en en

2009

Vestník NBS čiastka 31/2009 vydaná dňa 31. decembra 2009

Čiastka pre verejnosť – 13/2009, cena čiastky: 4,27 € /  128,64 Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2009 č. 5/2009 k prechodným ustanoveniam zákona č. 186/2009 Z. z. a k spôsobu podávania žiadosti o povolenie na výkon činnosti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Vestník NBS čiastka 29/2009 vydaná dňa 28. decembra 2009

Čiastka pre verejnosť – 12/2009, cena čiastky: 6,50 € /  195,82 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2009 č. 12/2009, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a  pobočky zahraničnej zaisťovne

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 8/2009 o obchodných podmienkach na poskytovanie tuzemských platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby a na vykonávanie hotovostných operácií bánk

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 9/2009, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov Národnej banky Slovenska za služby v oblasti hotovostného peňažného obehu pre klientov bez písomného zmluvného vzťahu s Národnou bankou Slovenska

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2009 č. 4/2009 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 545/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 546/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Vestník NBS čiastka 28/2009 vydaná dňa 18. decembra 2009

Čiastka pre verejnosť – 11/2009, cena čiastky: 18 € / 542,27 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 9/2009 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 10/2009, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 11/2009 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska Opatrenie Národnej banky Slovenska Opatrenie Národnej banky Slovenska 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 24. februára 2009 č. 2/2009

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2009 č. 3/2009 k vykonávaniu činností platobných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia

Vestník NBS čiastka 26/2009 vydaná dňa 10. decembra 2009

Čiastka pre verejnosť – 10/2009, cena čiastky: 23,94 € / 721,22 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi   s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 7/2009, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov

Vestník NBS čiastka 24/2009 vydaná dňa 3. decembra 2009

Čiastka pre verejnosť – 9/2009, cena čiastky: 1,40 € / 42,18 Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 6/2009 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2010

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2009 č. 481/2009 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálônej hodnote 10 eur s tematikou Svetové dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska č. 25/2008

Vestník NBS čiastka 22/2009 vydaná dňa 6. novembra 2009

Čiastka pre verejnosť – 8/2009, cena čiastky: 1,47 € / 44,- Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2009 č. 4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení Rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2009 č. 3/2009

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2009 č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 9/2008 o podmienkach účasti v TARGET2-SK

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. júla 2009 č. 319/2009 Z. z. o polatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Vestník NBS čiastka 16/2009 vydaná dňa 31. júla 2009

Čiastka pre verejnosť – 7/2009, cena čiastky: 2,53 € / 76,20 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2009 č. 4/2009 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2009 č. 3/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 9. júna 2009 č. 254/2009 Z. z. o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia udalostí zo 17. novembra 1989

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 23. júna 2009 č. 267/2009 Z. z. o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o zložení referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 270/2009 Z. z. o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Redakčné oznámenie o oprave chyby v čiastke Vestníka Národnej banky Slovenska č. 9/2009

Vestník NBS čiastka 14/2009 vydaná dňa 24. júna 2009

Čiastka pre verejnosť – 6/2009, cena čiastky: 3,07 € / 92,50 Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde

Vestník NBS čiastka 12/2009 vydaná dňa 1. júna 2009

Čiastka pre verejnosť – 5/2009, cena čiastky: 1,47 € / 44,- Sk

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. mája 2009 č.  1/2009 k pôsobeniu subjektov v oblasti kolektívneho investovania v rámci jednotného európskeho povolenia

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska  z 20. mája 2009 č. 2/2009 k podrobnostiam o určení čistej hodnoty majetku, počtu dôchodkových jednotiek, aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky, výšky poplatku na garančný účet dôchodkového fondu, odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a k postupu dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde podľa § 63, § 63b, § 63c, § 75, § 95  a § 96 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2009 Z. z.

Oznámenie o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2009  č. 177/2009 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote   20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra

Vestník NBS čiastka 9/2009 vydaná dňa 21. apríla 2009

Čiastka pre verejnosť – 4/2009, cena čiastky: 1,47 € / 44,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. apríla 2009 č. 2/2009, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska [.pdf, 203.5 kB]

Oznamovacia časť

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 577/2008 Z. z.) [.pdf, 401.5 kB]

Vestník NBS čiastka 6/2009 vydaná dňa 11. marca 2009

Čiastka pre verejnosť – 3/2009, cena čiastky: 1,74 € / 52,- Sk

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. marca 2009 č. 1/2009 o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne [.pdf, 155 kB]

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 24. februára 2009 č. 74/2009 Z. z. o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu [.pdf, 128.4 kB]

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 24. februára 2009 č. 75/2009 Z. z. o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu [.pdf, 128.1 kB]

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2008 [.pdf, 210.7 kB]

Vestník NBS čiastka 5/2009 vydaná dňa 27. februára 2009

Čiastka pre verejnosť – 2/2009, cena čiastky: 0,93 € / 28,- Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. februára 2009 č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny [.pdf, 182 kB]

Vestník NBS čiastka 2/2009 vydaná dňa 30. januára 2009

Čiastka pre verejnosť – 1/2009, cena čiastky: 0,93 € / 28,- Sk

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. januára 2009 č. 1/2009, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2004, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 4/2005 [.pdf, 122.3 kB]

Oznamovacia časť

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami [.pdf, 433.7 kB]

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 634/2008 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona [.pdf, 129 kB]