en en

Working Papers ISSN 2585-9269


Dôležité zistenia ekonomického výskumu NBS sú prezentované formou výskumných štúdií (Working Papers – WP). Štúdie prispievajú do odbornej diskusie o aktuálnych ekonomických problémoch v oblasti menovej politiky, fiškálnej politiky, makroekonomického modelovania, hospodárskej a menovej únie, reálnej konvergencie a finančnej stability. S cieľom osloviť širšiu odbornú verejnosť sú v súčasnosti publikované predovšetkým v anglickom jazyku. K dispozícií je však vždy aspoň netechnické zhrnutie v slovenskom jazyku. Analýzy a zistenia mimo rámca výskumnych štúdií sú publikované príležitostne (ako Policy Paper – PP, Occasional Paper – OP alebo Discussion Paper – DP).

Najzaujímavejšie výsledky výskumu sú zároveň často publikované v odborných a recenzovaných vedeckých časopisoch.

Výskum je primárne realizovaný pracovníkmi odboru výskumu, vítaná je však aj spolupráca pracovníkov iných útvarov NBS alebo externých spoluautorov.

Ak si želáte, aby sme Vám zasielali nové výskumné štúdie v elektronickej forme, napíšte nám email na adresu research@nbs.sk.

Rok 2020

WP 3/2020
Prirodzená úroková sadzba v tranzitívnych ekonomikách: prípad Slovenska
Patrik Kupkovič

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2020
Identifikácia finančného cyklu na Slovensku
Patrik Kupkovič, Martin Šuster

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2020
Determinanty účasti v globálnych hodnotových reťazcoch: prierezová analýza

Biswajit Banerjee, Juraj Zeman
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Rok 2019

WP 9/2019
Fiškálna politika a nominálna časová prémia

Roman Horváth, Lorant Kaszab, Ales Maršál
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 8/2019
PreMISE: DSGE model slovenskej ekonomiky integrovanej v menovej únii

Milan Výškrabka, Martin Železník, Stanislav Tvrz
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 7/2019
Limity rastu ťahaného zahraničnými investíciami: Analýza dopytu po digitálnych zručnostiach v domácich a zahraničných firmách na Slovensku

Jan Drahokoupil, Brian Fabo
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 6/2019
Trendová inflácia a makrofinancie: záhadné správanie cenového rozptylu
Aleš Maršá
l, Katrin Rabitsch, Lorant Kaszab
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 5/2019
Inštitúcie a determinanty prežívania firiem v európskych rozvíjajúcich sa trhoch.
Eduard Baumöhl,
Ichiro Iwasaki, Evžen Kočenda
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 4/2019
Prežívanie firiem v nových členských štátoch EÚ.
Eduard Baumöhl
, Ichiro Iwasaki, Evžen Kočenda
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 3/2019
Konštrukcia ukazovateľa produkčnej medzery na základe výberových ukazovateľov.
Michal Benčík

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2019
Dynamika výnosovej krivky a fiškálne šoky.

Adam Kučera, Evžen Kočenda, Aleš Maršál
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2019
Vplyv spoločnej meny na vývoz: zistenia založené na podnikových údajoch.

Tibor Lalinský, Jaanika Meriküll
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Rok 2018

WP 5/2018
Testovanie pravdepodobnostného rozdelenia predikčných chýb.
Zacharias Psaradakis
, Marián Vávra
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 4/2018
Daň z finančných transakcií a investičné poradenstvo.
Michele Dell’Era

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 3/2018
Testovanie pravdepodobnostného rozdelenia predikčných chýb.
Marián Vávra

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2018
Rozdiely vo finančnej gramotnosti naprieč krajinami: úloha individuálnych charakteristík a inštitúcií.
Andrej Cupák
, Pirmin Fessler, Maria Silgoner, Elisabeth Ulbrich
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2018
Príjmová nerovnosť a ekonomický rast.
Juraj Zeman
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ