en en

NBS vyhlasuje architektonicko-urbanistickú súťaž na návrh trvalého záložného pracoviska v Kremnici

Viaceré objekty NBS, vrátane jej sídla v Bratislave, vznikali v spolupráci s renomovanými architektmi a NBS má záujem v tejto tradícii pokračovať. Návrh nového objektu by mal predstavovať  výnimočnú architektonickú a ekologickú kvalitu.

Budova s jej okolím bude primárne slúžiť ako trvalé záložné pracovisko (TZP) v mimoriadnych situáciách ako priestor pre umiestnenie havarijných tímov, ktoré budú vykonávať prácu pre zachovanie základných funkcionalít banky prostredníctvom vzdialeného pripojenia na bankové systémy. 

V čase, keď sa objekt nebude využívať ako TZP, bude sekundárnou funkciou objektu vzdelávacie stredisko pre zamestnancov NBS s možnosťou vzdelávania širokej verejnosti napr. v téme finančnej gramotnosti. Objekt bude slúžiť aj pre potreby Múzea mincí a medailí, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska, pre kultúrno-edukačné podujatia, ako digitalizačné pracovisko a depozitárne priestory.

Riešené územie sa nachádza sa na svahovitom pozemku so severo-západnou orientáciou, s celkovým prevýšením približne 28 m, na kraji historického centra Kremnice nad potokom Skalka. Lokalita Kremnice nie je pre vyhlasovateľa neznáma. Od roku 1994 je tunajšie Múzeum mincí a medailí súčasťou NBS. Národná banka vlastní a spravuje aj mestský hrad a ďalšie objekty v meste. V Kremnici sa od stredoveku ťažilo zlato a striebro, čo prispelo aj k jeho rozvoju sídla na mesto s kráľovskými výsadami. V roku 1328 tu kráľ Karol I. založil mincovňu, ktorá už takmer sedem storočí nepretržite vyrába mince, vrátane slovenských eurocentov. 

Kontext kvalitnej súčasnej architektúry v Kremnici chýba. Okrem obnovy historických pamiatok a individuálnej výstavby rodinných domov sa v Kremnici za posledné roky až desaťročia nerealizoval žiaden zámer podobného charakteru. Myšlienka vstupu do urbanizmu mesta, ktorý ponúka táto súťaž, sa tak môže stať zaujímavým precedensom pre širšie územie, ktorý možno vnímať ako príležitosť pre budúci rozvoj mesta.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Vyhlasovateľ
názov:Národná banka Slovenska
adresa:Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
IČO:30 844 789
DIČ:2020815654
IČ DPH:SK2020815654

Osoba zodpovedná vo veciach verejného obstarávania
meno:RNDr. Vladimír Kubánek                                              
tel.:+421 25787 1225
email:vladimir.kubanek@nbs.sk

Sekretár súťaže
meno:Ing. arch. Adam Lukačovič
tel.: +421 908 663 748
email:info@adamlukacovic.com

Účel súťaže

Účelom súťaže je získať spracovateľa architektonicko-urbanistického riešenia návrhu a spracovateľa komplexnej projektovej dokumentácie, vychádzajúcej z víťazného návrhu pre všetky výkonové fázy projektov až po realizáciu stavby.


Formát súťaže

Verejná projektová dvojetapová architektonicko-urbanistická súťaž.


Okruh účastníkov

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon regulovaného povolania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej len „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste vykonávania regulovaného povolania, či mieste inej adresy účastníka, ak ide o zahraničného účastníka. 


Termíny

Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. etape 23.01.2023 do 17:00.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 2. etape 17.04.2023 do 17:00.

Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov 22.05.2022.

Vyhlasovateľ umožňuje účastníkom absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, ktorého hlavná časť je voľne prístupná. Účastníkom sa obhliadka odporúča, aby si sami overili charakteristiku územia, ktorej porozumenie je nevyhnutné na prípravu a predloženie súťažného návrhu. V prípade záujmu o obhliadku uzavretej časti pozemku parc. č. 740, na ktorom sa nachádza Angyalov dom, si účastníci dohodnú konkrétny čas obhliadky najneskôr dva pracovné dni pred lehotou na predkladanie súťažných návrhov v 1. etape u kontaktnej osoby: Ing. Jozef Hric, e-mail: jozef.hric@nbs.sk, telefonický kontakt: +421 908 124 905. 

Organizovaná obhliadka sa nekoná.


Porota

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi
MgA. Marcela Steinbachová, PhD. – autorizovaná architektka ČKA, predsedníčka poroty
Ing.arch. Peter Moravčík – autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Kornel Kobák – autorizovaný architekt SKA
Ing.arch. Martin Jančok – autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi
Ing. Boris Mísař – riaditeľ odboru technických služieb NBS

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi
Mgr. art. Martin Varga – autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi
Ing. Karol Lintner – riaditeľ odboru ochrany a bezpečnosti NBS 


Formát súťaže

Verejná projektová dvojetapová architektonicko-urbanistická súťaž.


Okruh účastníkov

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon regulovaného povolania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej len „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste vykonávania regulovaného povolania, či mieste inej adresy účastníka, ak ide o zahraničného účastníka. 


Ceny a odmeny

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov v 2. etape tieto ceny:

1. cena:35 000,00 €
2. cena:28 000,00 €
3. cena:22 000,00 €

Súťažným návrhom z 2. etapy, ktorým nebola udelená cena za 1. – 3. miesto, môže byť udelená odmena. O jednotlivých výškach odmien rozhodne porota. Výška odmeny nemôže byť nižšia ako 10 000,00 €.

Suma vyhradená na odmeny: 20 000,00 €


Kontaktný bod

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému Josephine. Súťažné podklady alebo doplnenie súťažných podkladov budú verejným obstarávateľom zverejnené prostredníctvom systému Josephine na profile zákazky:Dátum poslednej aktualizácie 6. júl 2023