en en

Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS

Vyhodnotenie súťaže

I. Priebeh

Odborná porota pracovala v niekoľkých fázach. Jej členovia sa zhodli na tom, že súťaž bola výnimočná tým, že hoci išlo návrh sochy historickej osobnosti Imricha Karvaša, umelci dostali voľnú ruku a dostatočný finančný rozpočet na vytvorenie nových diel. Umelecká tvorba pre verejný priestor bez obmedzení diktovaných predstavou formálnych riešení zo strany investora je v súčasnej spoločnosti skôr zriedkavá. Súťaže sa zúčastnilo 16 účastníkov, ktorých návrhy priniesli pestrú škálu koncepčných a formálnych projektov. Do hodnotenia postúpilo všetkých 16 súťažných návrhov na sochárske stvárnenie sochy Imricha Karvaša. Na základe rozsiahlej diskusie o každom návrhu osobitne, sa porota ďalej zaoberala užším okruhom súťažných návrhov, ktoré jednohlasne hodnotila ako najkvalitnejšie.

Návrhy, ktoré neboli ocenené, síce spĺňali základné podmienky zadania, ale boli jednotlivo vyhodnotené ako nevhodné sochárske riešenia pre vyčlenený priestor. Porota posudzovala kvalitu umeleckého konceptu a jeho dôvodnosť pre dané miesto a účel. Ďalej hodnotila umiestenie a pomery sochy voči prvkom fasády budovy NBS, kde má byť dielo osadené, materiálovú skladbu diela a jej opodstatnenie. Najdôležitejším kritériom výberu však bola kvalita samotného sochárskeho modelu, na základe ktorého vzniká predpoklad pre úspešnú realizáciu samotného diela. V prípade figuratívnych návrhov sa hodnotila stavba samotnej figúry ako sochársky problém a jej expresivita dosiahnutá autorskou štylizáciou. Portrétne figúry podliehali aj podmienke vystihnutia podoby stvárňovanej osobnosti dôstojným a zároveň umelecky aktuálnym spôsobom. Na základe zadania boli plnohodnotnými súťažiacimi návrhmi aj neportrétne návrhy sochárskeho riešenia a porota pri nich posudzovala najmä umeleckú invenciu a precíznosť priestorového konceptu.

II. Resumé

K prvému ocenenému návrhu (súťažný návrh č. 5) – autor Mgr. art. Peter Ilčík:

Porota sa zhodla, to, čo chápeme ako “verejný priestor” sa v ostatných rokoch v medzinárodnom meradle dramaticky zmenilo. Odrážajú sa v ňom stále rozšírenejšie predstavy o sochárstve, verejnom priestore a špecifickom mieste. Samotná „špecifickosť miesta“ bola kľúčovým faktorom súťaže. Súťažný návrh č. 5 sa svojím kompozičným rozvrhom od „miesta“ oslobodzuje a zároveň intermediálnym spôsobom efektívne problematizuje figuratívne vzorce z dejín sochárstva. Gradácia modelovaného tvaru v niekoľkých vrstvách vytvára akoby rezonančnú trojdimenzionálnu stélu. Model vyhotovený finálne v 3D tlačiarni prezrádza schopného sochára. Porota však odporučila zmeniť miesto do predpolia, nakoľko plastika takýchto rozmerov by narušila integritu portálu stavby NBS.

1. Cena 8 000 eur

O národnej banke, Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS

K druhému ocenenému návrhu (súťažný návrh č. 1) – spoluautori Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Mgr. Art. Jakub Trajter, Ing. arch. Branislav Lackovič – Pamätník Novembra 1989, s.r.o.

V tomto prípade je vzťah medzi miestom a dielom veľmi úzky. Reliéfna podoba tváre Imricha Karvaša vytesaná a intarzovaná v ušľachtilých materiáloch priamo na fasáde NBS počíta s rôznymi optickými efektmi, ktoré prinesú okoloidúcemu divákovi rôzne obrazové vrstvy portrétu. Porota v tomto prípade ocenila aj dobre vystihnutú podobizeň.

2. Cena 5 600 eur

O národnej banke, Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS

K tretiemu ocenenému návrhu (súťažný návrh č. 8) – spoluautori Mgr. art. Ladislav Bartko, Ing. arch. Katarína Jägrová, ateliér SIMPLE CODE, FIVE by FIVE s.r.o. :

Návrh silne abstrahovanej figuratívnej sochy, ktorá sa vzdáva individualizovaných čŕt v prospech výrazu. Mali tak vyznieť predovšetkým metaforické vrstvy diela – najmä súvislosť s železnicou, ktorá zohrala významnú úlohu pri hrdinskej intervencii Imricha Karvaša do udalostí SNP. Navrhnutá socha je svojou monumentalitou dôstojným doplnkom priestoru pred budovou NBS.

3. Cena 4 000 eur

O národnej banke, Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS

Špeciálna zmienka, súťažný návrh č. 10 – autor Peter GÁSPÁR akad. soch:

Návrh fragmentu ľudskej postavy je figuratívnou sochou, v tomto prípade je to ruka držiaca pero, vyhotovená odlievaním do ušľachtilého kovu. Gesto podpisu menom Imricha Karvaša na podstavec, reprezentujúceho dôležité dokumenty, ktoré často niesli so sebou veľké riziko. Porota ocenila, že návrh pracuje s ideou dôležitosti intelektuálnej práce tejto osobnosti a zároveň, že prezentuje jeho vlastnoručný podpis ako akt odvahy a symbol hrdinstva.

Udelená osobitná odmena 3 000 eur   

O národnej banke, Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS

Ceny udelené prvým trom účastníkom

Porota sa rozhodla znížiť udelené ceny najmä z dôvodu, že porota sa jednohlasne zhodla, že hodnotené súťažné návrhy do dôsledkov kvalitatívne nenaplnili kvalitatívne očakávania vyjadrené v súťažných podmienkach.

III. Ukončenie po súťaži

Na základe rokovania vyhlasovateľa súťaže s účastníkom súťaže, ktorého súťažný návrh sa umiestnil na 1. mieste a odporučenia architektov, spoluautorov budovy ústredia NBS pána Martina Kusého a pána Pavla Paňáka sa nakoniec NBS ako vyhlasovateľ súťaže rozhodol víťazný sochársky návrh nerealizovať. Zároveň podľa rovnakých záverov pracovnej skupiny zriadenej vyhlasovateľom a architektov budovy NBS sa rozhodla nerealizovať žiaden zo súťažných návrhov. Nebude sa preto pokračovať v práci na nijakom zo súťažných návrhov. Vyhlasovateľ súťaže aj napriek tomu hodnotí súťaž a jej výsledok ako všeobecne prospešnú iniciatívu, ktorá umožnila prejaviť umeleckú tvorbu mnohých súčasných autorov.

Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD., odborná garantka súťaže


Dátum poslednej aktualizácie 4. mar 2024