en en

PTK - Cafetéria pre zamestnanecké benefity II - ukončené

Národná banka Slovenska ako verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní týmto informuje hospodárske subjekty o plánovanom postupe verejného obstarávania a o pokračovaní odborných konzultácií, ktoré sa v prvom kole uskutočnili formou samostatných osobných stretnutí medzi zástupcami verejného obstarávateľa s jednotlivými účastníkmi prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) v priestoroch ústredia verejného obstarávateľa v dňoch 13.09.2022 a 14.09.2022. Cieľom druhého kola PTK je získanie nových resp. doplnkových informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania a zároveň verejný obstarávateľ vyzýva hospodárske subjekty na účasť na PTK zverejnením výzvy zo dňa 09.11.2022 na webovom sídle Národnej banky Slovenska, pričom PTK bude realizované písomnou komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.

Účel PTK

Účelom pokračovania PTK je získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy (ďalej len „otázky“). Národná banka Slovenska realizuje pokračovanie PTK za účelom získania nových resp. doplnkových informácií od hospodárskych subjektov týkajúcich možných riešení požiadaviek na benefitný systém „Cafetéria“, ktorými sa má naplniť nová politika benefitov v celej inštitúcii. Národná banka Slovenska potrebuje získať ďalšie informácie pre presné stanovenie opisu predmetu zákazky tak, aby bolo dostatočne určité, nediskriminačné a spĺňalo ciele, ktoré si stanovila v rámci novej politiky benefitov.

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty – milan.kucera@nbs.sk

Priebeh PTK

Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 18.11.2022, 12:00 h

Otázky na vás sa nachádzajú v samostatnej prílohe výzvy.

Od účastníkov v PTK očakávame písomné odpovede na otázky.

Vyzva_PTK_cafeteria.pdf

191.08 kB

Príloha č. 1 – Otázky v rámci PTK_.pdf

173.1 kB