluvy ako jej príloha č. 1. Každá zmluvná strana

má právo jednostranne upraviť (zmeniť, doplniť, úplne nahradiť) prílohu

č. 1 v rozsahu zoznamu osôb, ktoré sú jej oprávnenými zástupcami na

uzatváranie jednotlivých REPO obchodov. Každá takáto úprava prílohy č. 1

(zoznamu oprávnených zástupcov jednotlivých zmluvných strán) musí byť

podpísaná štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany, alebo zástupcom

príslušnej zmluvnej strany, ktorý za ňu podpísal túto rámcovú zmluvu.

Takáto úprava prílohy č. 1 je voči druhej zmluvnej strane účinná odo dňa

nasledujúceho po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane.

(5) Zmluvné strany si vzájomne zasielajú potvrdenie (konfirmáciu) o

každom uzavretom jednotlivom REPO obchode. Potvrdenie (konfirmácia) môže

byť zaslané prostredníctvom faxu alebo prostredníctvom pošty

(korešpondenčne); takéto potvrdenie (konfirmáciu) musí v mene každej zo

zmluvných strán podpísať jej jednoznačne identifikovateľný oprávnený

zástupca (oprávnení zástupcovia) v súlade so zoznamom oprávnených

zástupcov podľa odseku 6 tohto článku. Podpisy oprávnených zástupcov na

potvrdení (konfirmácii) môžu byť nahradené použitím elektronických

prostriedkov, ktoré umožňujú jednoznačné identifikovanie oprávnených

zástupcov, ktorí týmito prostriedkami potvrdili potvrdenie (konfirmáciu)

v mene zmluvnej strany. Náležitosťami takého potvrdenia (konfirmácie)

musia byť všetky údaje potrebné na potvrdenie (konfirmáciu) REPO obchodu

najmä

a) obchodné mená (názvy) alebo kódy zmluvných strán,

b) názov prevádzaných cenných papierov, ktoré slúžia na zabezpečovací

prevod v rámci REPO obchodu,

c) počet kusov prevádzaných cenných papierov, ktoré slúžia na

zabezpečovací prevod v rámci REPO obchodu,

d) dátum poskytnutia úveru,

e) výška istiny,

f) dátum splatnosti,

g) výška dlžnej čiastky, ktorá je známa ku dňu uzavretia REPO obchodu,

h) bankové spojenie na vykonávanie peňažných platieb v rámci REPO

obchodu.

Prípadné nezaslanie potvrdenia (konfirmácie) nemá za následok zrušenie

dohody o jednotlivom REPO obchode uzavretej podľa odseku 1 tohto článku.

(6) Zoznam osôb, ktoré sú oprávnenými zástupcami jednotlivých zmluvných

strán na podpisovanie potvrdení (konfirmácií) tvorí neoddeliteľnú súčasť

tejto rámcovej zmluvy ako jej príloha č. 2. Každá zmluvná strana má právo

jednostranne upraviť (zmeniť, doplniť, úplne nahradiť) prílohu č. 2 v

rozsahu zoznamu osôb, ktoré sú jej oprávnenými zástupcami na podpisovanie

potvrdení (konfirmácií). Každá takáto úprava prílohy č. 2 (zoznamu

oprávnených zástupcov jednotlivých zmluvných strán) musí byť podpísaná

štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany, alebo zástupcom

príslušnej zmluvnej strany, ktorý za ňu podpísal túto rámcovú zmluvu.

Takáto úprava prílohy č. 2 je voči druhej zmluvnej strane účinná odo dňa

nasledujúceho po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane.

(7) Zabezpečovací prevod cenných papierov z dlžníka na veriteľa a prevod

(platba) istiny úveru dlžníkovi sa musí vykonať v deň poskytnutia úveru,

ak táto rámcová zmluva neustanovuje inak. Tento zabezpečovací prevod

cenných papierov z dlžníka na veriteľa sa vykoná v súlade s podmienkami

dohodnutými v článku 5 tejto rámcovej zmluvy. Na účely vykonávania

medzibankového platobného styku v Slovenskej republike sa istina úveru

poskytovaná dlžníkovi považuje za účinne prevedenú (poskytnutú) od

okamihu, keď je suma vo výške istiny úveru pripísaná na účet prijímajúcej

banky (dlžníka) v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a.s., Bratislava.

(8) Splatenie dlžnej čiastky veriteľovi a spätný prevod zastupiteľných

cenných papierov sa musí vykonať v deň splatnosti, ak táto rámcová zmluva

neustanovuje inak. Tento spätný prevod zastupiteľných cenných papierov z

veriteľa na dlžníka sa vykoná v súlade s podmienkami dohodnutými v článku

5 tejto rámcovej zmluvy; ak takéto cenné papiere boli v období medzi dňom

poskytnutia úveru a dňom splatnosti úplne alebo čiastočne vykúpené ich

emitentom a zrušené, vykoná sa vyrovnanie medzi veriteľom a dlžníkom v

Sk, pričom veriteľ ako náhradu za takéto cenné papiere prevedie na

dlžníka peňažnú čiastku rovnajúcu sa peňažnej čiastke, za ktorú takéto

cenné papiere emitent vykúpil od veriteľa, a to po vykonaní (odpočítaní)

všetkých povinných zrážok daní, poplatkov a odvodov, ktoré sú uložené

priamo zákonom alebo na základe zákona, a po odpočítaní výnosov z

vykúpených cenných papierov, ktoré veriteľ uhradil dlžníkovi v súlade s

článkom 4 odsekom 1 tejto rámcovej zmluvy. Na účely vykonávania

medzibankového platobného styku v Slovenskej republike sa splácaná dlžná

čiastka považuje za účinne prevedenú (splatenú) od okamihu, keď je suma

vo výške dlžnej čiastky pripísaná na účet prijímajúcej banky (veriteľa) v

Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a.s., Bratislava; obdobne sa

peňažná čiastka splácaná ako vyrovnanie za vykúpené a zrušené cenné

papiere považuje za účinne prevedenú (splatenú) od okamihu, keď je táto

peňažná čiastka pripísaná na účet prijímajúcej banky (dlžníka) v Bankovom

zúčtovacom centre Slovenska, a. s. Bratislava.Článok 4
Výnosy z prevedených cenných papierov
a výkon práv z prevedených cenných papierov

(1) Ak počas doby trvania REPO obchodu nastane výplata výnosov z cenných

papierov prevedených z dlžníka na veriteľa v rámci REPO obchodu, veriteľ

je povinný poukázať dlžníkovi peňažnú čiastku rovnajúcu sa peňažnej

čiastke výnosov z prevedených cenných papierov, ktorú emitent skutočne

vyplatil veriteľovi, a to po vykonaní (odpočítaní) všetkých povinných

zrážok daní, poplatkov a odvodov, ktoré sú uložené priamo zákonom alebo

na základe zákona. Veriteľ je povinný poukázať túto peňažnú čiastku

dlžníkovi v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy k výplate výnosu došlo.

(2) Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, veriteľ je počas doby

trvania REPO obchodu oprávnený vykonávať a vykonáva všetky práva, ktoré

vyplývajú z cenných papierov prevedených na veriteľa.Článok 5
Peňažné platby a prevody cenných papierov

(1) Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, všetky peňažné platby

(platby peňažných čiastok) medzi zmluvnými stranami, ktoré súvisia s

akýmkoľvek REPO obchodom uzavretým na základe tejto rámcovej zmluvy, sa

vykonávajú v Sk.

(2) Všetky zabezpečovacie prevody cenných papierov a spätné prevody

zastupiteľných cenných papierov medzi zmluvnými stranami, ktoré súvisia s

akýmkoľvek REPO obchodom uzavretým na základe tejto rámcovej zmluvy,

musia byť vykonané tam, kde je vedená zákonná evidencia prevádzaných

cenných papierov, a to

a) v CR, alebo

b) v SCP.

(3) Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, všetky peňažné platby,

ktoré súvisia s akýmkoľvek REPO obchodom uzavretým na základe tejto

rámcovej zmluvy, budú vykonávané v Sk bez akejkoľvek zrážky poplatkov,

odvodov a daní s výnimkou povinných zrážok takých poplatkov, odvodov a

daní, ktoré sú uložené priamo zákonom alebo na základe zákona. Ak

ktorákoľvek zmluvná strana na úkor druhej zmluvnej strany nesprávne

vykoná akúkoľvek zrážku a ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,

zmluvná strana, ktorá nesprávne vykonala zrážku, uhradí druhej

(poškodenej) zmluvnej strane peňažnú čiastku vo výške nesprávne vykonanej

zrážky, aby druhá (poškodená) zmluvná strana celkovo dostala takú peňažnú

čiastku, ako keby nedošlo k nesprávnemu vykonaniu zrážky. Týmto nie je

dotknutý postup pri výplate výnosov z prevedených cenných papierov počas

doby trvania REPO obchodu podľa ustanovenia článku 4 odseku 1 tejto

rámcovej zmluvy.

(4) S prihliadnutím na obchodné zvyklosti a na praktické ťažkosti spojené

so zabezpečením časovo úplne zhodného technického vykonania druhovo

rozličných protiplnení (záväzkov) zmluvných strán, sa zmluvné strany

dohodli, že vykonávanie prevodov (platieb) istín úverov dlžníkovi nebudú

podmieňovať časovo úplne zhodným vykonaním zabezpečovacích prevodov

cenných papierov a rovnako vykonávanie prevodov (platieb) dlžných čiastok

veriteľovi nebudú podmieňovať časovo úplne zhodným vykonaním spätných

prevodov zastupiteľných cenných papierov; podmienkou však je, že k

vykonaniu týchto protiplnení zmluvných strán musí dôjsť v ten istý

kalendárny deň. Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije, ak sa tak zmluvné

strany písomne dohodnú.

(5) V prípade písomnej dohody zmluvných strán bude zabezpečovací prevod

cenných papierov z dlžníka na veriteľa vykonaný so súčasným vykonaním

prevodu (platby) istiny úveru z veriteľa na dlžníka a rovnako prevod

(platba) dlžnej čiastky z dlžníka na veriteľa bude vykonaný so súčasným

vykonaním spätného prevodu zastupiteľných cenných papierov z veriteľa na

dlžníka.

(6) Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú a sú povinné zabezpečiť riadne a

včasné vykonávanie zabezpečovacích prevodov cenných papierov a spätných

prevodov zastupiteľných cenných papierov v súlade s touto rámcovou

zmluvou, a za tým účelom sú povinné riadne a včas zabezpečiť vykonávanie

všetkých potrebných právnych úkonov vrátane vyhotovovania a podpisovania

všetkých potrebných dokumentov, a to najmä všetkých právnych úkonov a

všetkých dokumentov. Zabezpečovacie prevody cenných papierov z dlžníka na

veriteľa a spätné prevody zastupiteľných cenných papierov z veriteľa na

dlžníka musia byť vždy vykonávané bez obmedzenia obchodovateľnosti a

prevoditeľnosti prevádzaných cenných papierov a súčasne bez akýchkoľvek

záložných práv a iných práv tretích osôb k prevádzaným cenným papierom.Článok 6
Záväzné vyhlásenia zmluvných strán

(1) Každá zmluvná strana za seba záväzne právne vyhlasuje, že

a) je oprávnená uzavrieť túto rámcovú zmluvu, vykonávať REPO obchody v

súlade s touto rámcovou zmluvou a plniť priamo alebo prostredníctvom

tretej osoby záväzky, ktoré vyplývajú z tejto rámcovej zmluvy a z REPO

obchodov uzavretých na jej základe,

b) podpísanie tejto rámcovej zmluvy vrátane plnenia záväzkov, ktoré

vyplývajú z tejto rámcovej zmluvy, boli riadne schválené zmluvnou

stranou v súlade s dokumentmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

upravujúcimi jej právne pomery a postavenie,

c) podpísaním tejto rámcovej zmluvy a plnením záväzkov z nej neporuší

ustanovenia nijakého všeobecne záväzného právneho predpisu, ani nijakej

inej zmluvy, ktorou je zmluvná strana viazaná alebo ktorá sa vzťahuje

na jej majetok,

d) je a bude priamym účastníkom tejto rámcovej zmluvy a všetkých REPO

obchodov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

e) na základe tejto rámcovej zmluvy nevykoná s druhou zmluvnou stranou

tejto rámcovej zmluvy nijaké REPO obchody vo vlastnom mene a na účet

tretej osoby (napríklad komisionárske obchody), ak sa zmluvné strany

nedohodnú inak,

f) získala a má účinné všetky úradné (správne) povolenia (licencie) a

súhlasy, ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím tejto rámcovej

zmluvy alebo na vykonávanie REPO obchodov na základe tejto rámcovej

zmluvy; ak niektoré záväzky, ktoré vyplývajú z tejto rámcovej zmluvy a

REPO obchody uzavreté na jej základe nemôže splniť priamo zmluvná

strana riadne a včas, so súhlasom druhej zmluvnej strany zabezpečí ich

plnenie prostredníctvom tretej osoby, ktorá je na to oprávnená, pričom

druhej zmluvnej strane je povinná oznámiť údaje o tejto osobe a o

záväzkoch, ktoré bude tretia osoba plniť,

g) vykonávanie zabezpečovacích prevodov cenných papierov a spätných

prevodov zastupiteľných cenných papierov na druhú zmluvnú stranu v

súvislosti s touto rámcovou zmluvou vždy zabezpečí bez obmedzenia

obchodovateľnosti a prevoditeľnosti prevádzaných cenných papierov a

súčasne bez akýchkoľvek záložných práv a iných práv tretích osôb k

prevádzaným cenným papierom.

(2) Každé záväzné vyhlásenie (ubezpečenie) podľa odseku 1 tohto článku

každá zo zmluvných strán vykonala samostatne za seba a v prospech druhej

zmluvnej strany a na celé obdobie platnosti tejto rámcovej zmluvy a

trvania záväzkov z nej vyplývajúcich, pričom v celom rozsahu plne

zodpovedá za ich pravdivosť, úplnosť a správnosť. Na každú prípadnú zmenu

každej skutočnosti, ktorá by mala čo len nepatrný vplyv na ktorékoľvek zo

záväzných vyhlásení podľa odseku 1 tohto článku sa každá zmluvná strana

zaväzuje okamžite presne písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu; takéto

oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej

strane; do vykonania takéhoto oznámenia sa každé záväzné vyhlásenie podľa

odseku 1 tohto článku každej zo zmluvných strán považuje za trvalo a plne

platné. Bez vykonania podrobného upozornenia podľa predchádzajúcej vety

je každé záväzné vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku každej zo

zmluvných strán plne platné pre každý jednotlivý REPO obchod uzavretý na

základe tejto rámcovej zmluvy, pričom zmluvné strany v súlade s § 36

Občianskeho zákonníka každé z týchto záväzných vyhlásení považujú za

zopakované s účinnosťou ku dňu uzavretia každého jednotlivého REPO

obchodu.Článok 7
Neplnenie záväzkov a výpoveď rámcovej zmluvy

(1) Za závažné porušenie záväzkov alebo za vznik nemožnosti plnenia

záväzkov zmluvných strán podľa tejto rámcovej zmluvy sa považuje, ak

dôjde k vzniku a pretrvávaniu, prípadne k opakovanému vzniku ktorejkoľvek

zo skutočností uvedených v tomto odseku, a to ak

a) veriteľ riadne nevykoná prevod (platbu) istiny úveru na dlžníka

alebo ak dlžník riadne nevykoná zabezpečovací prevod cenných papierov

na veriteľa v deň poskytnutia úveru, alebo

b) dlžník riadne nevykoná prevod (platbu) dlžnej čiastky na veriteľa

alebo ak veriteľ riadne nevykoná spätný prevod zastupiteľných cenných

papierov na dlžníka v deň splatnosti, alebo

c) ktorákoľvek zo zmluvných strán bola zrušená s likvidáciou, alebo

d) ktorákoľvek zo zmluvných strán požiada súd o povolenie vyrovnania

alebo o vydanie iného obdobného rozhodnutia na prospech zmluvnej

strany, prípadne ak je na majetok ktorejkoľvek zo zmluvných strán

vyhlásený konkurz alebo ak súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na

majetok ktorejkoľvek zo zmluvných strán iba pre nedostatok jej majetku,

alebo

e) kedykoľvek počas platnosti tejto rámcovej zmluvy sa ktorékoľvek

vyhlásenie čo len jednej zo zmluvných strán vykonané podľa článku 6

tejto rámcovej zmluvy ukáže alebo stane čo len čiastočne nepravdivým a

nezodpovedajúcim skutočnosti, alebo

f) ktorákoľvek zo zmluvných strán, ktorá pri uzatvorení tejto rámcovej

zmluvy bola členom BCPB, prestane byť členom BCPB alebo ak ktorejkoľvek

zo zmluvných strán bude odňaté alebo inak zanikne povolenie na

vykonávanie prevodov cenných papierov v CR, prípadne ak ktorejkoľvek zo

zmluvných strán bude odňaté alebo inak zanikne oprávnenie (licencia) na

obchodovanie s cennými papiermi v Slovenskej republike, alebo

g) veriteľ nesplní svoju povinnosť podľa článku 4 odseku 1 tejto

rámcovej zmluvy, ani napriek písomnému upozorneniu zo strany dlžníka na

túto povinnosť, a to ani v dodatočnej lehote, ktorú na to veriteľovi

poskytol dlžník, alebo

h) ktorákoľvek zo zmluvných strán si riadne a včas nesplní alebo inak

poruší akúkoľvek inú svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva z tejto

rámcovej zmluvy alebo z ktoréhokoľvek REPO obchodu uzavretého na

základe tejto rámcovej zmluvy, pričom nesplnenú alebo inak porušenú

povinnosť táto zmluvná strana nesplní a následky porušenia neodstráni

ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorou je lehota 30 kalendárnych

dní odo dňa, keď túto zmluvnú stranu na nesplnenie alebo iné porušenie

povinnosti upozornila druhá zmluvná strana.

(2) Ak dôjde k závažnému porušeniu záväzkov alebo vznikne nemožnosť

plnenia záväzkov podľa tejto rámcovej zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom

uvedeným v odseku 1 tohto článku, zmluvná strana, ktorá neporušila

záväzky, ani na strane ktorej nevznikla nemožnosť plnenia záväzkov podľa

tejto rámcovej zmluvy žiadnym zo spôsobov uvedených v odseku 1 tohto

článku, má právo okamžite v celom rozsahu písomne vypovedať túto rámcovú

zmluvu. Nerozlučnou súčasťou a následkom vypovedania tejto rámcovej

zmluvy je súčasné vypovedanie všetkých dohôd o jednotlivých REPO

obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy bez ohľadu na to,

či táto skutočnosť je alebo nie je uvedená vo výpovedi z tejto rámcovej

zmluvy.

(3) Písomná výpoveď podľa odseku 2 tohto článku nadobúda účinnosť dňom

jej doručenia druhej zmluvnej strane s tým, že v okamihu nadobudnutia

účinnosti výpovede

a) predčasne nastane deň splatnosti, čím sa okamžite stanú splatnými

všetky REPO obchody uzavreté na základe tejto rámcovej zmluvy a v deň

nadobudnutia účinnosti výpovede sa musia splatiť všetky dlžné čiastky a

vykonať všetky spätné prevody zastupiteľných cenných papierov, pričom

však nie je dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany podľa písmena c)

tohto odseku,

b) ku dňu nadobudnutia účinnosti výpovede sa zistí (vypočíta) výška

vzájomných pohľadávok zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti so

všetkými REPO obchodmi, uzavretými na základe tejto rámcovej zmluvy a

čo len čiastočne neboli vysporiadané najneskôr v deň nadobudnutia

účinnosti výpovede, základom pre zistenie (výpočet) tejto výšky

vzájomných pohľadávok zmluvných strán je súčet

1. výšky trhových cien všetkých cenných papierov, ktoré boli

prevedené na zmluvné strany a čo len čiastočne neboli vysporiadané

(spätným prevodom zastupiteľných cenných papierov, prípadne

vyrovnaním podľa článku 3 odseku 8 tejto zmluvy) v deň nadobudnutia

účinnosti výpovede, a

2. výšky istín úverov, ktoré boli poskytnuté zmluvným stranám a čo

len čiastočne neboli vysporiadané (splatené) najneskôr v deň

nadobudnutia účinnosti výpovede, a

3. výšky všetkých úrokov z istín úverov podľa bodu 2 tohto písmena,

prípadne aj iných úrokov, ktoré čo len čiastočne neboli vysporiadané

(uhradené) najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti výpovede, a

4. výšky zmluvných pokút podľa článku 8 tejto rámcovej zmluvy, ktoré

čo len čiastočne neboli vysporiadané (uhradené) najneskôr v deň

nadobudnutia účinnosti výpovede,

c) vzájomné pohľadávky zmluvných strán zistené (vypočítané) podľa

písmena b) tohto odseku sa spočítajú s tým, že prípadný takto zistený

rozdiel (saldo) vzájomných pohľadávok musí povinná zmluvná strana

(zmluvná strana s vyššími záväzkami ako pohľadávkami) v súlade s

článkom 3 odsekom 8 poslednou vetou tejto rámcovej zmluvy uhradiť

druhej zmluvnej strane do 5 pracovných dní po dni, kedy bol povinnej

zmluvnej strane doručený výpočet rozdielu (salda) vzájomných

pohľadávok, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, tento zmluvne

dohodnutý nárok na zaplatenie zisteného rozdielu (salda) vzájomných

pohľadávok je samostatným právnym nárokom vzniknutým z porušenia

povinností podľa tejto rámcovej zmluvy, ktoré viedlo k zániku tejto

rámcovej zmluvy výpoveďou podľa odseku 2 tohto článku, pričom oprávnená

zmluvná strana (zmluvná strana s vyššími pohľadávkami ako záväzkami) má

právo až do úhrady tohto rozdielu (salda) vzájomných pohľadávok

nevykonať spätný prevod zastupiteľných cenných papierov v rozsahu

zodpovedajúcom výške rozdielu (salda) vzájomných pohľadávok, a

d) zmluvná strana, ktorá porušila záväzky alebo na strane ktorej

vznikla nemožnosť plnenia záväzkov z tejto rámcovej zmluvy tak, že to

viedlo k výpovedi tejto rámcovej zmluvy, je povinná nahradiť druhej

zmluvnej strane všetky skutočné náklady spojené s vypovedaním tejto

rámcovej zmluvy a s predčasnou splatnosťou (skončením) REPO obchodov

uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy; týmto nie sú dotknuté

práva zmluvných strán na náhradu škody, ani nároky zmluvných strán

podľa článku 8 tejto rámcovej zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných

právnych predpisov,

e) skončí sa platnosť tejto rámcovej zmluvy, aj po takomto zániku

rámcovej zmluvy sú však jej ustanovenia záväzné pre vysporiadanie

vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s touto

rámcovou zmluvou a neboli vysporiadané najneskôr v deň jej zániku,

napríklad pri vyrovnávaní vzájomných vzťahov podľa písmen b), c) a d)

tohto odseku a pri riešení zodpovednostných právnych vzťahov zmluvných

strán, ktoré vznikli v súvislosti s touto rámcovou zmluvou.

(4) Každá zmluvná strana, ktorá porušila záväzky alebo na strane ktorej

nastala nemožnosť plnenia záväzkov podľa tejto rámcovej zmluvy

ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v odseku 1 tohto článku, sa zaväzuje o

každej takejto skutočnosti okamžite presne písomne informovať druhú

zmluvnú stranu.

(5) Podľa odsekov 3 a 4 tohto článku sa obdobne postupuje aj pri

spoločnom vysporiadaní REPO obchodov v prípade zániku tejto rámcovej

zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako z dôvodu výpovede podľa odseku 2

tohto článku, ak táto rámcová zmluva zanikne v čase, keď nie je čo len

čiastočne vysporiadaný jeden REPO obchod alebo viac REPO obchodov

uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy. Pritom nerozlučnou súčasťou

a následkom akéhokoľvek iného zániku tejto rámcovej zmluvy je súčasný

zánik všetkých dohôd o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe

tejto rámcovej zmluvy.Článok 8
Zmluvné pokuty

(1) Ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší túto rámcovú zmluvu alebo dohodu

o jednotlivom REPO obchode uzavretom na základe tejto rámcovej zmluvy

tak, že nezabezpečí riadny a včasný zabezpečovací prevod cenných

papierov, spätný prevod zastupiteľných cenných papierov, prípadne prevod

(platbu) istiny úveru, dlžnej čiastky alebo inej peňažnej čiastky na

druhú zmluvnú stranu, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú

pokutu vo výške dohodnutej touto rámcovou zmluvou, a to na písomné

požiadanie druhej zmluvnej strany.

(2) Zmluvná pokuta je dohodnutá za každý (aj začatý) deň omeškania vo

výške 0,01 % z dohodnutej základne, ktorou je

a) suma vo výške riadne a včas neuhradenej (nesplatenej) istiny úveru,

dlžnej čiastky alebo inej peňažnej čiastky (peňažnej platby), a to pri

omeškaní s úhradou (splatením) peňažnej čiastky (peňažnej platby),

b) suma vo výške peňažnej čiastky, ktorá bola alebo mala byť

protiplnením za riadne a včas nezabezpečený zabezpečovací prevod

cenných papierov alebo spätný prevod zastupiteľných cenných papierov, a

to pri omeškaní so zabezpečovacím prevodom cenných papierov alebo so

spätným prevodom zastupiteľných cenných papierov.

(3) Na účely výpočtu výšky zmluvnej pokuty sa zmluvné strany dohodli na

nevyvrátiteľnej právnej domnienke, že za 1 rok sa považuje 360 dní (ročná

báza). Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že čiastka zmluvnej pokuty

vypočítaná podľa odseku 2 tohto článku sa zaokrúhľuje na celé Sk, a to do

50 halierov nadol a nad 50 halierov (vrátane) nahor.

(4) Za nezabezpečenie riadneho a včasného zabezpečovacieho prevodu

cenných papierov, spätného prevodu zastupiteľných cenných papierov alebo

prevodu (platby) peňažnej čiastky sa nepovažujú prípady, keď zmluvná

strana nezabezpečí prevod z dôvodu, že

a) zmluvné strany sa podľa článku 5 odseku 5 tejto rámcovej zmluvy

dohodli, že pri REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej

zmluvy budú svoje vzájomné protiplnenia vykonávať (prevádzať) súčasne,

pričom k súčasnému splneniu (vykonaniu, prevodu) protiplnení (záväzkov)

nedošlo vinou druhej zmluvnej strany, alebo

b) mimo zmluvnej strany vznikla objektívna prekážka (napríklad

technická porucha mimo zmluvnej strany) v zmysle § 374 Obchodného

zákonníka, ktorá nastala nezávisle na vôli zmluvnej strany a osôb

konajúcich v mene zmluvnej strany, pričom táto objektívna prekážka

zmluvnej strane úplne znemožňuje splnenie (vykonanie) plnenia

(záväzku), zmluvná strana nemá nijakú možnosť odstrániť vzniknutú

objektívnu prekážku a zmluvná strana okamžite písomne upozornila druhú

zmluvnú stranu na vzniknutú objektívnu prekážku.

(5) Zmluvná strana je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane na jej

písomné požiadanie zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej touto rámcovou

zmluvou, aj v prípade ak dôjde k zániku tejto zmluvy napríklad výpoveďou

podľa článku 7 odseku 2 tejto rámcovej zmluvy.Článok 9
Vzťah rámcovej zmluvy
a dohôd (zmlúv) o jednotlivých REPO obchodoch

(1) Táto rámcová zmluva a dohoda (zmluva) o každom jednotlivom REPO

obchode, uzavretá podľa článku 3 odseku 1 tejto rámcovej zmluvy, tvorí

úplnú dohodu (zmluvu) o zmluvnom poskytnutí úveru so zabezpečovacím

prevodom cenných papierov s tým, že jednotlivé REPO obchody a zmluvné

vzťahy, ktoré z nich vyplývajú, sa posudzujú navzájom samostatne, ak táto

rámcová zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zmluvné strany písomne

nedohodnú inak. Nesplnenie akéhokoľvek záväzku v súvislosti s

ktorýmkoľvek REPO obchodom, uzavretým na základe tejto rámcovej zmluvy,

je však porušením záväzku z tejto rámcovej zmluvy ako celku; vypovedanie

tejto rámcovej zmluvy podľa článku 7 odseku 2 tejto rámcovej zmluvy z

dôvodu nesplnenia (porušenia) akéhokoľvek záväzku v súvislosti s

ktorýmkoľvek REPO obchodom má za následok vypovedanie tejto rámcovej

zmluvy ako celku a vo vzťahu k všetkým REPO obchodom, uzavretým na

základe tejto rámcovej zmluvy. Rovnako nerozlučnou súčasťou a následkom

akéhokoľvek iného zániku tejto rámcovej zmluvy je súčasný zánik všetkých

dohôd o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej

zmluvy.

(2) Táto rámcová zmluva vrátane jej príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť

každej dohody o každom jednotlivom REPO obchode, uzavretom na základe

tejto rámcovej zmluvy. V prípade nejasností, nepresností a rozdielov

medzi ustanoveniami dohody o jednotlivom REPO obchode a medzi

ustanoveniami tejto rámcovej zmluvy alebo Rozhodnutia NBS má prednosť

táto rámcová zmluva a Rozhodnutie NBS s tým, že na príslušné ustanovenia

dohody o jednotlivom REPO obchode sa neprihliada.Článok 10
Forma a doručovanie písomností

(1) Ak táto rámcová zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy

nevyžadujú písomnú formu pre jednotlivé oznámenia (úkony) zmluvných

strán, ktoré sú určené druhej zmluvnej strane a ktoré súvisia s touto

rámcovou zmluvou, tieto oznámenia môžu zmluvné strany vykonávať ústnou

alebo písomnou formou. Každé ústne oznámenie však musí zmluvná strana,

ktorá ho urobila, neodkladne písomne potvrdiť druhej zmluvnej strane, ak

táto rámcová zmluva výslovne neustanovuje inak. Písomné oznámenia

zmluvných strán môžu byť doručované druhej zmluvnej strane osobne alebo

prostredníctvom pošty doporučeným listom na adresy zmluvných strán,

prípadne prostredníctvom faxu na adresy a faxové čísla zmluvných strán,

prehľad ktorých tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej zmluvy ako jej

príloha č. 3.

(2) Každá zmluvná strana má právo jednostranne upraviť (zmeniť, doplniť,

úplne nahradiť) prílohu č. 3 v rozsahu adresy a faxových čísiel tejto

zmluvnej strany. Takáto úprava prílohy č. 3 je voči druhej zmluvnej

strane účinná odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia druhej zmluvnej

strane. Každá takáto úprava prílohy č. 3 musí byť podpísaná oprávneným

zástupcom príslušnej zmluvnej strany, ktorí sú uvedení v platnej prílohe

č. 3 k tejto rámcovej zmluve, prípadne štatutárnym orgánom príslušnej

zmluvnej strany, alebo zástupcom príslušnej zmluvnej strany, ktorý za ňu

podpísal túto rámcovú zmluvu.

(3) Písomné prejavy vôle zasielané faxom sa považujú za doručené okamihom

ich technicky bezchybného odoslania. Doporučené listy sa považujú za

doručené dňom, keď boli doručené adresátovi, prípadne keď boli uložené na

meno adresáta na pošte, pričom takéto uloženie bolo adresátovi riadne

oznámené podľa platného poštového poriadku.Článok 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Táto rámcová zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

(2) Jednotlivý REPO obchod sa považuje za uzavretý v súlade s touto

rámcovou zmluvou, ak sa zmluvné strany dohodnú na príslušnom REPO obchode

v súlade s článkom 3 odsekom 1 tejto rámcovej zmluvy.

(3) Zmluvné strany môžu platnosť tejto rámcovej zmluvy skončiť len

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán; nerozlučnou súčasťou a

následkom zániku tejto rámcovej zmluvy na základe písomnej dohody o

skončení platnosti tejto rámcovej zmluvy je súčasný zánik všetkých

dohôd (zmlúv) o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe tejto

rámcovej zmluvy bez ohľadu na to, či táto skutočnosť je alebo nie je

uvedená v písomnej dohode o skončení platnosti tejto rámcovej zmluvy,

alebo

b) písomnou výpoveďou v súlade s článkom 7 odsekom 2 tejto rámcovej

zmluvy, alebo

c) inou písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z

akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu. V takomto prípade je

dĺžka výpovednej lehoty 3 mesiace s tým, že výpovedná lehota začína

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom

mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Ak však deň splatnosti jedného REPO obchodu alebo dni splatnosti

viacerých REPO obchodov, uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy,

nastane až po dni, ktorým by sa mala skončiť výpovedná lehota podľa

predchádzajúcej vety, táto výpovedná lehota sa predlžuje a skončí sa až

v deň splatnosti najneskôr splatného REPO obchodu, uzavretého na

základe tejto rámcovej zmluvy. Odo dňa, ktorým sa predlžuje výpovedná

lehota podľa predchádzajúcej vety, už nemožno na základe tejto rámcovej

zmluvy uzatvárať ďalšie REPO obchody. Nerozlučnou súčasťou a následkom

vypovedania tejto rámcovej zmluvy je súčasné vypovedanie všetkých dohôd

o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej

zmluvy bez ohľadu na to, či táto skutočnosť je alebo nie je uvedená vo

výpovedi z tejto rámcovej zmluvy.

(4) Ukončením platnosti (zánikom) tejto rámcovej zmluvy ktorýmkoľvek zo

spôsobov uvedených v odseku 3 tohto článku, ani v prípade zániku tejto

rámcovej zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu nie sú dotknuté vzájomné práva

a nároky zmluvných strán podľa článkov 7 a 8 tejto rámcovej zmluvy, ani

prípadné iné nároky zmluvných strán podľa všeobecne záväzných právnych

predpisov zo zodpovednostných právnych vzťahov, ktoré vznikli v

súvislosti s touto rámcovou zmluvou. V prípade zániku tejto rámcovej

zmluvy z akéhokoľvek dôvodu v čase, keď nie je čo len čiastočne

vysporiadaný jeden REPO obchod alebo viac REPO obchodov, uzavretých na

základe tejto rámcovej zmluvy, sú jej ustanovenia záväzné pre

vysporiadanie tých vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli v

súvislosti s touto rámcovou zmluvou a neboli čo len čiastočne

vysporiadané do dňa jej zániku.

(5) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto rámcovej zmluvy možno vykonávať

len formou písomných dodatkov k tejto rámcovej zmluve podpísaných

oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

(6) Žiadna zo zmluvných strán nemôže práva a povinnosti, vyplývajúce z

tejto rámcovej zmluvy, postúpiť na tretie osoby, ani previesť tretím

osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

Táto rámcová zmluva však bude záväzná aj pre prípadných právnych

nástupcov zmluvných strán.

(7) Neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej zmluvy tvoria jej prílohy č. 1, 2

a 3, s ktorými sú zmluvné strany riadne oboznámené.

(8) Táto rámcová zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami

o predmete tejto rámcovej zmluvy a nahrádza všetky doterajšie návrhy a

vyhlásenia zmluvných strán, ako aj ústne alebo písomné dohody (zmluvy,

dojednania) medzi zmluvnými stranami v rozsahu, v akom súvisia s

predmetom tejto rámcovej zmluvy.

(9) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej zmluvy boli úplne

alebo čiastočne neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa takými stali,

nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto rámcovej zmluvy,

ktoré sú oddeliteľné od neplatných alebo nevymáhateľných ustanovení.

Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenia

takými platnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac

priblížia k účelu neplatných či nevymáhateľných ustanovení. To isté platí

pre vyplnenie prípadných medzier v tejto rámcovej zmluve za ktoré sa

považuje zistenie prípadných vzájomných právnych vzťahov zmluvných strán,

ktoré vznikli na základe tejto rámcovej zmluvy a nie sú upravené touto

rámcovou zmluvou, ani všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá

zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne rokovať s druhou zmluvnou stranou

o písomných návrhoch druhej zmluvnej strany na takúto zmenu alebo

doplnenie tejto rámcovej zmluvy.

(10) Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné vzájomné spory,

ktoré budú súvisieť s touto rámcovou zmluvou alebo s jednotlivými REPO

obchodmi, uzavretými na základe tejto rámcovej zmluvy, budú prednostne

riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť

rokovaním a dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť na

vecne a miestne príslušný súd, prípadne na rozhodcu, ak sa zmluvné strany

dohodnú aspoň na rozhodcovi.

(11) Táto rámcová zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Právne vzťahy zmluvných strán podľa tejto rámcovej zmluvy, ktoré nie sú

upravené touto rámcovou zmluvou, ani Rozhodnutím NBS, sa riadia

ustanoveniami zákona o NBS, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka,

zákona o cenných papieroch a ďalších všeobecne záväzných právnych

predpisov. V rozsahu súvisiacom s touto rámcovou zmluvou sa právne vzťahy

zmluvných strán riadia aj Rozhodnutím NBS č. 4/1999 z 27. augusta 1999,

ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok centrálneho registra vedeného

NBS; toto rozhodnutie sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej

zmluvy, pričom NBS toto rozhodnutie poskytla banke a na toto rozhodnutie

sa obdobne vzťahuje článok 1 odseky 3 a 4 tejto rámcovej zmluvy.

(12) Táto rámcová zmluva sa vyhotovuje v 4 originálnych rovnopisoch v

slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy.

(13) Táto rámcová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu

obidvomi zmluvnými stranami.

(14) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto rámcová zmluva nebola

uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo

zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto

rámcovou zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa

ustanovenia tejto rámcovej zmluvy dobrovoľne plniť a prostredníctvom

svojich zástupcov ju vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a

zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V Bratislave dňa …………………….

V ……………………… dňa …………………

Za Národnú banku SlovenskaZa banku

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3