en en

2009

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2009

Revízia údajov – október 2011

(v mil. EUR)

Kód Položka 2009
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995 Čistá pozícia -40 729 -42 352 -42 079 -41 880
8 995 A Aktíva 29 412 31 461 33 415 32 097
4 505 Priame investície v zahraničí 2 641 2 129 2 153 2 188
4 510 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 2 566 2 425 2 408 2 002
4 530 Ostatný kapitál 75 -296 -255 186
4 602 Portfóliové investície 15 761 18 600 19 697 19 476
4 610 Majetkové cenné papiere 531 452 506 792
4 619 Dlžobné cenné papiere 15 230 18 148 19 191 18 685
4 703 Ostatné investície 10 124 9 962 10 387 9 168
4 706 Obchodné úvery 2 231 2 248 2 468 2 187
4 714 Pôžičky 2 204 2 792 3 139 2 662
4 730 Hotovosť a vklady 5 494 4 690 4 495 4 004
4 736 Ostatné aktíva 196 231 285 316
4 800 Rezervné aktíva 886 770,7 1 177,1 1 263,6
8 995 B Pasíva 70 141 73 813 75 494 73 977
4 555 Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 37 877 37 154 36 931 36 469
4 560 Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 30 366 30 438 30 737 30 462
4 580 Ostatný kapitál 7 511 6 716 6 194 6 007
4 652 Portfóliové investície 7 982 10 165 10 619 10 681
4 660 Majetkové cenné papiere 1 128 1 216 1 217 1 299
4 669 Dlžobné cenné papiere 6 854 8 948 9 401 9 382
4 753 Ostatné investície 24 283 26 494 27 945 26 827
4 756 Obchodné úvery 2 653 2 870 2 866 3 018
4 764 Pôžičky 6 349 6 226 6 415 6 376
4 780 Hotovosť a vklady 15 214 17 321 18 524 17 391
4 786 Ostatné pasíva 66 78 140 42