en en

Euribor® / Eonia®

Euribor® (Euro Interbank Offered Rate)

Euribor® je medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie, ktorá bola zavedená v roku 1999.

Euribor® je sadzba, za ktorú sú euro termínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Zverejňovaná je o 11:00 SEČ pre spotovú hodnotu (T+2).

Historické údaje sú zverejnené na domovskej stránke sadzieb Euribor®.

Eonia® (Euro OverNight Index Average)

Eonia® je referenčná sadzba pre skutočne realizované jednodňové obchody v euro. Vypočíta sa ako vážený priemer všetkých jednodňových nezabezpečených úverových transakcií, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu krajín eurozóny, medzi dvoma prispievajúcimi bankami (panel banks).

Historické údaje sú zverejnené na domovskej stránke sadzieb Eonia®.