en en

Dlhodobé úrokové sadzby

Jedným z konvergentných kritérií, uvedených v Maastrichtskej zmluve a v protokoloch o konvergentných kritériách, je aj kritérium dlhodobej úrokovej miery. Toto kritérium vyjadruje požiadavku trvalosti konvergencie dosiahnutej konkrétnym členským štátom a ktorá je vyjadrená úrovňou dlhodobých úrokových mier. Priemerná nominálna úroková miera v členskom štáte nesmie presiahnuť o viac ako 2% priemernú nominálnu úrokovú mieru maximálne troch členských štátov s najnižšou infláciou počas jedného roka od posledného hodnotenia. Úroveň úrokovej miery treba merať na základe dlhodobých vládnych dlhopisov alebo porovnateľných cenných papierov, pričom sa zohľadňujú rozdiely v národných definíciách. Vládne dlhopisy musia mať dobu splatnosti aspoň desať rokov a musia mať dobrú likviditu. Štatistické zásady stanovené Európskou komisiou pre vykazovanie dlhodobých úrokových sadzieb sú pre prístupové krajiny a členské štáty hospodárskej a menovej únie rovnaké.

Mesačný prehľad o denných výnosoch do splatnosti za 10-ročný vládny dlhopis – benchmark

2024 I II III IV V VI            
2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vládne dlhopisy: výnosy do splatnosti

Aktuálne údaje:

Denný fixing slovenských vládnych dlhopisov je zverejňovaný na celoeurópskej obchodnej platforme MTS Slovakia:
https://www.mtsdata.com/content/data/public/slk/fixing/index.php

Historické údaje:

Archív výnosov do splatnosti za vybrané vládne dlhopisy
Časový rad 2003 – 2017

Poznámka: Zverejňovanie uvedeného časového radu bolo ukončené k 31.12.2017 z dôvodu prechodu na platformu MTS.


Dátum poslednej aktualizácie 2. júl 2024