en en

IBAN

IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu, založený na norme ISO 13616. Základnou časťou IBAN je BBAN (Basic Bank Account Number), tzv. národná časť IBAN. Štandard stanovuje štruktúru IBAN v elektronickej komunikácii a v listinnej podobe.

Štruktúra IBAN:

  • prvé dva znaky sú vždy povinne alfabetické a predstavujú kód krajiny (podľa normy ISO 3166),
  • ďalšie dva znaky sú povinne numerické a predstavujú kontrolné číslice (pre programovú kontrolu čísla),
  • ďalšia časť môže obsahovať maximálne 30 rôznych znakov.

Štruktúra IBAN

Podľa EBS204 má každá krajina Európskeho spoločenstva povinnosť stanoviť národnú dĺžku a štruktúru IBAN-u určením pozícií, na ktorých je kód banky (identifikačný kód), predčíslie a základné číslo účtu. Národný formát čísla účtu IBAN má fixnú dĺžku. Dĺžka IBAN-u je v jednotlivých krajinách EÚ rozdielna, v závislosti od dĺžky národnej časti IBAN-u. Napríklad v prípade Francúzska má IBAN 27 znakov, v prípade Nemecka 22, Belgicka 16 a Slovenska 24 znakov.

Právnym dokumentom, ktorý usmerňuje používanie IBAN v Európskej únií je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1230 zo 14. júla 2021 o cezhraničných platbách v Únií (kodifikované znenie). Každá krajina Európskeho spoločenstva má povinnosť stanoviť národnú dĺžku a štruktúru IBAN-u určením pozícií, na ktorých je kód banky (identifikačný kód), predčíslie a základné číslo účtu.

Slovenský IBAN sa skladá z 24 alfanumerických znakov. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva predstavujú kontrolné číslice, nasleduje štvormiestny kód banky (kód banky identifikuje konkrétneho poskytovateľa platobnej služby napr. kód NBS je 0720). IBAN ďalej tvorí predčíslie účtu a základné číslo účtu (tzv. národná časť IBAN).

IBAN vydaný poskytovateľom platobných služieb v SR musí mať vždy 24 znakov. To znamená, že ak predčíslie účtu má menej ako šesť číslic, resp. ak základné číslo účtu má menej ako desať číslic, chýbajúce číslice sa doplnenia nulami zľava tak, aby celkový počet tvoril 24 znakov (napr. SK3112000000001987426375).

IBAN v listinnej podobe má rovnakú štruktúru ako v elektronickej, podmienkou je však rozdelenie čísla do skupín po štyroch znakoch oddelených separátorom. Štandard nevyžaduje uvádzať slovo „IBAN“ pred číslom.

Elektronická podoba
SK6807200002891987426353

Listinná podoba
SK68 0720 0002 8919 8742 6353

V podmienkach SR je IBAN daný opatrením NBS č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov. IBAN prideľuje svojmu klientovi poskytovateľ platobných služieb (napr. banka) a taktiež sa uvádza na VÝPISE Z ÚČTU. Prepočet z pôvodného čísla účtu na IBAN je možné uskutočniť aj prostredníctvom kalkulačky NBS (má len informatívny charakter). Číslo účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinný oznámiť svojmu klientovi poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.