en en

Architektonicko-urbanistická súťaž na návrh trvalého záložného pracoviska v Kremnici - výsledky

V súťaži návrhov NBS sa zohľadnil aj vplyv na životné prostredie. Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na podobu nového pracoviska NBS v historickom meste Kremnica je drevostavba z dielne kolektívu architektov ATOMstudio s.r.o.

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2022 dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej  podmienky overila Slovenská komora architektov. Zámerom súťaže bolo získať architektonicko-urbanistický návrh nového pracoviska Národnej banky Slovenska v historickom meste Kremnica, ktoré disponuje špecifickým duchom miesta. Nový objekt má primárne slúžiť ako trvalé záložné pracovisko (TZP) v mimoriadnych situáciách, ako priestor pre umiestnenie havarijných tímov, ktoré budú vykonávať prácu pre zachovanie základných funkcionalít Národnej banky Slovenska prostredníctvom vzdialeného pripojenia na bankové systémy. Objekt bude multifunkčný, poslúži aj ako vzdelávacie stredisko pre zamestnancov NBS, pre širokú verejnosť napr. v téme finančnej gramotnosti, pre kultúrno-edukačné podujatia, aj pre potreby Múzea mincí a medailí, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska v súťaži kládla dôraz na výnimočnú architektonickú a ekologickú kvalitu návrhu nového objektu. V prvej etape súťaže so zaujímavým zadaním bolo v stanovenej lehote vyhlasovateľovi doručených 42 súťažných návrhov. Do druhej etapy súťaže postúpilo na základe hodnotenia odbornej poroty 5 z nich.

Návrhy posudzovala odborná porota v zložení: Marcela Steinbachová (predsedníčka poroty), Peter Moravčík, Kornel Kobák, Martin Jančok, a Boris Mísař (Martin Varga a Karol Lintner ako náhradníci).

Víťazom sa stal návrh z dielne ATOMstudio s.r.o. – Kataríny Bergerovej, Martina Hudeca a Tei Mersuli. Ide o lineárny koncept, ktorý je osadený v teréne tak, aby stavbe padlo za obeť najmenej stromov. Dvojpodlažná hmota, šikmá strecha a výraz dreveného domu odkazuje na históriu banského regiónu.

Architektonicko-urbanistický návrh, umiestnenie v teréne
Architektonicko-urbanistický návrh, skica.

Architektonicko-urbanistický návrh, skica.
Architektonicko-urbanistický návrh, detail priestoru v interiéri

Bližšie informácie o návrhoch 1. a 2. etapy a priebehu súťaže nájdete na stánke: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33868/summary