en en

Multilaterálne

Medzinárodné dohody týkajúce sa spolupráce pri výkone dohľadu na makroúrovni

Rada EÚ (ECOFIN) v roku 2007 vyzvala ministerstvá financií, centrálne banky a orgány dohľadu na uzatváranie multilaterálnych dohôd za účelom posilnenia cezhraničnej spolupráce v oblasti dohľadu nad finančnou stabilitou (dohľad na makroúrovni). Znenie dohôd má vychádzať z modelovej zmluvy, ktorá je súčasťou Memoranda o porozumení z roku 2008. V roku 2010 ďalej Rada EÚ určila, že pre európske bankové skupiny sa majú zriadiť tzv. cezhraničné skupiny stability (Cross Border Stability Groups – CBSG). Na základe uvedených záväzkov Národná banka Slovenska uzatvorila dohody zverejnené nižšie.