en en

Člen bankovej rady

O národnej banke, Člen bankovej rady

Vladimír Dvořáček

Dátum narodenia: 21. jún 1963
Miesto narodenia: Bratislava
Začiatok funkčného obdobia: 3. apríl 2019
Koniec funkčného obdobia: 3. apríl 2025

Vzdelanie
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
inžinier (Ing.)

Profesijný životopis

Dátumfunkcia
od 1.3. 2020člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability
2017-2020člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ úseku obozretného dohľadu
2017-2019člen Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
od 2014člen Rady pre dohľad ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM)
2014 – 2017člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom
od 2011člen Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
člen Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB).
od 2010predseda dozornej rady Fondu ochrany vkladov
2010 – 2014Národná banka Slovenska, výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom
2004 – 2010Ministerstvo financií SR, generálny riaditeľ sekcie finančného trhu.
Zastupovanie Slovenskej republiky vo viacerých výboroch orgánov Európskej únie a OECD.
2004 – 2006Úrad pre finančný trh, člen Rady úradu za Ministerstvo financií SR
1994 – 2004Fond národného majetku SR
1985 – 1994Slovenská polygrafia, š.p., Danubiaprint, š.p., Codea, s.r.o.

Iné

Vladimír Dvořáček zodpovedá v NBS za dohľad nad bankovníctvom, trhom cenných papierov a za oblasť finančnej stability. Na Ministerstve financií SR zodpovedal za tvorbu politík, koncepcií a regulácie finančného trhu (oblasť bankovníctva, poisťovníctva a kapitálového trhu) a implementáciu európskych smerníc v oblasti finančných služieb.

Vladimír Dvořáček aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne jazyk ruský a nemecký.