en en

Štatistika za správu cenných papierov

Poskytované sú údaje za majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sú v správe rezidentských bankových subjektov. Správou cenných papierov sa rozumie poskytovaná služba držby cenných papierov v mene tretej osoby.

Pre účely tejto štatistiky sa zbierajú údaje za nasledovné služby: držiteľská správa, správa, vedenie účtu majiteľa, úschova cenných papierov, sprostredkovanie pokynov, resp. držba cenného papiera v zahraničí priamo na meno klienta a riadenie portfólia.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Metodike.

Mesačné stavy

2024 I II III
2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012   VIII IX X XI XII

Mesačný prehľad

2024 I II III
2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012   VIII IX X XI XII