en en

Priame zahraničné investície

Priama zahraničná investícia predstavuje kategóriu medzinárodných investícií, ktorá vyjadruje zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej ekonomike (podnik priamej investície). (MMF Manuál platobnej bilancie, 5. edícia, paragraf 359.)

Definitívne tokové a stavové údaje o PZI, vypracované na základe údajov z ročných hlásení, sú zverejňované v sekcii ROČNÉ PUBLIKÁCIE. Ich publikovaným sa nahrádzajú prvotné (predbežné) údaje, získané z mesačných a štvrťročných hlásení.

Predbežné tokové údaje o priamych zahraničných investíciach sú v agregovanej forme zverejňované mesačne v platobnej bilancii, v termíne T + 90 (90 dní po konci sledovaného obdobia).

Predbežné stavové údaje o priamych zahraničných investíciach sú v agregovanej forme zverejňované štvrťročne v medzinárodnej investičnej pozícii, v termíne T + 90 (90 dní po konci sledovaného obdobia).

Predbežné tokové údaje o priamych zahraničných investíciach v členení podľa krajiny investora, odvetvového smerovania a krajov sú zverejňované štvrťročne, v sekcii PREDBEŽNÉ ÚDAJE. Predbežné stavové údaje o priamych zahraničných investíciach v členení podľa krajiny investora sú zverejňované ročne.

PREDBEŽNÉ ÚDAJE

Priame zahraničné investície, 2022

DEFINITÍVNE ÚDAJE

Priame zahraničné investície, 2021

Priame zahraničné investície, 2020

Priame zahraničné investície, 2019 [.zip, 181.8 kB]

Priame zahraničné investície, 2018 [.zip, 178.3 kB]

Priame zahraničné investície, 2017 [.zip, 300.9 kB]

Priame zahraničné investície, 2016 [.zip, 300.2 kB]

Priame zahraničné investície, 2015 [.zip, 719.9 kB]

Priame zahraničné investície, 2014 [.zip, 662.4 kB]

Priame zahraničné investície, 2013 [.zip, 1122 kB]

Priame zahraničné investície, 2012 [.zip, 1110.4 kB]

Priame zahraničné investície, 2011 [.zip, 4244.5 kB]

Priame zahraničné investície, 2010 [.zip, 7227.2 kB]

Priame zahraničné investície, 2009 [.zip, 6978.9 kB]

Priame zahraničné investície, 2008 [.zip, 5879.9 kB]

Priame zahraničné investície, 2007 [.zip, 5865.7 kB]

Priame zahraničné investície, 2006 [.zip, 6393.3 kB]

Priame zahraničné investície, 2005 [.zip, 4082.5 kB]

Priame zahraničné investície, 2004 [.zip, 4497.4 kB]

Priame zahraničné investície, 2003 [.zip, 4905.4 kB]

Povinnosť predkladania ročných hlásení PZI je upravená v ustanoveniach § 8 ods. (4) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

Časové rady 1998-2002

Toky
Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov [.xls, 20 kB]
Prílev priamych investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov [.xls, 20 kB]

Stavy
Stav priamych investícií v zahraničí podľa krajín, sektorov a krajov [.xls, 23 kB]
Stav priamych zahraničných investícií v SR podľa krajín, sektorov a krajov [.xls, 20 kB]