en en

Makroprudenciálny komentár - september 2022

Strieborné mince v rastúcich stĺpcoch

Proticyklický kapitálový vankúš ostáva na

1,5 %

s účinnosťou od 1. 8. 2023

Rastové trendy na trhu úverov a nehnuteľností zatiaľ pretrvávajú
Faktory tlmiace dopyt po úveroch by mali pribúdať
Banky aj naďalej ostávajú dostatočne kapitálovo silné

Dôvody pre zadlžovanie sa súkromného sektora ostávajú prítomné

Pracovný trh zostáva pomerne stabilný, a to napriek zhoršujúcim sa ekonomickým vyhliadkam. Zvýšená inflácia odrádza domácnosti od sporenia. K zadlžovaniu motivujú aj obavy z pokračujúceho rastu úrokových sadzieb a cien nehnuteľností. Napriek vyššej cene však úvery zostávajú dostupné.

K silnému rastu úverov domácnostiam sa už pred časom pridali aj úvery podnikom. Tie potrebujú v čase rastúcich cien financovať tak svoju prevádzku, ako aj investície.

Faktory tlmiace dopyt po úveroch budú posilňovať

Banky očakávajú zmierňovanie dopytu domácností po úveroch v najbližšom období. Prvou príčinou by mali byť rastúce úrokové sadzby. K nej by malo prispieť znižovanie motivácie k refinancovaniu úverov a ochladenie aktivity na trhu nehnuteľností. V neposlednom rade sú domácnosti obozretnejšie aj v dôsledku nárastu cien, predovšetkým cien energií.

Banky sú aj naďalej kapitálovo dostatočne silné

Aktuálny vývoj ziskovosti poskytuje bankám priestor pre zachovanie solventnosti aj v ďalšom období. Preto v súčasnosti nevzniká potreba ďalšieho navyšovania úrovne proticyklického kapitálového vankúša.

NBS neočakáva potrebu zmeny proticyklického kapitálového vankúša v ďalšom štvrťroku

Dá sa predpokladať, že intenzita finančného cyklu sa bude vzhľadom na ekonomický vývoj a sprísňovanie menovej politiky zmierňovať. Riziká spojené s finančným cyklom sa však aj naďalej budú akumulovať v portfóliách bánk. Aktuálna úroveň kapitálu v bankách by však mala byť postačujúca pre krytie týchto rizík.

V prípade naplnenia rizík a ich nepriaznivého vplyvu na finančný sektor je NBS pripravená uvoľniť v potrebnej miere proticyklický kapitálový vankúš.

Ďalej sa dozviete
  • Ako môžu ceny elektriny ovplyvniť výdavky domácností (str. 3)
  • Ako menia banky svoje správanie pri riadení likvidity (str. 7)