en en

Prepočítaná forwardová krivka

Štatistika, Prepočítaná forwardová krivka

Odhad výnosovej krivky | Prepočítaná forwardová krivka

FC_Data

206.6 kB

Vyjadrenie k obmedzeniu zodpovednosti
Obsah tejto časti stránky poskytuje Národná banka Slovenska za účelom informovania verejnosti. Cieľom zverejnenia odhadov nie je výpočet trhových cien či výnosov, identifikácie obchodných príležitostí či poradenstva ohľadne ocenenia finančných aktív alebo investičných príležitostí.

Národná banka Slovenska sa stará o aktuálnosť a presnosť obsahu tejto stránky a aktualizuje stránku každý pondelok. Aktualizácia môže byť oneskorená v dôsledku štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja.

Národná banka Slovenska pripúšťa určité dlhodobé nepresnosti odhadnutých hodnôt, ktoré vyplývajú z nižšej likvidity trhu štátnych cenných papierov na Slovensku, obmedzeného počtu obchodovaných štátnych dlhopisov, a z nich vyplývajúceho obmedzenia počtu a charakteru cien, ktoré vstupujú do výpočtu. Nepresnosti z vyššie uvedených dôvodov agregovane dosahujú v priemere do 30 bázických bodov. Hodnoty pripadajúce na krátky koniec krivky (hodnoty pre splatnosť nižšiu ako 2 roky) môžu byť predmetom vyššieho ako uvedeného skreslenia. (viac informácií o testovaní skreslenia slovenského dlhopisového trhu je k dispozícii v Analytickom komentári zo 6. júna 2017).

Národná banka Slovenska nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v obsahu tejto časti, za oneskorenie pri aktualizácii tejto stránky, za výsledky akejkoľvek obchodnej činnosti motivovanej publikovaným odhadom, či za investičné rozhodnutia vykonané s odvolaním sa na publikované odhady.


Dátum poslednej aktualizácie 23. júl 2024