en en

Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS - súťaž

Verejná anonymná súťaž

Národná banka Slovenska chce náležitým spôsobom uctiť významnú slovenskú osobnosť, profesora Imricha Karvaša – významného slovenského ekonóma, národohospodára, právnika, vysokoškolského pedagóga a publicistu, popredného medzinárodne uznávaného odborníka v menovej oblasti, presvedčeného humanistu a vlastenca, ktorý do dejín vstúpil ako prvý guvernér Slovenskej národnej banky.

Budova NBS

Účelom tejto súťaže je získať a oceniť návrh sochy, ktorý v plnej miere splní podmienky vyhlasovateľa tejto súťaže, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach a podkladoch a vybrať autora/zhotoviteľa s ktorým bude priamym zadaním uzatvorená zmluva o dielo.

Vyhlasovateľ súťaže očakáva súťažný návrh zodpovedajúci súčasnému výtvarnému názoru, ktorý bude relevantným spôsobom odrážať aktuálnu situáciu vizuálneho umenia a špecificky sochárstva začiatku 21. storočia. V súlade so súčasným odborne akceptovaným názorom vyhlasovateľ nepovažuje sochu za uzavretú umeleckú kategóriu úzko viazanú na neverbálnu komunikáciu a vnímanie pomocou hmatu, dotyku trojrozmerného predmetu v tradičných technikách a materiálových prevedeniach. Sochu vníma v rozšírenom poli ostatných médií vizuálneho umenia, takže jej hranice, materiálovú a funkčnú podstatu považuje za otvorenú. Vyhlasovateľ zároveň predpokladá, že súťažný návrh bude prostredníctvom jazyka súčasného umenia zohľadňovať estetickú aj spoločenskú funkciu sochy vo verejnom priestore. Z uvedeného dôvodu je zadanie tradičné a vychádza zo žánru celofigurálnej sochy. Vyhlasovateľ však hľadá také riešenie, ktoré pracuje s formálnymi a mediálnymi prostriedkami aktuálneho výtvarného myslenia a jeho prezentácie pri riešení úlohy tvorby súčasného umeleckého diela pre konkrétne miesto v mestskej zástavbe. Vyhlasovateľ očakáva aj súťažné návrhy, ktoré sú otvorené kreatívnemu spracovaniu témy a netradičnému riešeniu portrétnej figúry a sochárskeho konceptu.


Imrich Karvaš (25.2.1903 – 20.2.1981)

Neraz sme sa stretli s pochybnosťami o tom, či Slovensko vôbec má nejaké ekonomicko-teoretické tradície, ale aj hospodársko-politické zdroje. Pramenili aj z toho, že sa o nich dlhé roky zámerne nehovorilo. Politicko-spoločenské peripetie často deformovali historické skutočnosti tak, že vymazali z podvedomia verejnosti doma i v zahraničí aj tie slovenské osobnosti, ktoré v medzinárodných dimenziách dosiahli špičkovú úroveň. Jednou z nich bol aj profesor Imrich Karvaš – národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg a publicista, popredný medzinárodne uznávaný odborník, ale aj presvedčený humanista a vlastenec.
Stal sa významným predstaviteľom hospodárskej politiky a jej úspešným realizátorom. Bol spoluzakladateľom časopisu Politika a redaktorom mesačníka Hospodárske rozhľady. Publikoval 13 monografií, z ktorých treba spomenúť aspoň knihu Základy hospodárskej vedy (reedícia Veda 1999), množstvo odborných článkov, prednášal v Európe i USA. Profesor Karvaš bol vynikajúcim teoretikom, domnieval sa však, že vlastným cieľom teoretickej práce aj v ekonomike je predovšetkým riešenie problémov praxe. Tento svoj pohľad na využitie teórie napokon preukázal aj v mimoriadne úspešnej aktivite v národohospodárskej politike, ako význačný hospodársky činiteľ. Už v rokoch 1926 – 1930 bol generálnym tajomníkom Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, 1930 – 1933 tajomníkom Zväzu slovenských bánk, 1932 – 1938 generálnym tajomníkom Národohospodárskeho ústavu Slovenska a Podkarpatskej Rusi a 1932 – 1938 viceprezidentom Exportného ústavu v Prahe. Táto jeho činnosť ho už v predmníchovskej republike dostala do vlády, kde v roku 1938 pôsobil ako minister bez portefeuille vo vláde generála Syrového.
V apríli 1939 bol menovaný za guvernéra Slovenskej národnej banky. Aktívne presadzoval zachovanie čo najväčšej samostatnosti slovenskej hospodárskej politiky. Urobil závažné kroky v prospech Slovenského národného povstania v auguste 1944 (presunul platidlá do filiálok Slovenskej národnej banky v Ružomberku a Banskej Bystrici, ako šéf Najvyššieho úradu pre zásobovanie presunul v prospech povstania pohonné hmoty, rozdal obyvateľstvu zásoby na tri mesiace vopred), začo ho zatklo gestapo a bol odsúdený na smrť. Po oslobodení pomáhal pri ekonomickej obnove Slovenska. Odmietol spoluprácu s komunistickým režimom, bol krivo obvinený zo špionáže a velezrady a odsúdený, amnestovaný v roku 1960 a úplne rehabilitovaný až v roku 1969.
Dňa 3. januára 2001 udelil prezident Slovenskej republiky prof. Imrichovi Karvašovi štátne vyznamenanie SR Pribinov kríž I. triedy, In memoriam.

Lehota na predloženie súťažných návrhov je do 14.10.2022.

Súťažné návrhy sa vyhodnocujú – november 2022

Súťažné návrhy sú vyhodnotené – december 2022

Oznámenia o umiestnení jednotlivým účastníkom súťaže doručené – december 2022


Dátum poslednej aktualizácie 5. máj 2023