en en

2007

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2007

Revízia údajov – január 2011

(v mil. SKK)

Kód Položka 2007
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -841 099 -854 103 -895 583 -955 541
8 995 A Aktíva 763 460 801 855 805 042 826 944
4 505 Priame investície v zahraničí 36 489 34 038 36 905 42 589
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 37 119 37 626 39 319 42 418
4 530 Ostatný kapitál -630 -3 588 -2 414 171
4 602 Portfóliové investície 138 300 140 725 139 661 151 466
4 610 Majetkové cenné papiere 23 676 26 020 28 547 29 939
4 619 Dlžobné cenné papiere 114 624 114 705 111 114 121 528
4 703 Ostatné investície 173 525 185 077 186 546 198 911
4 706 Obchodné úvery 97 176 96 285 99 000 86 903
4 714 Pôžičky 42 564 54 690 57 010 62 529
4 730 Hotovosť a vklady 33 389 33 498 29 624 48 931
4 736 Ostatné aktíva 396 605 912 548
4 800 Rezervné aktíva 415 147 442 015 441 931 433 979
8 995 B Pasíva 1 604 559 1 655 958 1 700 625 1 782 486
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 880 799 906 691 934 785 976 436
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 765 424 779 952 792 728 816 793
4 580 Ostatný kapitál 115 375 126 739 142 057 159 642
4 652 Portfóliové investície 229 981 255 441 253 732 237 520
4 660 Majetkové cenné papiere 17 508 16 124 17 358 15 632
4 669 Dlžobné cenné papiere 212 473 239 317 236 374 221 888
4 753 Ostatné investície 493 779 493 826 512 108 568 530
4 756 Obchodné úvery 104 724 100 920 105 718 110 434
4 764 Pôžičky 154 506 164 686 168 687 172 621
4 780 Hotovosť a vklady 232 034 225 206 234 116 281 923
4 786 Ostatné pasíva 2 515 3 013 3 587 3 552