en en

2017

Vestník NBS čiastka 38/2017 vydaná dňa 22. decembra 2017

Čiastka pre verejnosť 20/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 19/2017 z 19. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení rozhodnutia NBS č. 9/2014

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 20/2017 z 19. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 21/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 22/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Zrušenie odporúčania Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov v znení dodatku č. 1 z 31. januára 2017 Vestník NBS čiastka 36/2017 vydaná dňa 22. decembra 2017

Vestník NBS čiastka 36/2017 vydaná dňa 22. decembra 2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Čiastka pre verejnosť 19/2017

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 14/2017 o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 15/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 16/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 35/2017 vydaná dňa 21. decembra 2017

Čiastka pre verejnosť 18/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Vestník NBS čiastka 31/2017 vydaná dňa 8. decembra 2017

Čiastka pre verejnosť 17/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely v znení opatrenia č. 24/2015

Vestník NBS čiastka 29/2017 vydaná dňa 28. novembra 2017

Čiastka pre verejnosť 16/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

Úplné znenie č. 16/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 17/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 18/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 27/2017 vydaná dňa 21. novembra 2017

Čiastka pre verejnosť 15/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2017 zo 14. novembra 2017 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2018

Vestník NBS čiastka 25/2017 vydaná dňa 13. novembra 2017

Čiastka pre verejnosť 14/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2017 z 24. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 z 24. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 9/2016

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2017 z 24. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2016

Vestník NBS čiastka 24/2017 vydaná dňa 30. októbra 2017

Čiastka pre verejnosť 13/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2017 z 24. októbra 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 22/2017 vydaná dňa 12. októbra 2017

Čiastka pre verejnosť 12/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2017 z 26. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 10/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia z 5. septembra 2017 č. 228/2017 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia z 5. septembra 2017 č. 229/2017 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia z 5. septembra 2017 č. 230/2017 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky

Vestník NBS čiastka 19/2017 vydaná dňa 20. septembra 2017

Čiastka pre verejnosť 11/2017

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 7/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 8/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim

Vestník NBS čiastka 18/2017 vydaná dňa 21. júla 2017

Čiastka pre verejnosť 10/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 4/2017 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2017 z 10. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2017 z 10. júla 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 16/2017 vydaná dňa 26. júna 2017

Čiastka pre verejnosť 9/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 2/2017, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia z 30. mája 2017 č. 156/2017 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy

Vestník NBS čiastka 15/2017 vydaná dňa 15. júna 2017

Čiastka pre verejnosť 8/2017

OZNAMOVACIA ČASŤ

Výrok rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zavedení nútenej správy v spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s., ako aj poučenia o rozklade a účelu zavedenia nútenej správy

Vestník NBS čiastka 13/2017 vydaná dňa 13. júna 2017

Čiastka pre verejnosť 7/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2017 č. 1/2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch

Vestník NBS čiastka 12/2017 vydaná dňa 2. júna 2017

Čiastka pre verejnosť 6/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2017 z 30. mája 2017 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2017 z 30. mája 2017 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika

Vestník NBS čiastka 10/2017 vydaná dňa 28. aprila 2017

Čiastka pre verejnosť 5/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2017 z 25. apríla 2017, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 3/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2017 z 25. apríla 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 21. februára 2017 č. 64/2017 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

Vestník NBS čiastka 6/2017 vydaná dňa 21. marca 2017

Čiastka pre verejnosť 4/2017

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 1/2017, ktorým sa preberajú prípravné usmernenia o požiadavkách na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúcich sa dohľadu nad produktmi a ich správy

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 2/2017 ku kapacite technických rezerv a odložených daní absorbovať straty

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 3/2017 k uplatňovaniu pasívneho zaistenia k podmodulu upisovacieho rizika neživotného poistenia

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 3/2017 ku komunikácii medzi Národnou bankou Slovenska, štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit bánk

Vestník NBS čiastka 4/2017 vydaná dňa 6. marca 2017

Čiastka pre verejnosť 3/2017

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 2/2017 z 27. februára 2017 k odvodu časti poistného podľa § 68 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 3/2017 vydaná dňa 9. februára 2017

Čiastka pre verejnosť 2/2017

OZNAMOVACIA ČASŤ

Dodatok č. 1 z 31. januára 2017 k odporúčaniu Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti EXPRESS SERVICE, s. r. o.

Vestník NBS čiastka 2/2017 vydaná dňa 1. februára 2017

Čiastka pre verejnosť 1/2017

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2017 z 31. januára 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša z 31. januára 2017

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 30. januára 2017 č. 1/2017, k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom